โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 2 6 0 0 19
37 ร้อยละ 27.03% 5.41% 16.22% 0.00% 0.00% 51.35%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 22 0 29 0 0 93
144 ร้อยละ 15.28% 0.00% 20.14% 0.00% 0.00% 64.58%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 1 22 0 0 41
69 ร้อยละ 7.25% 1.45% 31.88% 0.00% 0.00% 59.42%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 37 3 57 0 0 153
จำนวน 250 คน ร้อยละ 14.80% 1.20% 22.80% 0.00% 0.00% 61.20%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 3 7 0 0 18
38 ร้อยละ 26.32% 7.89% 18.42% 0.00% 0.00% 47.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 12 4 25 0 0 102
143 ร้อยละ 8.39% 2.80% 17.48% 0.00% 0.00% 71.33%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 1 18 0 0 44
68 ร้อยละ 7.35% 1.47% 26.47% 0.00% 0.00% 64.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 27 8 50 0 0 164
จำนวน 249 คน ร้อยละ 10.84% 3.21% 20.08% 0.00% 0.00% 65.86%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 34.14%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 +1 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -10 +4 -4 0 0 +9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -4 0 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -10 +5 -7 0 0 +11

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน