โรงเรียนบ้านปลัดมุม (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 1 2 2 1 20
32 ร้อยละ 18.75% 3.13% 6.25% 6.25% 3.13% 62.50%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 0 4 7 4 82
111 ร้อยละ 12.61% 0.00% 3.60% 6.31% 3.60% 73.87%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 102
102 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 1 6 9 5 204
จำนวน 245 คน ร้อยละ 8.16% 0.41% 2.45% 3.67% 2.04% 83.27%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 0 1 0 28
33 ร้อยละ 12.12% 0.00% 0.00% 3.03% 0.00% 84.85%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 0 0 2 5 100
114 ร้อยละ 6.14% 0.00% 0.00% 1.75% 4.39% 87.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 0 2 1 107
115 ร้อยละ 2.61% 1.74% 0.00% 1.74% 0.87% 93.04%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 2 0 5 6 235
จำนวน 262 คน ร้อยละ 5.34% 0.76% 0.00% 1.91% 2.29% 89.69%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -2 -1 -1 +8
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 0 -4 -5 +1 +18
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 +2 0 +2 +1 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 +1 -6 -4 +1 +31

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน