โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 1 2 2 0 35
45 ร้อยละ 11.11% 2.22% 4.44% 4.44% 0.00% 77.78%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 18 22 8 7 67
132 ร้อยละ 7.58% 13.64% 16.67% 6.06% 5.30% 50.76%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 1 19 1 4 39
69 ร้อยละ 7.25% 1.45% 27.54% 1.45% 5.80% 56.52%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 20 43 11 11 141
จำนวน 246 คน ร้อยละ 8.13% 8.13% 17.48% 4.47% 4.47% 57.32%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.68%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 2 2 2 0 34
46 ร้อยละ 13.04% 4.35% 4.35% 4.35% 0.00% 73.91%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 18 23 9 6 67
134 ร้อยละ 8.21% 13.43% 17.16% 6.72% 4.48% 50.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 1 20 1 4 35
67 ร้อยละ 8.96% 1.49% 29.85% 1.49% 5.97% 52.24%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 23 21 45 12 10 136
จำนวน 247 คน ร้อยละ 9.31% 8.50% 18.22% 4.86% 4.05% 55.06%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 44.94%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 0 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +1 +1 -1 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +1 0 0 -4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 +1 +2 +1 -1 -5

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน