แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นราธิวาส เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านซากอ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ xxx xxx xxx
 3.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) xxx xxx xxx
 4.บ้านกลูบี xxx xxx xxx
 5.บ้านกะลูแป xxx xxx xxx
 6.บ้านกาบุ๊ xxx xxx xxx
 7.บ้านกาเด็ง xxx xxx xxx
 8.บ้านกาเยาะมาตี xxx xxx xxx
 9.บ้านกาแนะ xxx xxx xxx
 10.บ้านกาแร xxx xxx xxx
 11.บ้านกาโดะ xxx xxx xxx
 12.บ้านกูยิ xxx xxx xxx
 13.บ้านกูยิ xxx xxx xxx
 14.บ้านกูเล็ง xxx xxx xxx
 15.บ้านกูแบสาลอ xxx xxx xxx
 16.บ้านกูแว xxx xxx xxx
 17.บ้านกําปงปีแซ xxx xxx xxx
 18.บ้านคลอแระ xxx xxx xxx
 19.บ้านคอลอกาเว xxx xxx xxx
 20.บ้านค่าย xxx xxx xxx
 21.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ xxx xxx xxx
 22.บ้านจอเบาะ xxx xxx xxx
 23.บ้านจะแลเกาะ xxx xxx xxx
 24.บ้านจืองา xxx xxx xxx
 25.บ้านจือแร xxx xxx xxx
 26.บ้านจูดแดง xxx xxx xxx
 27.บ้านซือเลาะ xxx xxx xxx
 28.บ้านดาฮง xxx xxx xxx
 29.บ้านดือแย xxx xxx xxx
 30.บ้านดือแยหะยี xxx xxx xxx
 31.บ้านดูกู xxx xxx xxx
 32.บ้านต้นตาล xxx xxx xxx
 33.บ้านตอหลัง xxx xxx xxx
 34.บ้านตะมะยูง xxx xxx xxx
 35.บ้านตะโละบาลอ xxx xxx xxx
 36.บ้านตะโละมีญอ xxx xxx xxx
 37.บ้านตะโละแน็ง xxx xxx xxx
 38.บ้านตันหยง xxx xxx xxx
 39.บ้านตามุง xxx xxx xxx
 40.บ้านตายา xxx xxx xxx
 41.บ้านทรายขาว xxx xxx xxx
 42.บ้านทอน xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่งคา xxx xxx xxx
 44.บ้านทุ่งโต๊ะดัง xxx xxx xxx
 45.บ้านทําเนียบ xxx xxx xxx
 46.บ้านธรรมเจริญ xxx xxx xxx
 47.บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) xxx xxx xxx
 48.บ้านนาดา xxx xxx xxx
 49.บ้านนาโอน xxx xxx xxx
 50.บ้านบริจ๊ะ xxx xxx xxx
 51.บ้านบลูกา xxx xxx xxx
 52.บ้านบลูกาสนอ xxx xxx xxx
 53.บ้านบลูกาฮีเล xxx xxx xxx
 54.บ้านบากง xxx xxx xxx
 55.บ้านบางมะนาว xxx xxx xxx
 56.บ้านบาตง xxx xxx xxx
 57.บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 xxx xxx xxx
 58.บ้านบาโงปะแต xxx xxx xxx
 59.บ้านบาโงปูโละ xxx xxx xxx
 60.บ้านบือราเป๊ะ xxx xxx xxx
 61.บ้านบือเจ๊าะ xxx xxx xxx
 62.บ้านบือเระ xxx xxx xxx
 63.บ้านบือเล็งใต้ xxx xxx xxx
 64.บ้านบือแนนากอ xxx xxx xxx
 65.บ้านบือแนปีแย xxx xxx xxx
 66.บ้านบือแรง xxx xxx xxx
 67.บ้านบูกิ๊ตยือแร xxx xxx xxx
 68.บ้านบูเกะกอตอ xxx xxx xxx
 69.บ้านบูเกะบากง xxx xxx xxx
 70.บ้านบูเกะสูดอ xxx xxx xxx
 71.บ้านปลักปลา xxx xxx xxx
 72.บ้านปะลุกานากอ xxx xxx xxx
 73.บ้านปะลุกาสาเมาะ xxx xxx xxx
 74.บ้านปะลุกาแปเราะ xxx xxx xxx
 75.บ้านปาลอบาต๊ะ xxx xxx xxx
 76.บ้านปาหนัน xxx xxx xxx
 77.บ้านป่าไผ่ xxx xxx xxx
 78.บ้านปูซูตีฆอ xxx xxx xxx
 79.บ้านปูตะ xxx xxx xxx
 80.บ้านปูลากาป๊ะ xxx xxx xxx
 81.บ้านพนาทักษิณ xxx xxx xxx
 82.บ้านมะนังกาหยี xxx xxx xxx
 83.บ้านมะนังปันยัง xxx xxx xxx
 84.บ้านมะยูง xxx xxx xxx
 85.บ้านมือและห์ xxx xxx xxx
 86.บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) xxx xxx xxx
 87.บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) xxx xxx xxx
 88.บ้านยาบี xxx xxx xxx
 89.บ้านยารอ xxx xxx xxx
 90.บ้านยาแลเบาะ xxx xxx xxx
 91.บ้านยี่งอ xxx xxx xxx
 92.บ้านยือลอ xxx xxx xxx
 93.บ้านยือลาแป xxx xxx xxx
 94.บ้านรามา xxx xxx xxx
 95.บ้านรือเสาะ xxx xxx xxx
 96.บ้านละหาน xxx xxx xxx
 97.บ้านลาเมาะ xxx xxx xxx
 98.บ้านลาเมาะฮีเล xxx xxx xxx
 99.บ้านลาเวง xxx xxx xxx
 100.บ้านลุโบะดาโต๊ะ xxx xxx xxx
 101.บ้านลุโบะปาเระ xxx xxx xxx
 102.บ้านลูโบ๊ะบาตู xxx xxx xxx
 103.บ้านลูโบะบายะ xxx xxx xxx
 104.บ้านลูโบะบูโละ xxx xxx xxx
 105.บ้านศาลาลูกไก่ xxx xxx xxx
 106.บ้านสวนพลู xxx xxx xxx
 107.บ้านสะแนะ xxx xxx xxx
 108.บ้านสาคร xxx xxx xxx
 109.บ้านสายน้ำทิพย์ xxx xxx xxx
 110.บ้านสาวอ xxx xxx xxx
 111.บ้านสุเป๊ะ xxx xxx xxx
 112.บ้านสุไหงบาตู xxx xxx xxx
 113.บ้านสุไหงบาลา xxx xxx xxx
 114.บ้านหัวเขา xxx xxx xxx
 115.บ้านอาตะบือเระ xxx xxx xxx
 116.บ้านอีนอ xxx xxx xxx
 117.บ้านอีโยะ xxx xxx xxx
 118.บ้านฮูแตทูวอ xxx xxx xxx
 119.บ้านฮูแตยือลอ xxx xxx xxx
 120.บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) xxx xxx xxx
 121.บ้านเปล xxx xxx xxx
 122.บ้านแคนา xxx xxx xxx
 123.บ้านแป๊ะบุญ xxx xxx xxx
 124.บ้านแยะ xxx xxx xxx
 125.บ้านโคกตีเต xxx xxx xxx
 126.บ้านโคกพะยอม xxx xxx xxx
 127.บ้านโคกศิลา xxx xxx xxx
 128.บ้านโคกสยา xxx xxx xxx
 129.บ้านโคกสุมุ xxx xxx xxx
 130.บ้านโคกแมแน xxx xxx xxx
 131.บ้านโต๊ะนอ xxx xxx xxx
 132.บ้านไร่พญา xxx xxx xxx
 133.บ้านไอร์แยง xxx xxx xxx
 134.ประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 135.ประชาวิทยรังสรรค์ xxx xxx xxx
 136.ราชประชานุเคราะห์ 10 xxx xxx xxx
 137.ราชประชานุเคราะห์ 9 xxx xxx xxx
 138.วัดกําแพง xxx xxx xxx
 139.วัดพนาสณฑ์ xxx xxx xxx
 140.วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) xxx xxx xxx
 141.วัดลําภู xxx xxx xxx
 142.วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) xxx xxx xxx
 143.วัดโคกโก xxx xxx xxx
 144.สว่างวัฒนา xxx xxx xxx
 145.สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 146.อนุบาลนราธิวาส xxx xxx xxx
 147.เมืองนราธิวาส xxx xxx xxx
 148.ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net