โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 13 3 1 5 55
81 ร้อยละ 4.94% 16.05% 3.70% 1.23% 6.17% 67.90%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 12 10 3 2 70
99 ร้อยละ 2.02% 12.12% 10.10% 3.03% 2.02% 70.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 50
61 ร้อยละ 4.92% 3.28% 9.84% 0.00% 0.00% 81.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 27 19 4 7 175
จำนวน 241 คน ร้อยละ 3.73% 11.20% 7.88% 1.66% 2.90% 72.61%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 12 4 1 4 57
81 ร้อยละ 3.70% 14.81% 4.94% 1.23% 4.94% 70.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 11 11 2 2 72
99 ร้อยละ 1.01% 11.11% 11.11% 2.02% 2.02% 72.73%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 52
61 ร้อยละ 3.28% 1.64% 9.84% 0.00% 0.00% 85.25%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 24 21 3 6 181
จำนวน 241 คน ร้อยละ 2.49% 9.96% 8.71% 1.24% 2.49% 75.10%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 +1 0 -1 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 +1 -1 0 +2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 0 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -3 +2 -1 -1 +6

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน