โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา (สพป.สระแก้ว เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วริทธิ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 20 9 3 5 2 10
49 ร้อยละ 40.82% 18.37% 6.12% 10.20% 4.08% 20.41%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 1 18 1 6 114
155 ร้อยละ 9.68% 0.65% 11.61% 0.65% 3.87% 73.55%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 4 7 2 1 33
51 ร้อยละ 7.84% 7.84% 13.73% 3.92% 1.96% 64.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 39 14 28 8 9 157
จำนวน 255 คน ร้อยละ 15.29% 5.49% 10.98% 3.14% 3.53% 61.57%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 38.43%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วริทธิ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 8 3 2 3 30
49 ร้อยละ 6.12% 16.33% 6.12% 4.08% 6.12% 61.22%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 2 8 1 1 137
156 ร้อยละ 4.49% 1.28% 5.13% 0.64% 0.64% 87.82%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 43
51 ร้อยละ 1.96% 0.00% 13.73% 0.00% 0.00% 84.31%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 10 18 3 4 210
จำนวน 256 คน ร้อยละ 4.30% 3.91% 7.03% 1.17% 1.56% 82.03%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -17 -1 0 -3 +1 +20
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 +1 -10 0 -5 +23
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -4 0 -2 -1 +10
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -28 -4 -10 -5 -5 +53

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน