แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) xxx xxx xxx
 2.คลองห้วยนาพัฒนาการ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านน้ำร้อน xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน xxx xxx xxx
 5.ตาดหมอกวิทยา xxx xxx xxx
 6.ธาราคีรี xxx xxx xxx
 7.น้ำอ้อมประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 8.บ้าน กม.2 xxx xxx xxx
 9.บ้าน กม.28 xxx xxx xxx
 10.บ้านกกจั่น xxx xxx xxx
 11.บ้านกกไทร xxx xxx xxx
 12.บ้านกงกะยาง xxx xxx xxx
 13.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 14.บ้านกุฏิพระ xxx xxx xxx
 15.บ้านขมวด xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองน้ำคัน xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองบง xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองปลาหมอ xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองสาร xxx xxx xxx
 20.บ้านคลองสำโรง xxx xxx xxx
 21.บ้านคลองห้วยนา xxx xxx xxx
 22.บ้านชอนไพร xxx xxx xxx
 23.บ้านชัยมงคล xxx xxx xxx
 24.บ้านซับขลุง xxx xxx xxx
 25.บ้านซับข่อย xxx xxx xxx
 26.บ้านซับสีทอง xxx xxx xxx
 27.บ้านซับเจริญ xxx xxx xxx
 28.บ้านซับเปิบ xxx xxx xxx
 29.บ้านดง xxx xxx xxx
 30.บ้านดงขุย xxx xxx xxx
 31.บ้านดงขุยใต้ xxx xxx xxx
 32.บ้านดงมูลเหล็ก xxx xxx xxx
 33.บ้านดงลาน xxx xxx xxx
 34.บ้านดงลึก xxx xxx xxx
 35.บ้านดงหลง xxx xxx xxx
 36.บ้านด่านช้าง xxx xxx xxx
 37.บ้านตะกุดจั่น xxx xxx xxx
 38.บ้านตะกุดเป้า xxx xxx xxx
 39.บ้านตะเบาะ xxx xxx xxx
 40.บ้านถ้ำน้ำบัง xxx xxx xxx
 41.บ้านถ้ำแก้ว xxx xxx xxx
 42.บ้านทรัพย์พุทรา xxx xxx xxx
 43.บ้านท่ากกตาล xxx xxx xxx
 44.บ้านท่าข้าม xxx xxx xxx
 45.บ้านทางข้าม xxx xxx xxx
 46.บ้านท่าพล xxx xxx xxx
 47.บ้านทุ่งหินปูน xxx xxx xxx
 48.บ้านนางั่ว xxx xxx xxx
 49.บ้านนาป่า xxx xxx xxx
 50.บ้านนายม xxx xxx xxx
 51.บ้านน้ำลัด xxx xxx xxx
 52.บ้านน้ำเดื่อ xxx xxx xxx
 53.บ้านน้ำเดื่อใต้ xxx xxx xxx
 54.บ้านน้ำเลา xxx xxx xxx
 55.บ้านบง xxx xxx xxx
 56.บ้านบุ่งกกเรียง xxx xxx xxx
 57.บ้านบุ่งคล้า xxx xxx xxx
 58.บ้านบุฉนวน xxx xxx xxx
 59.บ้านปากน้ำ xxx xxx xxx
 60.บ้านป่าบง xxx xxx xxx
 61.บ้านป่าม่วง xxx xxx xxx
 62.บ้านป่าเลา xxx xxx xxx
 63.บ้านป่าแดง xxx xxx xxx
 64.บ้านผาทอง xxx xxx xxx
 65.บ้านพลำ xxx xxx xxx
 66.บ้านพี้ xxx xxx xxx
 67.บ้านยางกุด xxx xxx xxx
 68.บ้านยางลาด xxx xxx xxx
 69.บ้านยางหัวลม xxx xxx xxx
 70.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง xxx xxx xxx
 71.บ้านระวิง xxx xxx xxx
 72.บ้านลาดน้อย xxx xxx xxx
 73.บ้านลาดแค xxx xxx xxx
 74.บ้านวังขอน xxx xxx xxx
 75.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 xxx xxx xxx
 76.บ้านวังจาน xxx xxx xxx
 77.บ้านวังชะนาง xxx xxx xxx
 78.บ้านวังซอง xxx xxx xxx
 79.บ้านวังทอง xxx xxx xxx
 80.บ้านวังปลาช่อน xxx xxx xxx
 81.บ้านวังพลับ xxx xxx xxx
 82.บ้านวังรวก xxx xxx xxx
 83.บ้านวังศาล xxx xxx xxx
 84.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 85.บ้านวังหินซอง xxx xxx xxx
 86.บ้านวังแช่กลอย xxx xxx xxx
 87.บ้านวังโค้ง xxx xxx xxx
 88.บ้านวังใหญ่ xxx xxx xxx
 89.บ้านศาลาลาย xxx xxx xxx
 90.บ้านสะเดียง xxx xxx xxx
 91.บ้านสะแกงาม xxx xxx xxx
 92.บ้านสักแห้ง xxx xxx xxx
 93.บ้านสามแยกวังชมภู xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองกลอย xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองตาด xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองระมาน xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองแหวน xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 99.บ้านห้วยงาช้าง xxx xxx xxx
 100.บ้านห้วยตูม xxx xxx xxx
 101.บ้านห้วยนาค xxx xxx xxx
 102.บ้านห้วยผักไล xxx xxx xxx
 103.บ้านห้วยสะแก xxx xxx xxx
 104.บ้านห้วยแหน xxx xxx xxx
 105.บ้านห้วยใหญ่ xxx xxx xxx
 106.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 107.บ้านหัวนา xxx xxx xxx
 108.บ้านอมกง xxx xxx xxx
 109.บ้านเขาขาด xxx xxx xxx
 110.บ้านเขาคณฑา xxx xxx xxx
 111.บ้านเขาชะโงก xxx xxx xxx
 112.บ้านเขาน้อย xxx xxx xxx
 113.บ้านเขาบ่อทอง xxx xxx xxx
 114.บ้านเขาสัก xxx xxx xxx
 115.บ้านเฉลียงลับ xxx xxx xxx
 116.บ้านเนินสง่า xxx xxx xxx
 117.บ้านเนินสว่าง xxx xxx xxx
 118.บ้านโคก xxx xxx xxx
 119.บ้านโคกยาว xxx xxx xxx
 120.บ้านโคกสำราญ xxx xxx xxx
 121.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 122.บ้านโคกหนองจอก xxx xxx xxx
 123.บ้านโคกเจริญ xxx xxx xxx
 124.บ้านโตก xxx xxx xxx
 125.บ้านโตกใต้ xxx xxx xxx
 126.บ้านโนนตะแบก xxx xxx xxx
 127.บ้านโนนตูม xxx xxx xxx
 128.บ้านโนนสะอาด xxx xxx xxx
 129.บ้านโป่งตาเบ้า xxx xxx xxx
 130.บ้านโป่งนกแก้ว xxx xxx xxx
 131.บ้านโป่งหว้า xxx xxx xxx
 132.บ้านโพธิ์งาม xxx xxx xxx
 133.บ้านโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 134.บ้านใหม่วังตะเคียน xxx xxx xxx
 135.บ้านไร่ฝาย xxx xxx xxx
 136.ลูกจันทน์ปิยะอุย xxx xxx xxx
 137.สายสมร xxx xxx xxx
 138.อนุบาลชนแดน xxx xxx xxx
 139.อนุบาลวังโป่ง xxx xxx xxx
 140.อนุบาลเพชรบูรณ์ xxx xxx xxx
 141.เมืองเพชรบูรณ์ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net