โรงเรียนบ้านหนองเบน (สพป.นครราชสีมา เขต 4) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 8 1 0 0 29
48 ร้อยละ 20.83% 16.67% 2.08% 0.00% 0.00% 60.42%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 13 10 0 0 115
152 ร้อยละ 9.21% 8.55% 6.58% 0.00% 0.00% 75.66%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 40
52 ร้อยละ 3.85% 0.00% 19.23% 0.00% 0.00% 76.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 26 21 21 0 0 184
จำนวน 252 คน ร้อยละ 10.32% 8.33% 8.33% 0.00% 0.00% 73.02%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิเชียร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 43
48 ร้อยละ 0.00% 8.33% 2.08% 0.00% 0.00% 89.58%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 13 17 0 0 114
152 ร้อยละ 5.26% 8.55% 11.18% 0.00% 0.00% 75.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 39
52 ร้อยละ 7.69% 0.00% 17.31% 0.00% 0.00% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 17 27 0 0 196
จำนวน 252 คน ร้อยละ 4.76% 6.75% 10.71% 0.00% 0.00% 77.78%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -10 -4 0 0 0 +14
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 0 +7 0 0 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 -1 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -14 -4 +6 0 0 +12

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน