แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.จํารูญเนติศาสตร์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านท่ากระดาน xxx xxx xxx
 3.ดิศกุล xxx xxx xxx
 4.ตชด.บ้านประตูด่าน xxx xxx xxx
 5.ตลาดสํารอง xxx xxx xxx
 6.ท่าพะเนียดกุญชร xxx xxx xxx
 7.บ้านกลอนโด xxx xxx xxx
 8.บ้านจันอุย xxx xxx xxx
 9.บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 10.บ้านดงยาง xxx xxx xxx
 11.บ้านดงเสลา xxx xxx xxx
 12.บ้านดอนคราม xxx xxx xxx
 13.บ้านต้นมะพร้าว xxx xxx xxx
 14.บ้านตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 15.บ้านถ้ำ xxx xxx xxx
 16.บ้านทับศิลา xxx xxx xxx
 17.บ้านท่าทุ่ม xxx xxx xxx
 18.บ้านท่าพุ xxx xxx xxx
 19.บ้านท่ามะนาว xxx xxx xxx
 20.บ้านท่ามะเฟือง xxx xxx xxx
 21.บ้านท่ามะไฟ xxx xxx xxx
 22.บ้านท่าสนุ่น xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าหวี xxx xxx xxx
 24.บ้านท่าเสด็จ xxx xxx xxx
 25.บ้านท่าแย้ xxx xxx xxx
 26.บ้านท่าโป่ง xxx xxx xxx
 27.บ้านทุ่งนา xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งนาคราช xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งนานางหรอก xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งยาว xxx xxx xxx
 32.บ้านทุ่งศาลา xxx xxx xxx
 33.บ้านนากาญจน์ xxx xxx xxx
 34.บ้านนาสวน xxx xxx xxx
 35.บ้านน้ำพุ xxx xxx xxx
 36.บ้านน้ำมุด xxx xxx xxx
 37.บ้านบนเขาแก่งเรียง xxx xxx xxx
 38.บ้านปากนาสวน xxx xxx xxx
 39.บ้านพุน้ำเปรี้ยว xxx xxx xxx
 40.บ้านพุประดู่ xxx xxx xxx
 41.บ้านพุเลียบ xxx xxx xxx
 42.บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) xxx xxx xxx
 43.บ้านรางจิก xxx xxx xxx
 44.บ้านรางสะเดา xxx xxx xxx
 45.บ้านรางสาลี่ xxx xxx xxx
 46.บ้านวังด้ง xxx xxx xxx
 47.บ้านวังตะเคียน xxx xxx xxx
 48.บ้านวังปลาหมู xxx xxx xxx
 49.บ้านวังลาน xxx xxx xxx
 50.บ้านวังสารภี xxx xxx xxx
 51.บ้านสระเศรษฐี xxx xxx xxx
 52.บ้านสามหลัง xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองกลางพง xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองกวาง xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองตาบ่ง xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองปล้อง xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองปากดง xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองมงคล xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองสองตอน xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองสะแก xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองสามพราน xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองหิน xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองอีเห็น xxx xxx xxx
 69.บ้านหนองเป็ด xxx xxx xxx
 70.บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) xxx xxx xxx
 71.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 72.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 73.บ้านหม่องกระแทะ xxx xxx xxx
 74.บ้านห้วยตลุง xxx xxx xxx
 75.บ้านห้วยน้ำขาว xxx xxx xxx
 76.บ้านห้วยน้ำโจน xxx xxx xxx
 77.บ้านห้วยไร่ xxx xxx xxx
 78.บ้านหัวนา xxx xxx xxx
 79.บ้านหัวหิน xxx xxx xxx
 80.บ้านหินแด้น xxx xxx xxx
 81.บ้านองสิต xxx xxx xxx
 82.บ้านองหลุ xxx xxx xxx
 83.บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 84.บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) xxx xxx xxx
 85.บ้านเขาปูน xxx xxx xxx
 86.บ้านเจ้าเณร xxx xxx xxx
 87.บ้านเนินไพร xxx xxx xxx
 88.บ้านแก่งหลวง xxx xxx xxx
 89.บ้านแหลมทอง xxx xxx xxx
 90.บ้านโกรกตารอด xxx xxx xxx
 91.บ้านโป่งหวาย xxx xxx xxx
 92.บ้านโป่งโก xxx xxx xxx
 93.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) xxx xxx xxx
 94.บ้านไทรทอง xxx xxx xxx
 95.พัฒน์พงศ์ xxx xxx xxx
 96.ลุ่มโป่งเสี้ยว xxx xxx xxx
 97.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ xxx xxx xxx
 98.วัดกาญจนบุรีเก่า xxx xxx xxx
 99.วัดขุนไทยธาราราม xxx xxx xxx
 100.วัดจรเข้เผือก xxx xxx xxx
 101.วัดชุกพี้ xxx xxx xxx
 102.วัดถ้ำมังกรทอง xxx xxx xxx
 103.วัดถ้ำองจุ xxx xxx xxx
 104.วัดถ้ำอ่างหิน xxx xxx xxx
 105.วัดท่าตะคร้อ xxx xxx xxx
 106.วัดท่าน้ำตื้น xxx xxx xxx
 107.วัดท่ามะขาม xxx xxx xxx
 108.วัดท่าล้อ xxx xxx xxx
 109.วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา xxx xxx xxx
 110.วัดบ้านยาง xxx xxx xxx
 111.วัดบ้านเก่า xxx xxx xxx
 112.วัดพุน้อย xxx xxx xxx
 113.วัดม่วงชุม xxx xxx xxx
 114.วัดยางเกาะ xxx xxx xxx
 115.วัดลําสำรอง xxx xxx xxx
 116.วัดวังขนายทายิการาม xxx xxx xxx
 117.วัดวังศาลา xxx xxx xxx
 118.วัดศรีสุวรรณาราม xxx xxx xxx
 119.วัดศรีอุปลาราม xxx xxx xxx
 120.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง xxx xxx xxx
 121.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม xxx xxx xxx
 122.วัดหนองตะครอง xxx xxx xxx
 123.วัดหนองตะโก xxx xxx xxx
 124.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 125.วัดหนองพังตรุ xxx xxx xxx
 126.วัดหนองเสือ xxx xxx xxx
 127.วัดอินทาราม xxx xxx xxx
 128.วัดเขาน้อย xxx xxx xxx
 129.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม xxx xxx xxx
 130.วัดไทยวิวัฒนาราม xxx xxx xxx
 131.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี xxx xxx xxx
 132.หนองบ้านเก่าสามัคคี xxx xxx xxx
 133.อนุบาลกาญจนบุรี xxx xxx xxx
 134.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย xxx xxx xxx
 135.อนุบาลท่าม่วง xxx xxx xxx
 136.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม xxx xxx xxx
 137.อนุบาลศรีสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 138.เขาดินวิทยาคาร xxx xxx xxx
 139.ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net