โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน (สพป.ลพบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 30
42 ร้อยละ 4.76% 4.76% 19.05% 0.00% 0.00% 71.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 7 23 0 0 109
140 ร้อยละ 0.71% 5.00% 16.43% 0.00% 0.00% 77.86%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 14 0 0 68
87 ร้อยละ 3.45% 2.30% 16.09% 0.00% 0.00% 78.16%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 11 45 0 0 207
จำนวน 269 คน ร้อยละ 2.23% 4.09% 16.73% 0.00% 0.00% 76.95%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 32
43 ร้อยละ 2.33% 2.33% 20.93% 0.00% 0.00% 74.42%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 8 25 0 0 105
141 ร้อยละ 2.13% 5.67% 17.73% 0.00% 0.00% 74.47%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 19 0 0 66
87 ร้อยละ 2.30% 0.00% 21.84% 0.00% 0.00% 75.86%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 9 53 0 0 203
จำนวน 271 คน ร้อยละ 2.21% 3.32% 19.56% 0.00% 0.00% 74.91%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 +1 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 +1 +2 0 0 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 +5 0 0 -2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 +8 0 0 -4

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน