แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา xxx xxx xxx
 2.กุดจิกวิทยาคาร xxx xxx xxx
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์ xxx xxx xxx
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม xxx xxx xxx
 5.คำขามวิทยา xxx xxx xxx
 6.คำถาวรเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์ xxx xxx xxx
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา xxx xxx xxx
 10.คำโองวิทยา xxx xxx xxx
 11.คำใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) xxx xxx xxx
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) xxx xxx xxx
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ xxx xxx xxx
 15.จินดาสินธวานนท์ xxx xxx xxx
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม xxx xxx xxx
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม xxx xxx xxx
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน xxx xxx xxx
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร xxx xxx xxx
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง xxx xxx xxx
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ xxx xxx xxx
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร xxx xxx xxx
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 26.ดงบังวิทยา xxx xxx xxx
 27.ดงบังอำนวยวิทย์ xxx xxx xxx
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ xxx xxx xxx
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร xxx xxx xxx
 30.ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) xxx xxx xxx
 31.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 32.ดอนขีวิทยา xxx xxx xxx
 33.ดอนยานางศึกษา xxx xxx xxx
 34.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา xxx xxx xxx
 35.ท่อนสังข์วิทยา xxx xxx xxx
 36.ท่าคันโทวิทยายน xxx xxx xxx
 37.ท่าเมืองสำราญวิทย์ xxx xxx xxx
 38.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม xxx xxx xxx
 39.ท่าแห่วิทยาคม xxx xxx xxx
 40.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 41.นากุงวิทยาเสริม xxx xxx xxx
 42.นาค้อวิทยาคม xxx xxx xxx
 43.นางามแก่นลำดวนวิทยา xxx xxx xxx
 44.นาดีหลุมข้าววิทยา xxx xxx xxx
 45.นาตาลวิทยาคม xxx xxx xxx
 46.นาบงวิทยา xxx xxx xxx
 47.นามูลสมบูรณ์วิทย์ xxx xxx xxx
 48.นาสีนวลอุดมเวศม์ xxx xxx xxx
 49.นาอวนวิทยาสิทธิ์ xxx xxx xxx
 50.นาเชือกวิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 51.นาแกราษฎร์อำนวย xxx xxx xxx
 52.บัวสะอาดส่งเสริม xxx xxx xxx
 53.บ้านกุดท่าลือ xxx xxx xxx
 54.บ้านขามวิทยาคม xxx xxx xxx
 55.บ้านคำแคน xxx xxx xxx
 56.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 57.บ้านชัยศรี xxx xxx xxx
 58.บ้านชัยศรีสุข xxx xxx xxx
 59.บ้านชาดวิทยาคาร xxx xxx xxx
 60.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 61.บ้านทรายทองวิทยาคม xxx xxx xxx
 62.บ้านสาวิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองชุมแสง xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองหัวช้าง xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองเสือ xxx xxx xxx
 69.บ้านหนองแซง xxx xxx xxx
 70.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว xxx xxx xxx
 71.บ้านหนองแวงฮี xxx xxx xxx
 72.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 73.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 74.บ้านหาดทรายมูล xxx xxx xxx
 75.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) xxx xxx xxx
 76.บ้านเว่อวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 77.บ้านเสียววิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 78.บ้านแกวิทยาคม xxx xxx xxx
 79.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 80.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 81.บ้านโคกศรี xxx xxx xxx
 82.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา xxx xxx xxx
 83.บ้านโนนอำนวย xxx xxx xxx
 84.ประชารัฐศึกษา xxx xxx xxx
 85.ปอแดงวิทยา xxx xxx xxx
 86.ป่าหวายศึกษา xxx xxx xxx
 87.ผดุงราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 88.พรมลีศรีสว่าง xxx xxx xxx
 89.พินิจราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 90.พิมูลวิทยา xxx xxx xxx
 91.ภูฮังวิทยาคาร xxx xxx xxx
 92.ยางคำวิทยา xxx xxx xxx
 93.ยางอู้มวิทยาคาร xxx xxx xxx
 94.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา xxx xxx xxx
 95.วังยางวิทยาคาร xxx xxx xxx
 96.วัดบ้านกุดสังข์ xxx xxx xxx
 97.วัดบ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 98.สระแก้ววิทยานุกูล xxx xxx xxx
 99.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล xxx xxx xxx
 100.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 101.สว่างกิจวิทยา xxx xxx xxx
 102.สะอาดนาดีศิลาวิทย์ xxx xxx xxx
 103.สายปัญญาสมาคม xxx xxx xxx
 104.สำราญ - ประภาศรี xxx xxx xxx
 105.หน่อคำประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 106.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 107.หนองกุงราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 108.หนองกุงศรีวิทยาคม xxx xxx xxx
 109.หนองกุงไทยวิทยาคม xxx xxx xxx
 110.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา xxx xxx xxx
 111.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ xxx xxx xxx
 112.หนองบัวชุม xxx xxx xxx
 113.หนองบัววิทยาเสริม xxx xxx xxx
 114.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ xxx xxx xxx
 115.หนองปะโอประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 116.หนองมันปลาวิทยา xxx xxx xxx
 117.หนองสวงวิทยาคม xxx xxx xxx
 118.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 119.หนองอิเฒ่าวิทยา xxx xxx xxx
 120.หนองเม็กวิทยา xxx xxx xxx
 121.หนองแข้วิทยา xxx xxx xxx
 122.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา xxx xxx xxx
 123.หนองแวงประชาสรรพ์ xxx xxx xxx
 124.หนองแวงม่วง xxx xxx xxx
 125.หนองแสงวิทยา xxx xxx xxx
 126.หนองโนวิทยา xxx xxx xxx
 127.หนองโนวิทยาคม xxx xxx xxx
 128.หนองใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 129.หนองไผ่รัฐบำรุง xxx xxx xxx
 130.หนองไม้พลวงวิทยาคม xxx xxx xxx
 131.หลักด่านวิทยา xxx xxx xxx
 132.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา xxx xxx xxx
 133.ห้วยยางดงวิทยา xxx xxx xxx
 134.ห้วยเตยวิทยา xxx xxx xxx
 135.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 136.หัวงัววิทยาคาร xxx xxx xxx
 137.หัวดงวิทยา xxx xxx xxx
 138.หัวนาคำจรูญศิลป์ xxx xxx xxx
 139.หัวหินราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 140.อุ่มเม่าวิทยา xxx xxx xxx
 141.ฮ่องฮีวิทยา xxx xxx xxx
 142.เชียงงามวิทยาคาร xxx xxx xxx
 143.เชียงสาศิลปสถาน xxx xxx xxx
 144.เดชอุดมพิทยาคม xxx xxx xxx
 145.เนินลาดวิทยา xxx xxx xxx
 146.เสริมเสาเล้าวิทยา xxx xxx xxx
 147.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา xxx xxx xxx
 148.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 149.โคกก่องราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 150.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี xxx xxx xxx
 151.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 152.โคกคำวิทยา xxx xxx xxx
 153.โคกประสิทธิ์วิทยา xxx xxx xxx
 154.โคกศรีวิทยายน xxx xxx xxx
 155.โคกเครือวิทยา xxx xxx xxx
 156.โคกเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 157.โนนชัยประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 158.โนนศิลาสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 159.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย xxx xxx xxx
 160.โนนสูงวิทยา xxx xxx xxx
 161.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม xxx xxx xxx
 162.โนนเตาไหหนองแก xxx xxx xxx
 163.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 164.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม xxx xxx xxx
 165.โพนสิมอนุเคราะห์ xxx xxx xxx
 166.ไชยวารวิทยาคม xxx xxx xxx
 167.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ xxx xxx xxx
 168.ไทรทองวิทยาคาร xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net