โรงเรียนบ้านปากพญา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัตติยา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 20
25 ร้อยละ 16.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 80.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 0 13 10 0 172
204 ร้อยละ 4.41% 0.00% 6.37% 4.90% 0.00% 84.31%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 5 9 0 66
85 ร้อยละ 3.53% 2.35% 5.88% 10.59% 0.00% 77.65%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 2 19 19 0 258
จำนวน 314 คน ร้อยละ 5.10% 0.64% 6.05% 6.05% 0.00% 82.17%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัตติยา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 22
25 ร้อยละ 0.00% 4.00% 8.00% 0.00% 0.00% 88.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 9 21 9 12 145
205 ร้อยละ 4.39% 4.39% 10.24% 4.39% 5.85% 70.73%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 8 2 8 68
88 ร้อยละ 2.27% 0.00% 9.09% 2.27% 9.09% 77.27%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 10 31 11 20 235
จำนวน 318 คน ร้อยละ 3.46% 3.14% 9.75% 3.46% 6.29% 73.90%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 +1 +1 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +9 +8 -1 +12 -27
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 +3 -7 +8 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 +8 +12 -8 +20 -23

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน