โรงเรียนบ้านทอน (สพป.นราธิวาส เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กชสม(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 48 7 0 11 0 49
115 ร้อยละ 41.74% 6.09% 0.00% 9.57% 0.00% 42.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 70 44 6 28 0 261
409 ร้อยละ 17.11% 10.76% 1.47% 6.85% 0.00% 63.81%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 8 2 0 0 79
99 ร้อยละ 10.10% 8.08% 2.02% 0.00% 0.00% 79.80%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 128 59 8 39 0 389
จำนวน 623 คน ร้อยละ 20.55% 9.47% 1.28% 6.26% 0.00% 62.44%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 623 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 234 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กชสม(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 66 5 1 40 0 3
115 ร้อยละ 57.39% 4.35% 0.87% 34.78% 0.00% 2.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 15 36 32 0 303
409 ร้อยละ 5.62% 3.67% 8.80% 7.82% 0.00% 74.08%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 3 8 7 0 69
99 ร้อยละ 12.12% 3.03% 8.08% 7.07% 0.00% 69.70%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 101 23 45 79 0 375
จำนวน 623 คน ร้อยละ 16.21% 3.69% 7.22% 12.68% 0.00% 60.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 623 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 39.81%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +18 -2 +1 +29 0 -46
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -47 -29 +30 +4 0 +42
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -5 +6 +7 0 -10
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -27 -36 +37 +40 0 -14

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน