โรงเรียนบ้านท่าม่วง (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 12 1 0 1 0 20
34 ร้อยละ 35.29% 2.94% 0.00% 2.94% 0.00% 58.82%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 35 13 10 12 10 32
112 ร้อยละ 31.25% 11.61% 8.93% 10.71% 8.93% 28.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 4 7 4 4 39
70 ร้อยละ 17.14% 5.71% 10.00% 5.71% 5.71% 55.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 59 18 17 17 14 91
จำนวน 216 คน ร้อยละ 27.31% 8.33% 7.87% 7.87% 6.48% 42.13%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อมรรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 11 1 0 1 0 21
34 ร้อยละ 32.35% 2.94% 0.00% 2.94% 0.00% 61.76%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 32 12 10 11 0 47
112 ร้อยละ 28.57% 10.71% 8.93% 9.82% 0.00% 41.96%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 4 7 4 0 45
70 ร้อยละ 14.29% 5.71% 10.00% 5.71% 0.00% 64.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 53 17 17 16 0 113
จำนวน 216 คน ร้อยละ 24.54% 7.87% 7.87% 7.41% 0.00% 52.31%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -1 0 -1 -10 +15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 0 -4 +6
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -1 0 -1 -14 +22

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน