แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.มุกดาหาร
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 xxx xxx xxx
 2.คำบกราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 3.คำสายทองวิทยา xxx xxx xxx
 4.คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 5.คำฮีเบญจวิทย์ xxx xxx xxx
 6.คำแฮดประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 7.ชุมชนดอนตาล xxx xxx xxx
 8.ชุมชนนาโสก xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบางทรายใหญ่ xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านคำชะอี xxx xxx xxx
 11.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย xxx xxx xxx
 12.ชุมชนบ้านม่วงไข่ xxx xxx xxx
 13.ชุมชนบ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 14.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย xxx xxx xxx
 15.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน xxx xxx xxx
 16.ชุมชนศรีบุญเรือง xxx xxx xxx
 17.ชุมชนเมืองหนองสูง xxx xxx xxx
 18.ชุมชนโพธิ์ไทร xxx xxx xxx
 19.ชุมชนโพนทราย xxx xxx xxx
 20.นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง xxx xxx xxx
 21.นาคำน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 22.นาสะเม็งวิทยา xxx xxx xxx
 23.นาหว้าประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 24.บ้านกกตูม xxx xxx xxx
 25.บ้านกกไฮโนนน้ำคำ xxx xxx xxx
 26.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 27.บ้านก้านเหลืองดง xxx xxx xxx
 28.บ้านกุดแข้ xxx xxx xxx
 29.บ้านกุดแข้ใต้ xxx xxx xxx
 30.บ้านกุดโง้ง xxx xxx xxx
 31.บ้านขอนแก่น xxx xxx xxx
 32.บ้านขัวสูง xxx xxx xxx
 33.บ้านขามป้อม xxx xxx xxx
 34.บ้านค้อวิทยาคาร xxx xxx xxx
 35.บ้านคันแท xxx xxx xxx
 36.บ้านคำดู่ xxx xxx xxx
 37.บ้านคำนางโอก xxx xxx xxx
 38.บ้านคำบง1 xxx xxx xxx
 39.บ้านคำบง2 xxx xxx xxx
 40.บ้านคำป่าหลาย xxx xxx xxx
 41.บ้านคำผักหนอกสงเปือย xxx xxx xxx
 42.บ้านคำผึ้ง xxx xxx xxx
 43.บ้านคำพอก 1 xxx xxx xxx
 44.บ้านคำพอก2 xxx xxx xxx
 45.บ้านคำพี้ xxx xxx xxx
 46.บ้านคำสร้อย xxx xxx xxx
 47.บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา xxx xxx xxx
 48.บ้านคำเขือง xxx xxx xxx
 49.บ้านคำเม็ก xxx xxx xxx
 50.บ้านคำไหล xxx xxx xxx
 51.บ้านงิ้ว xxx xxx xxx
 52.บ้านจอมมณีใต้ xxx xxx xxx
 53.บ้านชะโนด 1 xxx xxx xxx
 54.บ้านชะโนด 2 xxx xxx xxx
 55.บ้านซ่ง xxx xxx xxx
 56.บ้านดง xxx xxx xxx
 57.บ้านดงมอน xxx xxx xxx
 58.บ้านดงมัน xxx xxx xxx
 59.บ้านดงยาง1 xxx xxx xxx
 60.บ้านดงยางนันทวัน xxx xxx xxx
 61.บ้านดงหลวง xxx xxx xxx
 62.บ้านดงเย็น xxx xxx xxx
 63.บ้านดอนป่าแคน xxx xxx xxx
 64.บ้านดอนม่วย xxx xxx xxx
 65.บ้านดานคำ xxx xxx xxx
 66.บ้านด่านมน xxx xxx xxx
 67.บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 68.บ้านตูมหวาน xxx xxx xxx
 69.บ้านทรายทอง xxx xxx xxx
 70.บ้านท่าห้วยคำ xxx xxx xxx
 71.บ้านท่าไค้ xxx xxx xxx
 72.บ้านนากอก xxx xxx xxx
 73.บ้านนาขามป้อมวิทยาคม xxx xxx xxx
 74.บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) xxx xxx xxx
 75.บ้านนาคำน้อย1 xxx xxx xxx
 76.บ้านนาคำน้อย2 xxx xxx xxx
 77.บ้านนาดี2 xxx xxx xxx
 78.บ้านนาดีโคกสวาท xxx xxx xxx
