แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คีรีรัฐนิคม xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว xxx xxx xxx
 3.ชุมชนวัดจันทาราม xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดปากตรัง xxx xxx xxx
 5.ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ xxx xxx xxx
 6.ตลาดหนองหวาย xxx xxx xxx
 7.ตาขุน xxx xxx xxx
 8.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 9.บ้านขวัญพัฒน์ xxx xxx xxx
 10.บ้านคชาธาร xxx xxx xxx
 11.บ้านคชาธาร xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองชะอุ่น xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองพา xxx xxx xxx
 14.บ้านคลองรอก xxx xxx xxx
 15.บ้านคลองราง xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองวัว xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองสงค์ xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองไม้แดง xxx xxx xxx
 19.บ้านควนรา xxx xxx xxx
 20.บ้านควนสุวรรณ xxx xxx xxx
 21.บ้านควนสูง xxx xxx xxx
 22.บ้านคันธุลี xxx xxx xxx
 23.บ้านจำปาทอง xxx xxx xxx
 24.บ้านช่องไม้งาม xxx xxx xxx
 25.บ้านชายท่า xxx xxx xxx
 26.บ้านดอนมะกอก xxx xxx xxx
 27.บ้านดอนสุวรรณ xxx xxx xxx
 28.บ้านดินก้อง xxx xxx xxx
 29.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 xxx xxx xxx
 30.บ้านต้นยวน xxx xxx xxx
 31.บ้านตะกรบ xxx xxx xxx
 32.บ้านตะเคียนทอง xxx xxx xxx
 33.บ้านตาขุน xxx xxx xxx
 34.บ้านถ้ำผึ้ง xxx xxx xxx
 35.บ้านทรายแก้ว xxx xxx xxx
 36.บ้านท่าขนอน xxx xxx xxx
 37.บ้านท่านหญิงวิภา xxx xxx xxx
 38.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 39.บ้านท่าแซะ xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าใหม่ xxx xxx xxx
 41.บ้านท่าไคร xxx xxx xxx
 42.บ้านท่าไท xxx xxx xxx
 43.บ้านทำเนียบ xxx xxx xxx
 44.บ้านทุ่งนางเภา xxx xxx xxx
 45.บ้านทุ่งพลับ xxx xxx xxx
 46.บ้านทุ่งเสียน xxx xxx xxx
 47.บ้านทุ่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 48.บ้านนา xxx xxx xxx
 49.บ้านนาค้อ xxx xxx xxx
 50.บ้านนาแค xxx xxx xxx
 51.บ้านนาใหญ่ xxx xxx xxx
 52.บ้านน้ำราด xxx xxx xxx
 53.บ้านบนไร่ xxx xxx xxx
 54.บ้านบ่อกรัง xxx xxx xxx
 55.บ้านบ่อน้ำผุด xxx xxx xxx
 56.บ้านบางขนุน xxx xxx xxx
 57.บ้านบางประชาภิบาล xxx xxx xxx
 58.บ้านบางปรุ xxx xxx xxx
 59.บ้านบางพระ xxx xxx xxx
 60.บ้านบางสาน xxx xxx xxx
 61.บ้านบางหิน xxx xxx xxx
 62.บ้านปลายคลอง xxx xxx xxx
 63.บ้านปากทำเรียง xxx xxx xxx
 64.บ้านปากน้ำท่ากระจาย xxx xxx xxx
 65.บ้านปากโตน xxx xxx xxx
 66.บ้านป่าตง xxx xxx xxx
 67.บ้านพรุยายชี xxx xxx xxx
 68.บ้านพังกาญจน์ xxx xxx xxx
 69.บ้านพัฒนา xxx xxx xxx
 70.บ้านพัฒนา 2 xxx xxx xxx
 71.บ้านมะม่วงงาม xxx xxx xxx
 72.บ้านมะเลาะ xxx xxx xxx
 73.บ้านยาง xxx xxx xxx
 74.บ้านยางงาม xxx xxx xxx
 75.บ้านย่านยาว xxx xxx xxx
 76.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 77.บ้านราษฎร์ประสานจิต xxx xxx xxx
 78.บ้านลุ่มชุมแสง xxx xxx xxx
 79.บ้านลูกเดือน xxx xxx xxx
 80.บ้านวังขุม xxx xxx xxx
 81.บ้านวังผักแว่น xxx xxx xxx
 82.บ้านวังพลาย xxx xxx xxx
 83.บ้านศรีปทุมวัลย์ xxx xxx xxx
 84.บ้านศรีพนม xxx xxx xxx
 85.บ้านสหกรณ์ xxx xxx xxx
 86.บ้านสามสัก xxx xxx xxx
 87.บ้านหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองจอก xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองมน xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองเหรียง xxx xxx xxx
 92.บ้านหน้าซึง xxx xxx xxx
 93.บ้านห้วยตาหมิง xxx xxx xxx
 94.บ้านห้วยทรายขาว xxx xxx xxx
 95.บ้านห้วยพุน xxx xxx xxx
 96.บ้านห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 97.บ้านหินดาน xxx xxx xxx
 98.บ้านอรุโณทัย xxx xxx xxx
 99.บ้านอ่างทอง xxx xxx xxx
 100.บ้านอู่ตะเภา xxx xxx xxx
 101.บ้านเกาะมุกด์ xxx xxx xxx
 102.บ้านเขานาใน xxx xxx xxx
 103.บ้านเขาเทพพิทักษ์ xxx xxx xxx
 104.บ้านเคี่ยมเพาะ xxx xxx xxx
 105.บ้านเชี่ยวขวาน xxx xxx xxx
 106.บ้านเชี่ยวมะปราง xxx xxx xxx
 107.บ้านเชี่ยวหมวง xxx xxx xxx
 108.บ้านเชี่ยวเฟือง xxx xxx xxx
 109.บ้านเบญจา xxx xxx xxx
 110.บ้านเหนือน้ำ xxx xxx xxx
 111.บ้านแม่แขก xxx xxx xxx
 112.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 113.บ้านโตนยาง xxx xxx xxx
 114.บ้านโพธิ์พนา xxx xxx xxx
 115.บ้านใหญ่ xxx xxx xxx
 116.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 117.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 118.มหาราชบ้านแสงอรุณ xxx xxx xxx
 119.วัดกาฬสินธุ์ xxx xxx xxx
 120.วัดขจรบำรุง xxx xxx xxx
 121.วัดจันทร์ประดิษฐาราม xxx xxx xxx
 122.วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) xxx xxx xxx
 123.วัดชยาราม xxx xxx xxx
 124.วัดชัยธาราวาส xxx xxx xxx
 125.วัดตรณาราม xxx xxx xxx
 126.วัดตรีธาราราม xxx xxx xxx
 127.วัดถ้ำวราราม xxx xxx xxx
 128.วัดถ้ำสิงขร xxx xxx xxx
 129.วัดท่าตลิ่งชัน xxx xxx xxx
 130.วัดทุ่งเซียด xxx xxx xxx
 131.วัดธัญญาราม xxx xxx xxx
 132.วัดธารน้ำไหล xxx xxx xxx
 133.วัดนันทาราม xxx xxx xxx
 134.วัดนาคาวาส xxx xxx xxx
 135.วัดน้ำพุ xxx xxx xxx
 136.วัดน้ำรอบ xxx xxx xxx
 137.วัดน้ำหัก xxx xxx xxx
 138.วัดนิลาราม xxx xxx xxx
 139.วัดบ่อมะปริง xxx xxx xxx
 140.วัดบางคราม xxx xxx xxx
 141.วัดบางน้ำจืด xxx xxx xxx
 142.วัดบางปอ xxx xxx xxx
 143.วัดบางพลา xxx xxx xxx
 144.วัดประชาวงศาราม xxx xxx xxx
 145.วัดประตูใหญ่ xxx xxx xxx
 146.วัดพนม xxx xxx xxx
 147.วัดพระบรมธาตุไชยา xxx xxx xxx
 148.วัดพระพรหม xxx xxx xxx
 149.วัดพรุศรี xxx xxx xxx
 150.วัดพะแสง xxx xxx xxx
 151.วัดพุมเรียง xxx xxx xxx
 152.วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) xxx xxx xxx
 153.วัดรัษฎาราม xxx xxx xxx
 154.วัดราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 155.วัดวิชิตธาราราม xxx xxx xxx
 156.วัดวิโรจนาราม xxx xxx xxx
 157.วัดศรีสุวรรณ xxx xxx xxx
 158.วัดสระพัง xxx xxx xxx
 159.วัดสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 160.วัดสังขประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 161.วัดสันติคีรีรมย์ xxx xxx xxx
 162.วัดสามัคคีธรรมาราม xxx xxx xxx
 163.วัดสุทธาวาส xxx xxx xxx
 164.วัดสุมังคลาราม xxx xxx xxx
 165.วัดหนองไทร xxx xxx xxx
 166.วัดห้วยกรวด xxx xxx xxx
 167.วัดหัวเตย xxx xxx xxx
 168.วัดอรัญญาราม xxx xxx xxx
 169.วัดอัมพาราม xxx xxx xxx
 170.วัดอัมพาวาส xxx xxx xxx
 171.วัดอินทราวาส xxx xxx xxx
 172.วัดเกษมบำรุง xxx xxx xxx
 173.วัดเขาพนมแบก xxx xxx xxx
 174.วัดเขาศรีวิชัย xxx xxx xxx
 175.วัดเดิมเจ้า xxx xxx xxx
 176.วัดแหลมไผ่ xxx xxx xxx
 177.วัดโกศาวาส xxx xxx xxx
 178.วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) xxx xxx xxx
 179.วัดโพธิ์น้อย xxx xxx xxx
 180.วัดไตรรัตนากร xxx xxx xxx
 181.สหกรณ์นิคม xxx xxx xxx
 182.สารภีอุทิศ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net