โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 (สพป.นราธิวาส เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 12 2 1 0 6 56
77 ร้อยละ 15.58% 2.60% 1.30% 0.00% 7.79% 72.73%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 35 5 5 0 52 244
341 ร้อยละ 10.26% 1.47% 1.47% 0.00% 15.25% 71.55%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 83
90 ร้อยละ 4.44% 2.22% 1.11% 0.00% 0.00% 92.22%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 51 9 7 0 58 383
จำนวน 508 คน ร้อยละ 10.04% 1.77% 1.38% 0.00% 11.42% 75.39%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 508 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 24.61%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 66
77 ร้อยละ 11.69% 0.00% 2.60% 0.00% 0.00% 85.71%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 30 0 5 0 0 306
341 ร้อยละ 8.80% 0.00% 1.47% 0.00% 0.00% 89.74%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 1 0 1 88
93 ร้อยละ 3.23% 0.00% 1.08% 0.00% 1.08% 94.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 42 0 8 0 1 460
จำนวน 511 คน ร้อยละ 8.22% 0.00% 1.57% 0.00% 0.20% 90.02%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 511 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 9.98%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -2 +1 0 -6 +10
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -5 0 0 -52 +62
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 0 0 +1 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -9 -9 +1 0 -57 +77

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน