โรงเรียนโคกลำพานวิทยา (สพป.ลพบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 0 0 3 27
30 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 90.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 5 0 0 9 63
82 ร้อยละ 6.10% 6.10% 0.00% 0.00% 10.98% 76.83%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 29
33 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.12% 87.88%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 5 5 0 0 16 119
จำนวน 145 คน ร้อยละ 3.45% 3.45% 0.00% 0.00% 11.03% 82.07%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.93%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 1 0 0 3 23
30 ร้อยละ 10.00% 3.33% 0.00% 0.00% 10.00% 76.67%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 4 4 0 10 58
83 ร้อยละ 8.43% 4.82% 4.82% 0.00% 12.05% 69.88%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 5 0 4 22
33 ร้อยละ 6.06% 0.00% 15.15% 0.00% 12.12% 66.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 5 9 0 17 103
จำนวน 146 คน ร้อยละ 8.22% 3.42% 6.16% 0.00% 11.64% 70.55%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 +1 0 0 0 -4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 +4 0 +1 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 +5 0 0 -7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +7 0 +9 0 +1 -16

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน