แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี xxx xxx xxx
 2.จอมแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 4.ชุมชนชวนวิทยา xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้ xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) xxx xxx xxx
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) xxx xxx xxx
 12.ซับถาวรพัฒนา xxx xxx xxx
 13.ซับมงคลวิทยา xxx xxx xxx
 14.ซับใหญ่วิทยาคม xxx xxx xxx
 15.ดอนเปล้าศึกษา xxx xxx xxx
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 17.บ้านกลอยสามัคคี xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดตาลาด xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 20.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 21.บ้านขามราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 22.บ้านขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 23.บ้านงิ้ว xxx xxx xxx
 24.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 25.บ้านช่องสำราญ xxx xxx xxx
 26.บ้านซับยาง xxx xxx xxx
 27.บ้านซับหมี xxx xxx xxx
 28.บ้านซับเจริญสุข xxx xxx xxx
 29.บ้านซับใหม่ xxx xxx xxx
 30.บ้านซับไทร xxx xxx xxx
 31.บ้านดงลาน xxx xxx xxx
 32.บ้านดอนกอก xxx xxx xxx
 33.บ้านดอนละนาม xxx xxx xxx
 34.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 35.บ้านตลุกคูณพัฒนา xxx xxx xxx
 36.บ้านตะลอมไผ่ xxx xxx xxx
 37.บ้านตาล xxx xxx xxx
 38.บ้านทองคำพิงวิทยา xxx xxx xxx
 39.บ้านท่ากูบ xxx xxx xxx
 40.บ้านทามจาน xxx xxx xxx
 41.บ้านท่าศิลา xxx xxx xxx
 42.บ้านท่าแตง xxx xxx xxx
 43.บ้านท่าโป่ง xxx xxx xxx
 44.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน xxx xxx xxx
 45.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา xxx xxx xxx
 46.บ้านนา xxx xxx xxx
 47.บ้านนาประชาสัมพันธ์ xxx xxx xxx
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย xxx xxx xxx
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ xxx xxx xxx
 50.บ้านน้ำลาด xxx xxx xxx
 51.บ้านบะเสียว xxx xxx xxx
 52.บ้านบุ่งเวียนวิทยา xxx xxx xxx
 53.บ้านบุฉนวน xxx xxx xxx
 54.บ้านประดู่งาม xxx xxx xxx
 55.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 56.บ้านปากค่ายช่องแมว xxx xxx xxx
 57.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 58.บ้านมะเกลือโนนทอง xxx xxx xxx
 59.บ้านยางเกี่ยวแฝก xxx xxx xxx
 60.บ้านยางเครือ xxx xxx xxx
 61.บ้านยางเตี้ยโคกรัง xxx xxx xxx
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี xxx xxx xxx
 63.บ้านร่วมมิตร xxx xxx xxx
 64.บ้านร้านหญ้า xxx xxx xxx
 65.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) xxx xxx xxx
 66.บ้านละหานค่าย xxx xxx xxx
 67.บ้านวังกะทะ xxx xxx xxx
 68.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม xxx xxx xxx
 69.บ้านวังกุง xxx xxx xxx
 70.บ้านวังขอนสัก xxx xxx xxx
 71.บ้านวังคมคาย xxx xxx xxx
 72.บ้านวังตะเฆ่ xxx xxx xxx
 73.บ้านวังตาท้าว xxx xxx xxx
 74.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 75.บ้านวังตาเทพ xxx xxx xxx
 76.บ้านวังพง xxx xxx xxx
 77.บ้านวังมน xxx xxx xxx
 78.บ้านวังอ้ายคง xxx xxx xxx
 79.บ้านวังอ้ายจีด xxx xxx xxx
 80.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 81.บ้านศิลาทอง xxx xxx xxx
 82.บ้านส้มป่อย xxx xxx xxx
 83.บ้านสระสี่เหลี่ยม xxx xxx xxx
 84.บ้านสะพานยาว xxx xxx xxx
 85.บ้านสะพานหิน xxx xxx xxx
 86.บ้านสามหลักพัฒนา xxx xxx xxx
 87.บ้านสำนักตูมกา xxx xxx xxx
 88.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง xxx xxx xxx
 89.บ้านสำโรงโคก xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองกองแก้ว xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองจะบก xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองดง xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองดินดำ xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองตอ xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองตะครอง xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองตะไก้ xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองตานา xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองนกเขียน xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองบัวใหญ่ xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองผักชี xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองลุมพุก xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองลูกช้าง xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองหญ้าข้าวนก xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองอีหล่อ xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองแขม xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองโจด xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองโดน xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 117.บ้านหลุบงิ้ว xxx xxx xxx
 118.บ้านห้วย xxx xxx xxx
 119.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 120.บ้านห้วยบง xxx xxx xxx
 121.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 122.บ้านห้วยยางดี xxx xxx xxx
 123.บ้านห้วยเกตุ xxx xxx xxx
 124.บ้านห้วยไฮ xxx xxx xxx
 125.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 126.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) xxx xxx xxx
 127.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) xxx xxx xxx
 128.บ้านหัวหนอง xxx xxx xxx
 129.บ้านเกาะมะนาว xxx xxx xxx
 130.บ้านเขื่อนลั่น xxx xxx xxx
 131.บ้านเดื่อ xxx xxx xxx
 132.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 133.บ้านเสลาประชารัฐ xxx xxx xxx
 134.บ้านเสลี่ยงทอง xxx xxx xxx
 135.บ้านแจ้งใหญ่ xxx xxx xxx
 136.บ้านโกรกกุลา xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกกระเบื้องไห xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 139.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) xxx xxx xxx
 140.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) xxx xxx xxx
 141.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) xxx xxx xxx
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) xxx xxx xxx
 143.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง xxx xxx xxx
 144.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 145.บ้านโคกแสว xxx xxx xxx
 146.บ้านโคกโต่งโต้น xxx xxx xxx
 147.บ้านโคกไค xxx xxx xxx
 148.บ้านโนนคร้อ xxx xxx xxx
 149.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 150.บ้านโนนฝาย xxx xxx xxx
 151.บ้านโนนมะกอกงาม xxx xxx xxx
 152.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 153.บ้านโนนสะอาด xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนสำราญ xxx xxx xxx
 155.บ้านโนนเชือก xxx xxx xxx
 156.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา xxx xxx xxx
 157.บ้านโป่งนกพิทยา xxx xxx xxx
 158.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน xxx xxx xxx
 159.บ้านโป่งเกต xxx xxx xxx
 160.บ้านโปร่งมีชัย xxx xxx xxx
 161.บ้านโสกคร้อ xxx xxx xxx
 162.บ้านโสกปลาดุก xxx xxx xxx
 163.บ้านโสกรวกหนองซึก xxx xxx xxx
 164.บ้านใหม่นาดี xxx xxx xxx
 165.บ้านใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 166.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 167.บ้านไร่พัฒนา xxx xxx xxx
 168.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี xxx xxx xxx
 169.ปากจาบวิทยา xxx xxx xxx
 170.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) xxx xxx xxx
 171.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล xxx xxx xxx
 172.รังงามวิทยา xxx xxx xxx
 173.วังกะอาม xxx xxx xxx
 174.วังโพธิ์สว่างศิลป์ xxx xxx xxx
 175.วังใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 176.หนองกกสามัคคี xxx xxx xxx
 177.หนองประดู่วิทยา xxx xxx xxx
 178.หัวสระวิทยา xxx xxx xxx
 179.หินตั้งพิทยากร xxx xxx xxx
 180.หินฝนวิทยาคม xxx xxx xxx
 181.อนุบาลเทพสถิต xxx xxx xxx
 182.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) xxx xxx xxx
 183.เขาดินพิทยารักษ์ xxx xxx xxx
 184.โคกสำราญราษฎร์อำนวย xxx xxx xxx
 185.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ xxx xxx xxx
 186.โคกเพชรวิทยาคาร xxx xxx xxx
 187.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร xxx xxx xxx
 188.โป่งขุนเพชร xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net