แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.บ้านจรเข้สามพัน xxx xxx xxx
 2.บ้านดงกะเชา xxx xxx xxx
 3.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 4.บ้านดอนตำลึง xxx xxx xxx
 5.บ้านดอนพุทรา xxx xxx xxx
 6.บ้านทะเลบก xxx xxx xxx
 7.บ้านทุ่งดินดำ xxx xxx xxx
 8.บ้านนเรศ xxx xxx xxx
 9.บ้านบ่อสำราญ xxx xxx xxx
 10.บ้านบัวขาว xxx xxx xxx
 11.บ้านประทุนทอง xxx xxx xxx
 12.บ้านยมเบือ xxx xxx xxx
 13.บ้านรางโพธิ์ xxx xxx xxx
 14.บ้านสระกระโจม xxx xxx xxx
 15.บ้านสระบัวทอง xxx xxx xxx
 16.บ้านสระหลวง xxx xxx xxx
 17.บ้านสะพังกร่าง xxx xxx xxx
 18.บ้านหนองกระดี่ xxx xxx xxx
 19.บ้านหนองกระทู้ xxx xxx xxx
 20.บ้านหนองกุฏิ xxx xxx xxx
 21.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 22.บ้านหนองจิกรากข่า xxx xxx xxx
 23.บ้านหนองฝ้าย xxx xxx xxx
 24.บ้านหนองวัลย์เปรียง xxx xxx xxx
 25.บ้านหนองสลัดได xxx xxx xxx
 26.บ้านหนองสานแตร xxx xxx xxx
 27.บ้านหนองเฝ้า xxx xxx xxx
 28.บ้านหนองแขม xxx xxx xxx
 29.บ้านหนองแหน xxx xxx xxx
 30.บ้านหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 31.บ้านห้วยม้าลอย xxx xxx xxx
 32.บ้านห้วยหิน xxx xxx xxx
 33.บ้านหัวทำนบ xxx xxx xxx
 34.บ้านหัววัง xxx xxx xxx
 35.บ้านหัวเขา xxx xxx xxx
 36.บ้านเขากำแพง xxx xxx xxx
 37.บ้านเขาชานหมาก xxx xxx xxx
 38.บ้านโคก 7 ลูก xxx xxx xxx
 39.บ้านโคกงูเห่า xxx xxx xxx
 40.บ้านโคกหม้อ xxx xxx xxx
 41.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 42.บ้านโป่งพรานอินทร์ xxx xxx xxx
 43.บ้านไผ่ตาโม้ xxx xxx xxx
 44.บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 45.พลับพลาไชย xxx xxx xxx
 46.พานิชชีวะอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 47.วัดกกม่วง xxx xxx xxx
 48.วัดกลางบ้านดอน xxx xxx xxx
 49.วัดคณฑี xxx xxx xxx
 50.วัดคลองตัน xxx xxx xxx
 51.วัดคอกวัว xxx xxx xxx
 52.วัดคีรีรัตนาราม xxx xxx xxx
 53.วัดคีรีเจริญผล xxx xxx xxx
 54.วัดจันทราวาส xxx xxx xxx
 55.วัดจำปา xxx xxx xxx
 56.วัดช่องลม xxx xxx xxx
 57.วัดชีธาราม xxx xxx xxx
 58.วัดดอนมะนาว xxx xxx xxx
 59.วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 60.วัดดอนสงวน xxx xxx xxx
 61.วัดดอนสุโข xxx xxx xxx
 62.วัดทองประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 63.วัดทับกระดาน xxx xxx xxx
 64.วัดท่ากุ่ม xxx xxx xxx
 65.วัดท่าข้าม xxx xxx xxx
 66.วัดท่าจัด xxx xxx xxx
 67.วัดท่าไชย(ประชานุกูล) xxx xxx xxx
 68.วัดทุ่งคอก xxx xxx xxx
 69.วัดทุ่งเข็น xxx xxx xxx
 70.วัดธัญญวารี xxx xxx xxx
 71.วัดนันทวัน xxx xxx xxx
 72.วัดบ่อคู่ xxx xxx xxx
 73.วัดบางบอน xxx xxx xxx
 74.วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) xxx xxx xxx
 75.วัดบางสาม xxx xxx xxx
 76.วัดบ้านกรวด xxx xxx xxx
 77.วัดบ้านหนองโอ่ง xxx xxx xxx
 78.วัดปทุมวนาราม xxx xxx xxx
 79.วัดปทุมสราวาส xxx xxx xxx
 80.วัดพรสวรรค์ xxx xxx xxx
 81.วัดยางยี่แส xxx xxx xxx
 82.วัดยางสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 83.วัดย่านซื่อ xxx xxx xxx
 84.วัดรางกร่าง xxx xxx xxx
 85.วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) xxx xxx xxx
 86.วัดราษฎรบำรุง xxx xxx xxx
 87.วัดลาดประทุมทอง xxx xxx xxx
 88.วัดศรีสร้อยเพชร xxx xxx xxx
 89.วัดศรีเฉลิมเขต xxx xxx xxx
 90.วัดสระกร่างเจริญธรรม xxx xxx xxx
 91.วัดสระด่าน xxx xxx xxx
 92.วัดสระพังลาน xxx xxx xxx
 93.วัดสระยายโสม xxx xxx xxx
 94.วัดสระศรีเจริญ xxx xxx xxx
 95.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 96.วัดสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 97.วัดสามัคคีธรรม xxx xxx xxx
 98.วัดสำเภาทอง xxx xxx xxx
 99.วัดหนองตาสาม xxx xxx xxx
 100.วัดหนองพันเทา xxx xxx xxx
 101.วัดหนองยายทรัพย์ xxx xxx xxx
 102.วัดหนองหลอด xxx xxx xxx
 103.วัดหนองหลุม xxx xxx xxx
 104.วัดหนองแจง xxx xxx xxx
 105.วัดห้วยคู้สามัคคี xxx xxx xxx
 106.วัดหัวกลับ xxx xxx xxx
 107.วัดหัวโพธิ์ xxx xxx xxx
 108.วัดเขาดีสลัก xxx xxx xxx
 109.วัดเขาพนมนาง xxx xxx xxx
 110.วัดเขาพระ xxx xxx xxx
 111.วัดเทพพิทักษ์ xxx xxx xxx
 112.วัดเนินพระปรางค์ xxx xxx xxx
 113.วัดเวฬุวัน xxx xxx xxx
 114.วัดโคกยายเกตุ xxx xxx xxx
 115.วัดโคกสำโรง xxx xxx xxx
 116.วัดโพธิ์ทองเจริญ xxx xxx xxx
 117.วัดโพธิ์เขียว xxx xxx xxx
 118.วัดโภคาราม xxx xxx xxx
 119.วัดใหม่นพรัตน์ xxx xxx xxx
 120.วัดใหม่บำรุงธรรม xxx xxx xxx
 121.วัดใหม่ปทุมสูตร xxx xxx xxx
 122.วัดใหม่พิบูลย์ผล xxx xxx xxx
 123.วัดใหม่สิทธาวาส xxx xxx xxx
 124.วัดใหม่เพชรรัตน์ xxx xxx xxx
 125.วัดไชยนาราษฎร์ xxx xxx xxx
 126.วัดไผ่ขาด xxx xxx xxx
 127.วัดไผ่โรงวัว xxx xxx xxx
 128.สองพี่น้อง xxx xxx xxx
 129.หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 xxx xxx xxx
 130.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร xxx xxx xxx
 131.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ xxx xxx xxx
 132.อนุบาลวัดดงตาล xxx xxx xxx
 133.อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว xxx xxx xxx
 134.อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net