แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) xxx xxx xxx
 2.กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 3.คุรุราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 4.ฉิมพลีมา xxx xxx xxx
 5.ชัยชุมพลวิทยา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านหนองเซียงซา xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านหัน xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านเมืองเก่า xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ xxx xxx xxx
 11.ชุมชนห้วยยาง xxx xxx xxx
 12.ชุมชนแท่นประจัน xxx xxx xxx
 13.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 14.บ้านกวางโจนโนนทอง xxx xxx xxx
 15.บ้านก่าน xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดขอนแก่น xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดจอก xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดหมากเห็บ xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดหัวช้าง xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดแคน xxx xxx xxx
 22.บ้านกุดแดง xxx xxx xxx
 23.บ้านกุดโคลน xxx xxx xxx
 24.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ xxx xxx xxx
 25.บ้านขามป้อม xxx xxx xxx
 26.บ้านข่าเชียงพิน xxx xxx xxx
 27.บ้านคลองบอน xxx xxx xxx
 28.บ้านคอนสาร xxx xxx xxx
 29.บ้านจมื่น xxx xxx xxx
 30.บ้านฉนวน(ภูเขียว) xxx xxx xxx
 31.บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) xxx xxx xxx
 32.บ้านซำมูลนาก xxx xxx xxx
 33.บ้านดงกลาง xxx xxx xxx
 34.บ้านดงขีสะเดาหวาน xxx xxx xxx
 35.บ้านดงบัง xxx xxx xxx
 36.บ้านดงพอง xxx xxx xxx
 37.บ้านดงเมย xxx xxx xxx
 38.บ้านดงใต้ xxx xxx xxx
 39.บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า xxx xxx xxx
 40.บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย xxx xxx xxx
 41.บ้านดอนจำปา xxx xxx xxx
 42.บ้านดอนดู่ xxx xxx xxx
 43.บ้านดอนหัน xxx xxx xxx
 44.บ้านดอนหันนาสวรรค์ xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนอุดม xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนเค็ง xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนเตาเหล็ก xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนไก่เถื่อน xxx xxx xxx
 49.บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 50.บ้านตลาดอุดมวิทย์ xxx xxx xxx
 51.บ้านตลุกหิน xxx xxx xxx
 52.บ้านตาดรินทอง xxx xxx xxx
 53.บ้านถนนกลาง xxx xxx xxx
 54.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี xxx xxx xxx
 55.บ้านท่าคร้อโนนศิลา xxx xxx xxx
 56.บ้านท่าทางเกวียน xxx xxx xxx
 57.บ้านท่ามะไฟหวาน xxx xxx xxx
 58.บ้านท่าศาลา xxx xxx xxx
 59.บ้านท่าเริงรมย์ xxx xxx xxx
 60.บ้านทิกแล้ง xxx xxx xxx
 61.บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 62.บ้านทุ่งคำหลวง xxx xxx xxx
 63.บ้านทุ่งพระ xxx xxx xxx
 64.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 65.บ้านธาตุ xxx xxx xxx
 66.บ้านนกเขาทอง xxx xxx xxx
 67.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 68.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 69.บ้านนายม xxx xxx xxx
 70.บ้านนาวงเดือน xxx xxx xxx
 71.บ้านนาสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 72.บ้านนาสีดา xxx xxx xxx
 73.บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) xxx xxx xxx
 74.บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) xxx xxx xxx
 75.บ้านนาหัวแรด xxx xxx xxx
 76.บ้านนาเกาะ xxx xxx xxx
 77.บ้านนาแก xxx xxx xxx
 78.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 79.บ้านน้ำทิพย์ xxx xxx xxx
 80.บ้านน้ำพุปางวัว xxx xxx xxx
 81.บ้านน้ำพุหินลาด xxx xxx xxx
 82.บ้านน้ำอุ่น xxx xxx xxx
 83.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 84.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 85.บ้านปากช่องผาเบียด xxx xxx xxx
 86.บ้านป่าว่าน xxx xxx xxx
 87.บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก xxx xxx xxx
 88.บ้านฝายพญานาค xxx xxx xxx
 89.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา xxx xxx xxx
 90.บ้านพรมใต้พิทยาคาร xxx xxx xxx
 91.บ้านพีพวย xxx xxx xxx
 92.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 93.บ้านภูดินหินกอง xxx xxx xxx
 94.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 95.บ้านมอญ xxx xxx xxx
 96.บ้านมูลกระบือ xxx xxx xxx
 97.บ้านยางคำวิทยา xxx xxx xxx
 98.บ้านระหัด xxx xxx xxx
 99.บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 100.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 101.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 102.บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 103.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 104.บ้านสระแต้ xxx xxx xxx
 105.บ้านสวนอ้อย xxx xxx xxx
 106.บ้านสะเดาหนองไผ่ xxx xxx xxx
 107.บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 108.บ้านสารจอด xxx xxx xxx
 109.บ้านสารจอดเก่า xxx xxx xxx
 110.บ้านสีปลาด xxx xxx xxx
 111.บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองกุงใหม่ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองขาม(ภูเขียว) xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองคอนไทย xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองคัน xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองคู xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองคูวิทยาคม xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองงูเหลือม xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองช้างเอก xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองดินดำ xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองตากล้า xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองบัว(บ้านแท่น) xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองบัวพรม xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองปลา xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองปลามันหนองไร่ xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองปอแดง xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองผักหลอด xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองพีพ่วน xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองม่วงบำรุง xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองรวก xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองสังข์ xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองสามขา xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองหญ้าข้าวนก xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองหล่มคลองเตย xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองเชียงรอด xxx xxx xxx
 143.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 144.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 145.บ้านหนองแกหนองโน xxx xxx xxx
 146.บ้านหนองแซง xxx xxx xxx
 147.บ้านหนองแดงกุดจิก xxx xxx xxx
 148.บ้านหนองแต้ xxx xxx xxx
 149.บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 150.บ้านหนองแฝก xxx xxx xxx
 151.บ้านหนองแวง(ภูเขียว) xxx xxx xxx
 152.บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) xxx xxx xxx
 153.บ้านหนองแสงวิทยา xxx xxx xxx
 154.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ xxx xxx xxx
 155.บ้านหนองโพนงาม xxx xxx xxx
 156.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 157.บ้านหนองไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 158.บ้านหนองไรไก่ xxx xxx xxx
 159.บ้านหนองไฮ xxx xxx xxx
 160.บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา xxx xxx xxx
 161.บ้านหลุบคา xxx xxx xxx
 162.บ้านหลุบค่าย xxx xxx xxx
 163.บ้านห้วยทรายทอง xxx xxx xxx
 164.บ้านห้วยพลวง xxx xxx xxx
 165.บ้านห้วยยางดำ xxx xxx xxx
 166.บ้านห้วยแก้ว xxx xxx xxx
 167.บ้านห้วยไห xxx xxx xxx
 168.บ้านหว้าทอง xxx xxx xxx
 169.บ้านหัวหนอง xxx xxx xxx
 170.บ้านหัวโสก xxx xxx xxx
 171.บ้านห้างสูง xxx xxx xxx
 172.บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี xxx xxx xxx
 173.บ้านหินรอยเมย xxx xxx xxx
 174.บ้านหินลาด xxx xxx xxx
 175.บ้านหินลาดพัฒนา xxx xxx xxx
 176.บ้านเก่าวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 177.บ้านเขวา xxx xxx xxx
 178.บ้านเซียมป่าหม้อ xxx xxx xxx
 179.บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 180.บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) xxx xxx xxx
 181.บ้านเมืองกลางวิทยา xxx xxx xxx
 182.บ้านเมืองคง xxx xxx xxx
 183.บ้านเรือ xxx xxx xxx
 184.บ้านเลิงทุ่ม xxx xxx xxx
 185.บ้านเหมือดแอ่หนองโดน xxx xxx xxx
 186.บ้านเหล่ากาดย่า xxx xxx xxx
 187.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ xxx xxx xxx
 188.บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) xxx xxx xxx
 189.บ้านแก้งตาดไซ xxx xxx xxx
 190.บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 191.บ้านแดงสว่าง xxx xxx xxx
 192.บ้านโคกกุง xxx xxx xxx
 193.บ้านโคกงาม xxx xxx xxx
 194.บ้านโคกนกทา xxx xxx xxx
 195.บ้านโคกล่าม xxx xxx xxx
 196.บ้านโคกสง่า xxx xxx xxx
 197.บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา xxx xxx xxx
 198.บ้านโคกสูง-วังศิลา xxx xxx xxx
 199.บ้านโคกไพรวัน xxx xxx xxx
 200.บ้านโจดกลาง xxx xxx xxx
 201.บ้านโจดพิทยาคาร xxx xxx xxx
 202.บ้านโจดโนนข่า xxx xxx xxx
 203.บ้านโนนข่า xxx xxx xxx
 204.บ้านโนนคูณ(คอนสาร) xxx xxx xxx
 205.บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) xxx xxx xxx
 206.บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) xxx xxx xxx
 207.บ้านโนนงาม xxx xxx xxx
 208.บ้านโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 209.บ้านโนนงิ้วงาม xxx xxx xxx
 210.บ้านโนนชาด xxx xxx xxx
 211.บ้านโนนดินจี่ xxx xxx xxx
 212.บ้านโนนดินแดง xxx xxx xxx
 213.บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 214.บ้านโนนทอง xxx xxx xxx
 215.บ้านโนนสง่า xxx xxx xxx
 216.บ้านโนนสลวย xxx xxx xxx
 217.บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) xxx xxx xxx
 218.บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) xxx xxx xxx
 219.บ้านโนนสาทร xxx xxx xxx
 220.บ้านโนนสาวเอ้ xxx xxx xxx
 221.บ้านโนนหนองไฮ xxx xxx xxx
 222.บ้านโนนหัวนา xxx xxx xxx
 223.บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง xxx xxx xxx
 224.บ้านโนนหินแร่ xxx xxx xxx
 225.บ้านโนนเขวา xxx xxx xxx
 226.บ้านโนนเพิ่ม xxx xxx xxx
 227.บ้านโนนเห็ดไคล xxx xxx xxx
 228.บ้านโนนโจด xxx xxx xxx
 229.บ้านโป่งดินดำ xxx xxx xxx
 230.บ้านโป่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 231.บ้านโปร่ง xxx xxx xxx
 232.บ้านโปร่งสังข์ xxx xxx xxx
 233.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) xxx xxx xxx
 234.บ้านโสกมะตูม xxx xxx xxx
 235.บ้านโสกหว้าโนนหอม xxx xxx xxx
 236.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา xxx xxx xxx
 237.บึงมะนาววิทยา xxx xxx xxx
 238.บุปผาราม xxx xxx xxx
 239.ภูมิวิทยา xxx xxx xxx
 240.ม่วงราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 241.ศรีแก้งคร้อ xxx xxx xxx
 242.ศาลาสามัคคี xxx xxx xxx
 243.สระโพนทอง xxx xxx xxx
 244.สามสวนวิทยา xxx xxx xxx
 245.หนองพอกกองศรี xxx xxx xxx
 246.หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 247.หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น xxx xxx xxx
 248.หนองเบนประภากร xxx xxx xxx
 249.หนองเมยสามัคคี xxx xxx xxx
 250.หนองแต้วรวิทย์ xxx xxx xxx
 251.หว้านไพรสามัคคี xxx xxx xxx
 252.หัวนานคร xxx xxx xxx
 253.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) xxx xxx xxx
 254.เกษตรศิลปวิทยา xxx xxx xxx
 255.เนรมิตศึกษา xxx xxx xxx
 256.เพชรราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 257.เพชรราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 258.โคกม่วงศึกษา xxx xxx xxx
 259.โคกสะอาดศึกษา xxx xxx xxx
 260.โนนศิลาเหล่าเกษตร xxx xxx xxx
 261.โนนเสลาประสาทวิทย์ xxx xxx xxx
 262.ไตรมิตรพิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net