โรงเรียนอมรสิริสามัคคี (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 37
43 ร้อยละ 0.00% 2.33% 11.63% 0.00% 0.00% 86.05%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 93
106 ร้อยละ 0.94% 0.00% 11.32% 0.00% 0.00% 87.74%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 39
45 ร้อยละ 2.22% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 86.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2 1 22 0 0 169
จำนวน 194 คน ร้อยละ 1.03% 0.52% 11.34% 0.00% 0.00% 87.11%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 40
43 ร้อยละ 0.00% 4.65% 2.33% 0.00% 0.00% 93.02%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 94
106 ร้อยละ 0.00% 0.00% 11.32% 0.00% 0.00% 88.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 40
45 ร้อยละ 2.22% 0.00% 8.89% 0.00% 0.00% 88.89%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1 2 17 0 0 174
จำนวน 194 คน ร้อยละ 0.52% 1.03% 8.76% 0.00% 0.00% 89.69%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 -4 0 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 0 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 0 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 -5 0 0 +5

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน