โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 3 2 3 5 52
67 ร้อยละ 2.99% 4.48% 2.99% 4.48% 7.46% 77.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 8 4 1 3 71
97 ร้อยละ 10.31% 8.25% 4.12% 1.03% 3.09% 73.20%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 4 3 6 8 83
109 ร้อยละ 4.59% 3.67% 2.75% 5.50% 7.34% 76.15%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 15 9 10 16 206
จำนวน 273 คน ร้อยละ 6.23% 5.49% 3.30% 3.66% 5.86% 75.46%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 6 3 0 6 50
67 ร้อยละ 2.99% 8.96% 4.48% 0.00% 8.96% 74.63%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 8 2 1 2 75
98 ร้อยละ 10.20% 8.16% 2.04% 1.02% 2.04% 76.53%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 4 5 5 5 81
111 ร้อยละ 9.91% 3.60% 4.50% 4.50% 4.50% 72.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 23 18 10 6 13 206
จำนวน 276 คน ร้อยละ 8.33% 6.52% 3.62% 2.17% 4.71% 74.64%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +3 +1 -3 +1 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -2 0 -1 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +6 0 +2 -1 -3 -2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +6 +3 +1 -4 -3 0

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน