แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กระบี่
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คลองท่อมมิตรภาพที่160 xxx xxx xxx
 2.คลองพน xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านทุ่ง xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านศาลาด่าน xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านเขากลม xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดนาเหนือ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดหาดถั่ว xxx xxx xxx
 9.ทุ่งต้นปีก xxx xxx xxx
 10.ทุ่งพะยอม xxx xxx xxx
 11.บ้านกลางมิตรภาพที่44 xxx xxx xxx
 12.บ้านกอตง xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองกำ xxx xxx xxx
 14.บ้านคลองชะมวง xxx xxx xxx
 15.บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองท่อมเหนือ xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองนิน xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองประสงค์ xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองปัญญา xxx xxx xxx
 20.บ้านคลองปิ้ง xxx xxx xxx
 21.บ้านคลองพระยา xxx xxx xxx
 22.บ้านคลองพวนประทีปบำรุง xxx xxx xxx
 23.บ้านคลองม่วง xxx xxx xxx
 24.บ้านคลองยวน xxx xxx xxx
 25.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 26.บ้านคลองยาง xxx xxx xxx
 27.บ้านคลองย่าหนัด xxx xxx xxx
 28.บ้านคลองรั้ว xxx xxx xxx
 29.บ้านคลองหมาก xxx xxx xxx
 30.บ้านคลองหวายเล็ก xxx xxx xxx
 31.บ้านคลองหิน(อ่าวลึก) xxx xxx xxx
 32.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) xxx xxx xxx
 33.บ้านคลองเขม้า xxx xxx xxx
 34.บ้านคลองเตาะ xxx xxx xxx
 35.บ้านคลองแรด(คลองท่อม) xxx xxx xxx
 36.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) xxx xxx xxx
 37.บ้านคลองแห้ง xxx xxx xxx
 38.บ้านคลองโตนด xxx xxx xxx
 39.บ้านคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 40.บ้านคลองไคร xxx xxx xxx
 41.บ้านควน xxx xxx xxx
 42.บ้านควนกลาง xxx xxx xxx
 43.บ้านควนต่อ xxx xxx xxx
 44.บ้านควนนกหว้า xxx xxx xxx
 45.บ้านควนม่วง xxx xxx xxx
 46.บ้านควนเกาะจันทร์ xxx xxx xxx
 47.บ้านควนแดง xxx xxx xxx
 48.บ้านควนโอ xxx xxx xxx
 49.บ้านควนใต้ xxx xxx xxx
 50.บ้านช่องไม้ดำ xxx xxx xxx
 51.บ้านดินนา xxx xxx xxx
 52.บ้านดินแดง xxx xxx xxx
 53.บ้านดินแดงน้อย xxx xxx xxx
 54.บ้านตลิ่งชัน xxx xxx xxx
 55.บ้านติงไหร xxx xxx xxx
 56.บ้านถ้ำเสือ xxx xxx xxx
 57.บ้านถ้ำโกบ xxx xxx xxx
 58.บ้านทรายขาว xxx xxx xxx
 59.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 60.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว xxx xxx xxx
 61.บ้านทับปริก xxx xxx xxx
 62.บ้านทับพล xxx xxx xxx
 63.บ้านทับไทร xxx xxx xxx
 64.บ้านท่านุ่น xxx xxx xxx
 65.บ้านท่าประดู่ xxx xxx xxx
 66.บ้านท่ามะพร้าว xxx xxx xxx
 67.บ้านท่ายาง xxx xxx xxx
 68.บ้านทุ่ง xxx xxx xxx
 69.บ้านทุ่งครก xxx xxx xxx
 70.บ้านทุ่งคา xxx xxx xxx
 71.บ้านทุ่งนุ้ย xxx xxx xxx
 72.บ้านทุ่งประสาน xxx xxx xxx
 73.บ้านทุ่งปรือ xxx xxx xxx
 74.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ xxx xxx xxx
 75.บ้านทุ่งสาคร xxx xxx xxx
 76.บ้านทุ่งสูง xxx xxx xxx
 77.บ้านทุ่งหยีเพ็ง xxx xxx xxx
 78.บ้านทุ่งเสม็ด xxx xxx xxx
 79.บ้านนางรอง xxx xxx xxx
 80.บ้านนาทุ่งกลาง xxx xxx xxx
 81.บ้านนานอก xxx xxx xxx
 82.บ้านนาปง xxx xxx xxx
 83.บ้านนาพรุ xxx xxx xxx
 84.บ้านนาวง xxx xxx xxx
 85.บ้านนาออก xxx xxx xxx
 86.บ้านนาเทา xxx xxx xxx
 87.บ้านน้ำจาน xxx xxx xxx
 88.บ้านน้ำร้อน xxx xxx xxx
 89.บ้านบกห้อง xxx xxx xxx
 90.บ้านบกเก้าห้อง xxx xxx xxx
 91.บ้านบ่อมะม่วง xxx xxx xxx
 92.บ้านบากัน xxx xxx xxx
 93.บ้านบางขนุน xxx xxx xxx
 94.บ้านบางคราม xxx xxx xxx
 95.บ้านบางหอย xxx xxx xxx
 96.บ้านบางเจริญ xxx xxx xxx
 97.บ้านบางเตียว xxx xxx xxx
 98.บ้านบางเหรียง xxx xxx xxx
 99.บ้านบางเหียน xxx xxx xxx
 100.บ้านบางโสก xxx xxx xxx
 101.บ้านปากคลอง xxx xxx xxx
 102.บ้านปากหยา xxx xxx xxx
 103.บ้านปากหรา xxx xxx xxx
 104.บ้านพระแอะ xxx xxx xxx
 105.บ้านพรุดินนา xxx xxx xxx
 106.บ้านพรุพี xxx xxx xxx
 107.บ้านพรุเตย xxx xxx xxx
 108.บ้านมะม่วงเอน xxx xxx xxx
 109.บ้านย่านอุดม xxx xxx xxx
 110.บ้านร่าปู xxx xxx xxx
 111.บ้านร่าหมาด xxx xxx xxx
 112.บ้านลำทับ xxx xxx xxx
 113.บ้านลิกี xxx xxx xxx
 114.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 115.บ้านศาลาพระม่วง xxx xxx xxx
 116.บ้านสะพานพน xxx xxx xxx
 117.บ้านสังกาอู้ xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองกก xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองจูด xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองทะเล xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองน้ำแดง xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองหลุมพอ xxx xxx xxx
 124.บ้านหลังสอด xxx xxx xxx
 125.บ้านหลังโสด xxx xxx xxx
 126.บ้านห้วยน้ำขาว xxx xxx xxx
 127.บ้านห้วยน้ำแก้ว xxx xxx xxx
 128.บ้านห้วยปริศนา xxx xxx xxx
 129.บ้านห้วยพลูหนัง xxx xxx xxx
 130.บ้านห้วยยูง xxx xxx xxx
 131.บ้านห้วยลึก xxx xxx xxx
 132.บ้านห้วยสาร xxx xxx xxx
 133.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา xxx xxx xxx
 134.บ้านห้วยเสียด xxx xxx xxx
 135.บ้านหว่างคลอง xxx xxx xxx
 136.บ้านหาดยาว xxx xxx xxx
 137.บ้านหินราว xxx xxx xxx
 138.บ้านหินลูกช้าง xxx xxx xxx
 139.บ้านหินเพิง xxx xxx xxx
 140.บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ xxx xxx xxx
 141.บ้านอ่าวนาง xxx xxx xxx
 142.บ้านอ่าวน้ำ xxx xxx xxx
 143.บ้านอ่าวน้ำเมา xxx xxx xxx
 144.บ้านอ่าวลึกน้อย xxx xxx xxx
 145.บ้านเกาะกลาง xxx xxx xxx
 146.บ้านเกาะจำ xxx xxx xxx
 147.บ้านเกาะปอ xxx xxx xxx
 148.บ้านเกาะปู xxx xxx xxx
 149.บ้านเกาะศรีบอยา xxx xxx xxx
 150.บ้านเกาะฮั่ง xxx xxx xxx
 151.บ้านเกาะไทร xxx xxx xxx
 152.บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) xxx xxx xxx
 153.บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 154.บ้านเขางาม xxx xxx xxx
 155.บ้านเขาดิน xxx xxx xxx
 156.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ xxx xxx xxx
 157.บ้านเขาตั้ง xxx xxx xxx
 158.บ้านเขาทอง xxx xxx xxx
 159.บ้านเขาฝาก xxx xxx xxx
 160.บ้านเขาพนม xxx xxx xxx
 161.บ้านเขาล่อม xxx xxx xxx
 162.บ้านเขาสามหน่วย xxx xxx xxx
 163.บ้านเขาเทียมป่า xxx xxx xxx
 164.บ้านเขาแก้ว xxx xxx xxx
 165.บ้านเจ๊ะหลี xxx xxx xxx
 166.บ้านเสม็ดจวน xxx xxx xxx
 167.บ้านเหนือ xxx xxx xxx
 168.บ้านแชงเปิง xxx xxx xxx
 169.บ้านแหลมกรวด xxx xxx xxx
 170.บ้านแหลมตง xxx xxx xxx
 171.บ้านแหลมสัก xxx xxx xxx
 172.บ้านแหลมโพธิ์ xxx xxx xxx
 173.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 174.บ้านโคกคา xxx xxx xxx
 175.บ้านโคกยอ xxx xxx xxx
 176.บ้านโคกยูง xxx xxx xxx
 177.บ้านโคกหาร xxx xxx xxx
 178.บ้านโละใหญ่ xxx xxx xxx
 179.บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 xxx xxx xxx
 180.บ้านในยวน xxx xxx xxx
 181.บ้านไร่พัฒนา xxx xxx xxx
 182.บ้านไร่ใหญ่ xxx xxx xxx
 183.บ้านไสโป๊ะ xxx xxx xxx
 184.บ้านไหนหนัง xxx xxx xxx
 185.พระราชทานบ้านเกาะพีพี xxx xxx xxx
 186.ราชประชานุเคราะห์ ๑ xxx xxx xxx
 187.ราชประชานุเคราะห์2 xxx xxx xxx
 188.วัดช่องแบก xxx xxx xxx
 189.วัดธรรมาวุธสรณาราม xxx xxx xxx
 190.วัดนทีมุขาราม xxx xxx xxx
 191.วัดบางเหลียว xxx xxx xxx
 192.วัดบางโทง xxx xxx xxx
 193.วัดบ้านนา xxx xxx xxx
 194.วัดพรุเตียว xxx xxx xxx
 195.วัดภูมิบรรพต xxx xxx xxx
 196.วัดสถิตโพธาราม xxx xxx xxx
 197.วัดห้วยโต้ xxx xxx xxx
 198.วัดเกาะลันตา xxx xxx xxx
 199.วัดเขาต่อ xxx xxx xxx
 200.วัดโคกยาง xxx xxx xxx
 201.วัดโพธิ์เรียง xxx xxx xxx
 202.วัดไพรสณฑ์ xxx xxx xxx
 203.วิทยาประชาคม xxx xxx xxx
 204.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 xxx xxx xxx
 205.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 xxx xxx xxx
 206.สหกรณ์ประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 207.อนุบาลกระบี่ xxx xxx xxx
 208.อนุบาลคลองท่อม xxx xxx xxx
 209.อ่าวลึก xxx xxx xxx
 210.อุตรกิจ xxx xxx xxx
 211.ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net