โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 3 3 1 3 24
35 ร้อยละ 2.86% 8.57% 8.57% 2.86% 8.57% 68.57%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 2 17 2 2 72
98 ร้อยละ 3.06% 2.04% 17.35% 2.04% 2.04% 73.47%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 62
80 ร้อยละ 3.75% 0.00% 18.75% 0.00% 0.00% 77.50%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 5 35 3 5 158
จำนวน 213 คน ร้อยละ 3.29% 2.35% 16.43% 1.41% 2.35% 74.18%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 3 3 0 3 26
35 ร้อยละ 0.00% 8.57% 8.57% 0.00% 8.57% 74.29%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 1 18 1 1 72
98 ร้อยละ 5.10% 1.02% 18.37% 1.02% 1.02% 73.47%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 1 16 1 1 57
80 ร้อยละ 5.00% 1.25% 20.00% 1.25% 1.25% 71.25%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 5 37 2 5 155
จำนวน 213 คน ร้อยละ 4.23% 2.35% 17.37% 0.94% 2.35% 72.77%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 -1 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 +1 -1 -1 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 +1 +1 +1 -5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 +2 -1 0 -3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน