แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงราย เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านป่าสักน้อย xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 xxx xxx xxx
 4.ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป xxx xxx xxx
 5.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 6.ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 xxx xxx xxx
 7.ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ xxx xxx xxx
 8.ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ xxx xxx xxx
 9.ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 10.ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 xxx xxx xxx
 11.นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา xxx xxx xxx
 12.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 13.บ้านกิ่วพร้าว xxx xxx xxx
 14.บ้านขาแหย่งพัฒนา xxx xxx xxx
 15.บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง xxx xxx xxx
 16.บ้านขุนแม่บง ตชด. xxx xxx xxx
 17.บ้านจ้อง xxx xxx xxx
 18.บ้านจะตี xxx xxx xxx
 19.บ้านดอนงาม xxx xxx xxx
 20.บ้านดอย xxx xxx xxx
 21.บ้านดอยจัน xxx xxx xxx
 22.บ้านดอยสะโง๊ะ xxx xxx xxx
 23.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 24.บ้านถ้ำ xxx xxx xxx
 25.บ้านถ้ำ ตชด. xxx xxx xxx
 26.บ้านถ้ำปลา xxx xxx xxx
 27.บ้านทับกุมารทอง xxx xxx xxx
 28.บ้านท่าข้าวเปลือก xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งกวาง xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม xxx xxx xxx
 31.บ้านธารทอง xxx xxx xxx
 32.บ้านน้ำจำ xxx xxx xxx
 33.บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 34.บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย xxx xxx xxx
 35.บ้านปางมะหัน xxx xxx xxx
 36.บ้านปางสา xxx xxx xxx
 37.บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) xxx xxx xxx
 38.บ้านปางห้า xxx xxx xxx
 39.บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) xxx xxx xxx
 40.บ้านป่าซางงาม xxx xxx xxx
 41.บ้านป่าซางนาเงิน xxx xxx xxx
 42.บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) xxx xxx xxx
 43.บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 44.บ้านป่าบงแม่จัน xxx xxx xxx
 45.บ้านป่ายาง xxx xxx xxx
 46.บ้านป่าลัน xxx xxx xxx
 47.บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย xxx xxx xxx
 48.บ้านป่าเหมือด xxx xxx xxx
 49.บ้านป่าแดง xxx xxx xxx
 50.บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล xxx xxx xxx
 51.บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) xxx xxx xxx
 52.บ้านผาจี xxx xxx xxx
 53.บ้านผาฮี้ xxx xxx xxx
 54.บ้านผาเดื่อ xxx xxx xxx
 55.บ้านพญาไพร xxx xxx xxx
 56.บ้านพนาสวรรค์ xxx xxx xxx
 57.บ้านมนตรีวิทยา xxx xxx xxx
 58.บ้านม่วงคำ xxx xxx xxx
 59.บ้านรวมใจ xxx xxx xxx
 60.บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ xxx xxx xxx
 61.บ้านศรีกองงาม xxx xxx xxx
 62.บ้านศรีดอนมูล xxx xxx xxx
 63.บ้านศรีป่าแดง xxx xxx xxx
 64.บ้านสบคำ xxx xxx xxx
 65.บ้านสบรวก xxx xxx xxx
 66.บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี xxx xxx xxx
 67.บ้านสันกอง xxx xxx xxx
 68.บ้านสันต้นเปา xxx xxx xxx
 69.บ้านสันติคีรี xxx xxx xxx
 70.บ้านสันติสุข xxx xxx xxx
 71.บ้านสันถนน xxx xxx xxx
 72.บ้านสันทราย xxx xxx xxx
 73.บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 74.บ้านสันธาตุ xxx xxx xxx
 75.บ้านสันนา xxx xxx xxx
 76.บ้านสันบุญเรือง xxx xxx xxx
 77.บ้านสันมะนะ xxx xxx xxx
 78.บ้านสันยาว-สันลิดไม้ xxx xxx xxx
 79.บ้านสันหลวง xxx xxx xxx
 80.บ้านสันโค้ง(แม่จัน) xxx xxx xxx
 81.บ้านสันโค้ง(แม่สาย) xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองป่าก่อ xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองแว่น xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองแหย่ง xxx xxx xxx
 85.บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 86.บ้านห้วยผึ้ง xxx xxx xxx
 87.บ้านห้วยมะหินฝน xxx xxx xxx
 88.บ้านห้วยหก xxx xxx xxx
 89.บ้านห้วยหยวกป่าโซ xxx xxx xxx
 90.บ้านห้วยอื้น xxx xxx xxx
 91.บ้านห้วยเกี๋ยง xxx xxx xxx
 92.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 93.บ้านห้วยไร่ xxx xxx xxx
 94.บ้านห้วยไร่สามัคคี xxx xxx xxx
 95.บ้านฮ่องแฮ่ xxx xxx xxx
 96.บ้านเทอดไทย xxx xxx xxx
 97.บ้านเวียงพาน xxx xxx xxx
 98.บ้านเวียงแก้ว xxx xxx xxx
 99.บ้านเหมืองแดง xxx xxx xxx
 100.บ้านเหมืองแดงน้อย xxx xxx xxx
 101.บ้านแม่คำ xxx xxx xxx
 102.บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 103.บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 104.บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น xxx xxx xxx
 105.บ้านแม่คี-หนองอ้อ xxx xxx xxx
 106.บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) xxx xxx xxx
 107.บ้านแม่ลากเนินทอง xxx xxx xxx
 108.บ้านแม่สลองใน xxx xxx xxx
 109.บ้านแม่หม้อ xxx xxx xxx
 110.บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม xxx xxx xxx
 111.บ้านแม่เต๋อ xxx xxx xxx
 112.บ้านแม่แพง xxx xxx xxx
 113.บ้านแหลว-นาล้อม xxx xxx xxx
 114.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 115.บ้านโป่งน้ำร้อน xxx xxx xxx
 116.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 117.บ้านใหม่สันติ xxx xxx xxx
 118.บ้านใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 119.บ้านไทรทอง xxx xxx xxx
 120.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 121.ประชารัฐพัฒนา xxx xxx xxx
 122.ป่าตึงพิทยานุกูล xxx xxx xxx
 123.ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ xxx xxx xxx
 124.ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ xxx xxx xxx
 125.พญาไพรไตรมิตร xxx xxx xxx
 126.รัฐราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 127.ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) xxx xxx xxx
 128.ราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 129.สันทราย(พรหมณีวิทยา) xxx xxx xxx
 130.สันสลีหลวง-สันนายาว xxx xxx xxx
 131.สามัคคีพัฒนา xxx xxx xxx
 132.อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) xxx xxx xxx
 133.อนุบาลดอยหลวง xxx xxx xxx
 134.อนุบาลศรีค้ำ xxx xxx xxx
 135.อนุบาลแม่ฟ้าหลวง xxx xxx xxx
 136.อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) xxx xxx xxx
 137.อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) xxx xxx xxx
 138.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ xxx xxx xxx
 139.แม่แอบวิทยาคม xxx xxx xxx
 140.โยนกวิทยา xxx xxx xxx
 141.ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net