โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง (สพป.นราธิวาส เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐฐศิลป์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 33 22 6 19 16 22
118 ร้อยละ 27.97% 18.64% 5.08% 16.10% 13.56% 18.64%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 42 50 8 33 24 131
288 ร้อยละ 14.58% 17.36% 2.78% 11.46% 8.33% 45.49%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 5 5 8 4 91
121 ร้อยละ 6.61% 4.13% 4.13% 6.61% 3.31% 75.21%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 83 77 19 60 44 244
จำนวน 527 คน ร้อยละ 15.75% 14.61% 3.61% 11.39% 8.35% 46.30%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 283 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐฐศิลป์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 28 22 5 15 13 35
118 ร้อยละ 23.73% 18.64% 4.24% 12.71% 11.02% 29.66%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 20 45 10 25 22 166
288 ร้อยละ 6.94% 15.63% 3.47% 8.68% 7.64% 57.64%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 5 5 6 4 95
121 ร้อยละ 4.96% 4.13% 4.13% 4.96% 3.31% 78.51%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 54 72 20 46 39 296
จำนวน 527 คน ร้อยละ 10.25% 13.66% 3.80% 8.73% 7.40% 56.17%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 0 -1 -4 -3 +13
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -22 -5 +2 -8 -2 +35
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 -2 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -29 -5 +1 -14 -5 +52

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน