โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 2 2 0 1 116
124 ร้อยละ 2.42% 1.61% 1.61% 0.00% 0.81% 93.55%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 6 2 0 1 402
416 ร้อยละ 1.20% 1.44% 0.48% 0.00% 0.24% 96.63%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 175
186 ร้อยละ 1.08% 2.15% 2.69% 0.00% 0.00% 94.09%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 12 9 0 2 693
จำนวน 726 คน ร้อยละ 1.38% 1.65% 1.24% 0.00% 0.28% 95.45%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 726 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 122
124 ร้อยละ 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.39%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 409
414 ร้อยละ 0.72% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 98.79%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 4 0 0 0 182
186 ร้อยละ 0.00% 2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 97.85%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 713
จำนวน 724 คน ร้อยละ 0.69% 0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 98.48%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 724 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 -2 0 -1 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -4 -2 0 -1 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -5 0 0 +7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -6 -9 0 -2 +20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน