โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 1 3 1 5 40
54 ร้อยละ 7.41% 1.85% 5.56% 1.85% 9.26% 74.07%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 10 5 0 18 130
171 ร้อยละ 4.68% 5.85% 2.92% 0.00% 10.53% 76.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 3 0 3 46
55 ร้อยละ 5.45% 0.00% 5.45% 0.00% 5.45% 83.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 11 11 1 26 216
จำนวน 280 คน ร้อยละ 5.36% 3.93% 3.93% 0.36% 9.29% 77.14%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 1 3 1 4 42
54 ร้อยละ 5.56% 1.85% 5.56% 1.85% 7.41% 77.78%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 10 7 0 15 131
171 ร้อยละ 4.68% 5.85% 4.09% 0.00% 8.77% 76.61%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 2 0 3 47
55 ร้อยละ 5.45% 0.00% 3.64% 0.00% 5.45% 85.45%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 11 12 1 22 220
จำนวน 280 คน ร้อยละ 5.00% 3.93% 4.29% 0.36% 7.86% 78.57%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 -1 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +2 0 -3 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 0 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 +1 0 -4 +4

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน