แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ปัตตานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
โรงเรียน 4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา 4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน 4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา 4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
ซื้อวัตถุดิบและจัดเวรทำอาหารเอง ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัว จ้างเหมา อื่น ๆ
4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน 4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน 4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 1.ชุมชนบ้านต้นสน
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน
 3.ชุมชนบ้านพงสตา เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ ไม่มี
 4.ชุมชนบ้านสะนอ
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน เพียงพอ ไม่มี มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม
 7.ต้นพิกุล
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม
 9.ตลาดนัดบาซาเอ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 10.ตลาดปรีกี เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
 12.บ้านกระหวะ ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 13.บ้านกระเสาะ
 14.บ้านกระโด เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 15.บ้านกรือเซะ
 16.บ้านกาแลสะนอ
 17.บ้านกูบังบาเดาะ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 18.บ้านกูวิง
 19.บ้านคลองช้าง
 20.บ้านคลองช้าง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 21.บ้านคลองทราย เพียงพอ มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 22.บ้านคลองหิน
 23.บ้านควนประ
 24.บ้านควนลังงา
 25.บ้านควนลาแม
 26.บ้านควนหยี
 27.บ้านควนแตน
 28.บ้านควนแปลงงู เพียงพอ มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 29.บ้านควนโนรี เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี ไม่เพียงพอ ไม่มี
 30.บ้านคางา เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 31.บ้านคูระ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 32.บ้านชะเมา เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 33.บ้านดอนเค็ด
 34.บ้านด่าน
 35.บ้านดูวา
 36.บ้านต้นทุเรียน
 37.บ้านต้นแซะ
 38.บ้านต้นโตนด เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 39.บ้านตรัง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 40.บ้านตันหยง
 41.บ้านตุปะ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 42.บ้านถนน เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 43.บ้านท่าคลอง
 44.บ้านท่าเรือ ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 45.บ้านทุ่งยาว เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ ไม่มี
 46.บ้านนาค้อกลาง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 47.บ้านนาค้อเหนือ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 48.บ้านนาค้อใต้ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 49.บ้านนาประดู่ เพียงพอ มี มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 50.บ้านนาเกตุ เพียงพอ ไม่มี มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 51.บ้านน้ำใส
 52.บ้านบราโอ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 54.บ้านบากง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 55.บ้านบาตะกูโบ
 56.บ้านบาละแต เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 57.บ้านบาเงง
 58.บ้านบาโง
 59.บ้านบาโงฆาดิง
 60.บ้านบินยา
 61.บ้านบูดน
 62.บ้านบูเกะกุง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 63.บ้านบูโกะ
 64.บ้านประจัน เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 65.บ้านปลักปรือ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 66.บ้านปานัน เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 67.บ้านป่าบอน
 68.บ้านปาลัส เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 69.บ้านป่าไร่ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 70.บ้านม่วงเตี้ย เพียงพอ ไม่มี ต่อเนื่อง
มี ไม่เพียงพอ มี
 71.บ้านมะหุด เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 72.บ้านยางแดง
 73.บ้านระแว้ง
 74.บ้านราวอ เพียงพอ ไม่มี มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 75.บ้านล้อแตก เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 76.บ้านละหารยามู
 77.บ้านลางสาด ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี ไม่เพียงพอ มี
 78.บ้านวังกว้าง เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 79.บ้านศาลาสอง
 80.บ้านสมาหอ
 81.บ้านสะกำ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 82.บ้านสามยอด ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 83.บ้านสายชล
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
 85.บ้านสิเดะ
 86.บ้านอาโห ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 87.บ้านอินทนิล ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 88.บ้านอีบุ๊ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 89.บ้านเกาะจัน
 90.บ้านเกาะตา
 91.บ้านเขาวัง
 92.บ้านเจาะบาแน เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 93.บ้านแขนท้าว
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 95.บ้านโคกต้นสะตอ
 96.บ้านโคกเหรียง เพียงพอ มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 97.บ้านโคกโพธิ์ เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 98.บ้านโผงโผง
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา) เพียงพอ ไม่มี มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี ไม่เพียงพอ ไม่มี
 100.วัดทรายขาว เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 101.วัดธนาภิมุข
 102.วัดนาประดู่
 103.วัดนิคมสถิต เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี ไม่เพียงพอ มี
 104.วัดบันลือคชาวาส เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
ไม่มี เพียงพอ มี
 105.วัดบุพนิมิต เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 106.วัดป่าสวย
 107.วัดภมรคติวัน เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ ไม่มี
 108.วัดมะกรูด
 109.วัดสุนทรวารี
 110.วัดอรัญวาสิการาม เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 111.วัดเกาะหวาย
 112.วัดโคกหญ้าคา
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ไม่เพียงพอ ไม่มี ไม่มีเงินคงเหลือ ต่อเนื่อง
มี เพียงพอ มี
 114.อนุบาลยะรัง
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)

Powered By www.thaieducation.net