แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คลองขวาง xxx xxx xxx
 2.คลองพานทอง xxx xxx xxx
 3.จันทร์เจริญ xxx xxx xxx
 4.ตลาดคลอง 16 xxx xxx xxx
 5.ตลาดเปร็ง xxx xxx xxx
 6.บ้านคลอง 21 xxx xxx xxx
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 8.บ้านดอนเกาะกา xxx xxx xxx
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ xxx xxx xxx
 10.บ้านบางข้าว xxx xxx xxx
 11.บ้านบางแก้ว xxx xxx xxx
 12.บ้านบึงพระอาจารย์ xxx xxx xxx
 13.บ้านปลายคลอง 20 xxx xxx xxx
 14.บ้านวนท่าแครง xxx xxx xxx
 15.บ้านวังตะเคียน xxx xxx xxx
 16.บ้านสีล้ง xxx xxx xxx
 17.บ้านเกาะดอน xxx xxx xxx
 18.บ้านแขวงกลั่น xxx xxx xxx
 19.บึงสิงโต xxx xxx xxx
 20.บึงเทพยา xxx xxx xxx
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 23.ปากคลองบางขนาก xxx xxx xxx
 24.ปากบึงสิงโต xxx xxx xxx
 25.พรหมานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) xxx xxx xxx
 27.วัดกระทุ่ม xxx xxx xxx
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 29.วัดคลอง 18 xxx xxx xxx
 30.วัดคลองต้นหมัน xxx xxx xxx
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์ xxx xxx xxx
 32.วัดคลองสวน xxx xxx xxx
 33.วัดคลองเจ้า xxx xxx xxx
 34.วัดคู้เกษมสโมสร xxx xxx xxx
 35.วัดจรเข้น้อย xxx xxx xxx
 36.วัดจุกเฌอ xxx xxx xxx
 37.วัดชนะสงสาร xxx xxx xxx
 38.วัดญาณรังษาราม xxx xxx xxx
 39.วัดดอนทราย xxx xxx xxx
 40.วัดดอนทอง xxx xxx xxx
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 42.วัดตะพังคลี xxx xxx xxx
 43.วัดทด xxx xxx xxx
 44.วัดท่าสะอ้าน xxx xxx xxx
 45.วัดนครเนื่องเขต xxx xxx xxx
 46.วัดนิโครธาราม xxx xxx xxx
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง xxx xxx xxx
 48.วัดบน xxx xxx xxx
 49.วัดบางปรง xxx xxx xxx
 50.วัดบางปลานัก xxx xxx xxx
 51.วัดบางผึ้ง xxx xxx xxx
 52.วัดบางพระ xxx xxx xxx
 53.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) xxx xxx xxx
 54.วัดบางสมัคร xxx xxx xxx
 55.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 56.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) xxx xxx xxx
 57.วัดบางแสม xxx xxx xxx
 58.วัดบางไทร xxx xxx xxx
 59.วัดบ้านนา xxx xxx xxx
 60.วัดบึงตาหอม xxx xxx xxx
 61.วัดบึงทองหลาง xxx xxx xxx
 62.วัดบึงน้ำรักษ์ xxx xxx xxx
 63.วัดประชาบำรุง xxx xxx xxx
 64.วัดประชาบำรุงกิจ xxx xxx xxx
 65.วัดประตูน้ำท่าไข่ xxx xxx xxx
 66.วัดประศาสน์โสภณ xxx xxx xxx
 67.วัดผาณิตาราม xxx xxx xxx
 68.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 xxx xxx xxx
 69.วัดพรหมสุวรรณ xxx xxx xxx
 70.วัดพิพิธประสาทสุนทร xxx xxx xxx
 71.วัดพิมพาวาส xxx xxx xxx
 72.วัดพุทธอุดมวิหาร xxx xxx xxx
 73.วัดรามัญ xxx xxx xxx
 74.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ xxx xxx xxx
 75.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ xxx xxx xxx
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม xxx xxx xxx
 77.วัดล่าง xxx xxx xxx
 78.วัดลาดบัว xxx xxx xxx
 79.วัดลาดยาว xxx xxx xxx
 80.วัดศรีมงคล xxx xxx xxx
 81.วัดสนามจันทร์ xxx xxx xxx
 82.วัดสมานรัตนาราม xxx xxx xxx
 83.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 84.วัดสองคลอง xxx xxx xxx
 85.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 86.วัดสุขาราม xxx xxx xxx
 87.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 88.วัดหนองกระสังสามัคคี xxx xxx xxx
 89.วัดหนามแดง xxx xxx xxx
 90.วัดหลวงแพ่ง xxx xxx xxx
 91.วัดอรัญญิการาม xxx xxx xxx
 92.วัดอินทาราม xxx xxx xxx
 93.วัดเกตุสโมสร xxx xxx xxx
 94.วัดเกาะ xxx xxx xxx
 95.วัดเกาะจันทาราม xxx xxx xxx
 96.วัดเขาดิน xxx xxx xxx
 97.วัดเทพนิมิตร xxx xxx xxx
 98.วัดเทพราช xxx xxx xxx
 99.วัดเที่ยงพิมลมุข xxx xxx xxx
 100.วัดแพรกนกเอี้ยง xxx xxx xxx
 101.วัดแสนภูดาษ xxx xxx xxx
 102.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 xxx xxx xxx
 103.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ xxx xxx xxx
 104.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ xxx xxx xxx
 105.วัดใหม่ประเวศ xxx xxx xxx
 106.วัดไชยธารา xxx xxx xxx
 107.วัดไผ่ดำ xxx xxx xxx
 108.สกัด 80 xxx xxx xxx
 109.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) xxx xxx xxx
 110.สกุลดีประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 111.สะแกโดดประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 112.สามัคคีราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 113.สิทธิสุนทรอุทิศ xxx xxx xxx
 114.สุเหร่าคลอง 14 xxx xxx xxx
 115.สุเหร่าคลอง 15 xxx xxx xxx
 116.สุเหร่าคลอง 18 xxx xxx xxx
 117.สุเหร่าคลอง 19 xxx xxx xxx
 118.สุเหร่าคลอง 20 xxx xxx xxx
 119.สุเหร่าคลองหกวา xxx xxx xxx
 120.สุเหร่าคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 121.สุเหร่าคู้ xxx xxx xxx
 122.สุเหร่าจรเข้น้อย xxx xxx xxx
 123.สุเหร่าดอนกลาง xxx xxx xxx
 124.สุเหร่าดอนเกาะกา xxx xxx xxx
 125.สุเหร่าดารุลนาอีม xxx xxx xxx
 126.สุเหร่าปากคลอง 20 xxx xxx xxx
 127.สุเหร่าลาดน้ำขาว xxx xxx xxx
 128.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 129.สุเหร่าสมอเซ xxx xxx xxx
 130.สุเหร่าสมอเอก xxx xxx xxx
 131.สุเหร่าหลวงแพ่ง xxx xxx xxx
 132.สุเหร่าเกาะไร่ xxx xxx xxx
 133.สุเหร่าแคราย xxx xxx xxx
 134.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 xxx xxx xxx
 135.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ xxx xxx xxx
 136.เฉลิมช่วงวิทยาทาน xxx xxx xxx
 137.แพ่งพิทยาภูมิ xxx xxx xxx
 138.แสมขาววิทยาคาร xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net