 79.บ้านนาตะแบง 2 xxx xxx xxx
 80.บ้านนาตะแบง1 xxx xxx xxx
 81.บ้านนาถ่อน xxx xxx xxx
 82.บ้านนาทาม xxx xxx xxx
 83.บ้านนาป่ง xxx xxx xxx
 84.บ้านนาปุ่ง xxx xxx xxx
 85.บ้านนามน xxx xxx xxx
 86.บ้านนาม่วง xxx xxx xxx
 87.บ้านนายอ xxx xxx xxx
 88.บ้านนายาง xxx xxx xxx
 89.บ้านนาสองห้อง xxx xxx xxx
 90.บ้านนาสองเหมือง xxx xxx xxx
 91.บ้านนาสะโน xxx xxx xxx
 92.บ้านนาหนองแคน xxx xxx xxx
 93.บ้านนาหลวง1 xxx xxx xxx
 94.บ้านนาหลวง2 xxx xxx xxx
 95.บ้านนาหลัก xxx xxx xxx
 96.บ้านนาหัวภู xxx xxx xxx
 97.บ้านนาหินกอง xxx xxx xxx
 98.บ้านนาอุดม xxx xxx xxx
 99.บ้านนาเสือหลายหนองยอ xxx xxx xxx
 100.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง xxx xxx xxx
 101.บ้านนาโด่ xxx xxx xxx
 102.บ้านนาโปน้อย xxx xxx xxx
 103.บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ xxx xxx xxx
 104.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 105.บ้านนาโสกน้อย xxx xxx xxx
 106.บ้านน้ำบ่อดง xxx xxx xxx
 107.บ้านน้ำเที่ยง 2 xxx xxx xxx
 108.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 xxx xxx xxx
 109.บ้านนิคมร่มเกล้า xxx xxx xxx
 110.บ้านบะ xxx xxx xxx
 111.บ้านบาก ๑ xxx xxx xxx
 112.บ้านบาก2 xxx xxx xxx
 113.บ้านบุ่ง xxx xxx xxx
 114.บ้านบุ่งอุทัย xxx xxx xxx
 115.บ้านป่งขาม xxx xxx xxx
 116.บ้านป่งเปือย xxx xxx xxx
 117.บ้านป่งโพน xxx xxx xxx
 118.บ้านปากช่อง xxx xxx xxx
 119.บ้านป่าพยอม xxx xxx xxx
 120.บ้านป่าหวาย xxx xxx xxx
 121.บ้านป่าเตย xxx xxx xxx
 122.บ้านป่าแดง xxx xxx xxx
 123.บ้านผึ่งแดด xxx xxx xxx
 124.บ้านฝั่งแดง xxx xxx xxx
 125.บ้านพรานอ้น xxx xxx xxx
 126.บ้านพังคอง xxx xxx xxx
 127.บ้านภู xxx xxx xxx
 128.บ้านภูผาหอมพัฒนา xxx xxx xxx
 129.บ้านภูล้อม xxx xxx xxx
 130.บ้านภูวง xxx xxx xxx
 131.บ้านภูแผงม้า xxx xxx xxx
 132.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 133.บ้านม่วงหัก xxx xxx xxx
 134.บ้านมะนาว xxx xxx xxx
 135.บ้านย้อมพัฒนา xxx xxx xxx
 136.บ้านวังนอง xxx xxx xxx
 137.บ้านวังไฮ xxx xxx xxx
 138.บ้านศูนย์ไหม xxx xxx xxx
 139.บ้านสงเปือย xxx xxx xxx
 140.บ้านสงเปือยเหนือ xxx xxx xxx
 141.บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" xxx xxx xxx
 142.บ้านสองคอน xxx xxx xxx
 143.บ้านสานแว้ xxx xxx xxx
 144.บ้านสามขัว xxx xxx xxx
 145.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 xxx xxx xxx
 146.บ้านหนองกระยัง xxx xxx xxx
 147.บ้านหนองกะปาด xxx xxx xxx
 148.บ้านหนองคอง xxx xxx xxx
 149.บ้านหนองนกเขียน xxx xxx xxx
 150.บ้านหนองน้ำเต้า xxx xxx xxx
 151.บ้านหนองบง xxx xxx xxx
 152.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 153.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 154.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 155.บ้านหนองสระพัง xxx xxx xxx
 156.บ้านหนองสระพังทอง xxx xxx xxx
 157.บ้านหนองหญ้าไซย์ xxx xxx xxx
 158.บ้านหนองหนาว xxx xxx xxx
 159.บ้านหนองหอยป่าหวาย xxx xxx xxx
 160.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 161.บ้านหนองเอี่ยน xxx xxx xxx
 162.บ้านหนองเอี่ยนดง xxx xxx xxx
 163.บ้านหนองแคนนาจาน xxx xxx xxx
 164.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 165.บ้านหนองแวงใหญ่ xxx xxx xxx
 166.บ้านหนองแอก xxx xxx xxx
 167.บ้านหนองโอใหญ่ xxx xxx xxx
 168.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 169.บ้านหนองไฮ xxx xxx xxx
 170.บ้านห้วยกอก1 xxx xxx xxx
 171.บ้านห้วยกอก2 xxx xxx xxx
 172.บ้านห้วยทราย2 xxx xxx xxx
 173.บ้านห้วยลำโมง xxx xxx xxx
 174.บ้านหว้านน้อย xxx xxx xxx
 175.บ้านหว้านใหญ่ xxx xxx xxx
 176.บ้านอุ่มไผ่ xxx xxx xxx
 177.บ้านเป้าป่าแสด xxx xxx xxx
 178.บ้านเปียด xxx xxx xxx
 179.บ้านเหมืองบ่า xxx xxx xxx
 180.บ้านเหล่า xxx xxx xxx
 181.บ้านเหล่าคราม xxx xxx xxx
 182.บ้านเหล่าดง xxx xxx xxx
 183.บ้านเหล่าน้อย xxx xxx xxx
 184.บ้านเหล่าป่าเป้ด xxx xxx xxx
 185.บ้านเหล่าสร้างถ่อ xxx xxx xxx
 186.บ้านเหล่าหมี xxx xxx xxx
 187.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน xxx xxx xxx
 188.บ้านเหล่าแขมทอง xxx xxx xxx
 189.บ้านแก้ง2 xxx xxx xxx
 190.บ้านแก้งช้างเนียม xxx xxx xxx
 191.บ้านแก้งนาง xxx xxx xxx
 192.บ้านแก่นเต่า xxx xxx xxx
 193.บ้านแฝก xxx xxx xxx
 194.บ้านแมด xxx xxx xxx
 195.บ้านแวง xxx xxx xxx
 196.บ้านโคก1 xxx xxx xxx
 197.บ้านโคก2 xxx xxx xxx
 198.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 199.บ้านโคกขามเลียน xxx xxx xxx
 200.บ้านโคกพัฒนา xxx xxx xxx
 201.บ้านโคกสว่าง1 xxx xxx xxx
 202.บ้านโคกสว่าง2 xxx xxx xxx
 203.บ้านโคกหนองหล่ม xxx xxx xxx
 204.บ้านโคกหินกอง xxx xxx xxx
 205.บ้านโค้งสำราญ xxx xxx xxx
 206.บ้านโนนตูม xxx xxx xxx
 207.บ้านโนนยาง xxx xxx xxx
 208.บ้านโนนศรี xxx xxx xxx
 209.บ้านโนนสว่าง 2 xxx xxx xxx
 210.บ้านโนนสว่าง1 xxx xxx xxx
 211.บ้านโนนสวาท xxx xxx xxx
 212.บ้านโนนสะอาด2 xxx xxx xxx
 213.บ้านโนนสังข์ศรี xxx xxx xxx
 214.บ้านโนนเกษม xxx xxx xxx
 215.บ้านโพนงาม xxx xxx xxx
 216.บ้านโพนสวาง xxx xxx xxx
 217.บ้านโพนสว่าง xxx xxx xxx
 218.บ้านโพนแดง xxx xxx xxx
 219.บ้านโพนไฮ xxx xxx xxx
 220.บ้านโสก xxx xxx xxx
 221.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 222.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 223.ป่งแดงวิทยาคม xxx xxx xxx
 224.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา xxx xxx xxx
 225.พระราชทานบ้านหนองหมู xxx xxx xxx
 226.มุกดาลัย xxx xxx xxx
 227.ร่มเกล้า xxx xxx xxx
 228.วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 229.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา xxx xxx xxx
 230.สยามกลการ4 xxx xxx xxx
 231.หนองข่าประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 232.หนองผือดอนม่วง xxx xxx xxx
 233.หมู่บ้านป่าไม้ xxx xxx xxx
 234.หลุบปึ้ง xxx xxx xxx
 235.ห้วยตาเปอะ xxx xxx xxx
 236.ห้วยยางจอมมณี xxx xxx xxx
 237.อนุบาลมุกดาหาร xxx xxx xxx
 238.เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 239.เมืองพาลุกากรภูมิ xxx xxx xxx
 240.เมืองใหม่ xxx xxx xxx
 241.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 242.แก้งโนนคำประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 243.โนนสะอาดราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 244.ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net