โรงเรียนบ้านเกาะรัง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 7 11 2 3 37
63 ร้อยละ 4.76% 11.11% 17.46% 3.17% 4.76% 58.73%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 17 47 8 18 107
215 ร้อยละ 8.37% 7.91% 21.86% 3.72% 8.37% 49.77%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 12 38 8 12 109
191 ร้อยละ 6.28% 6.28% 19.90% 4.19% 6.28% 57.07%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 33 36 96 18 33 253
จำนวน 469 คน ร้อยละ 7.04% 7.68% 20.47% 3.84% 7.04% 53.94%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 216 คน คิดเป็นร้อยละ 46.06%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 6 10 1 1 43
63 ร้อยละ 3.17% 9.52% 15.87% 1.59% 1.59% 68.25%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 17 45 6 17 112
215 ร้อยละ 8.37% 7.91% 20.93% 2.79% 7.91% 52.09%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 11 36 6 11 116
191 ร้อยละ 5.76% 5.76% 18.85% 3.14% 5.76% 60.73%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 34 91 13 29 271
จำนวน 469 คน ร้อยละ 6.61% 7.25% 19.40% 2.77% 6.18% 57.78%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -1 -1 -2 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -2 -2 -1 +5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -2 -2 -1 +7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -5 -5 -4 +18

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน