แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครพนม เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนนางัว xxx xxx xxx
 2.ชุมชนนาพระชัย xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านสามผง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี xxx xxx xxx
 6.ชุมชนประสานมิตร xxx xxx xxx
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี xxx xxx xxx
 8.ชุมชนไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา xxx xxx xxx
 10.บ้านกุดน้ำใส xxx xxx xxx
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ xxx xxx xxx
 12.บ้านข่า xxx xxx xxx
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย xxx xxx xxx
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่ xxx xxx xxx
 15.บ้านขามเปี้ย xxx xxx xxx
 16.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 17.บ้านคำนกกก xxx xxx xxx
 18.บ้านคำเตย xxx xxx xxx
 19.บ้านคำแม่นาง xxx xxx xxx
 20.บ้านคําสว่าง xxx xxx xxx
 21.บ้านคําไฮ xxx xxx xxx
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว xxx xxx xxx
 23.บ้านจอมศรี xxx xxx xxx
 24.บ้านชัยมงคล xxx xxx xxx
 25.บ้านดง xxx xxx xxx
 26.บ้านดงขวาง xxx xxx xxx
 27.บ้านดงน้อย xxx xxx xxx
 28.บ้านดงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 29.บ้านดงหนองบัว xxx xxx xxx
 30.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 31.บ้านดอนดู่ xxx xxx xxx
 32.บ้านดอนติ้ว xxx xxx xxx
 33.บ้านดอนบาก xxx xxx xxx
 34.บ้านดอนปอหนองโอง xxx xxx xxx
 35.บ้านดอนพะธาย xxx xxx xxx
 36.บ้านดอนมะจ่าง xxx xxx xxx
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย xxx xxx xxx
 38.บ้านดอนศาลา xxx xxx xxx
 39.บ้านดอนสมอ xxx xxx xxx
 40.บ้านดอนสะฝาง xxx xxx xxx
 41.บ้านดอนเตย xxx xxx xxx
 42.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 43.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 44.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่ xxx xxx xxx
 46.บ้านต้าย xxx xxx xxx
 47.บ้านตาล xxx xxx xxx
 48.บ้านตาลปากน้ำ xxx xxx xxx
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 50.บ้านท่าจำปา xxx xxx xxx
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) xxx xxx xxx
 52.บ้านท่าพันโฮง xxx xxx xxx
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย xxx xxx xxx
 55.บ้านท่าอุเทน xxx xxx xxx
 56.บ้านท่าเรือ xxx xxx xxx
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก xxx xxx xxx
 58.บ้านธาตุ xxx xxx xxx
 59.บ้านน้อยทวย xxx xxx xxx
 60.บ้านน้อยนาเหนือ xxx xxx xxx
 61.บ้านนากระแต้ xxx xxx xxx
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด xxx xxx xxx
 63.บ้านนาขมิ้น xxx xxx xxx
 64.บ้านนาข่าคำพอก xxx xxx xxx
 65.บ้านนาข่าท่า xxx xxx xxx
 66.บ้านนาคอย xxx xxx xxx
 67.บ้านนาคำ xxx xxx xxx
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว xxx xxx xxx
 69.บ้านนาคํา xxx xxx xxx
 70.บ้านนางัว xxx xxx xxx
 71.บ้านนาจาน xxx xxx xxx
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต xxx xxx xxx
 73.บ้านนาดีวิทยา xxx xxx xxx
 74.บ้านนาดีหัวภู xxx xxx xxx
 75.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 76.บ้านนานอ xxx xxx xxx
 77.บ้านนาน้อย xxx xxx xxx
 78.บ้านนาผักปอด xxx xxx xxx
 79.บ้านนาผักหมนาหมากแงว xxx xxx xxx
 80.บ้านนาพระโนนห้วยแคน xxx xxx xxx
 81.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า xxx xxx xxx
 82.บ้านนาหนองบก xxx xxx xxx
 83.บ้านนาหนองหวาย xxx xxx xxx
 84.บ้านนาหว้า xxx xxx xxx
 85.บ้านนาหัวบ่อ xxx xxx xxx
 86.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา xxx xxx xxx
 87.บ้านนาเข xxx xxx xxx
 88.บ้านนาเดื่อ xxx xxx xxx
 89.บ้านนาเต่า xxx xxx xxx
 90.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) xxx xxx xxx
 91.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ xxx xxx xxx
 92.บ้านนาโดโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 93.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) xxx xxx xxx
 94.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) xxx xxx xxx
 95.บ้านนาใน xxx xxx xxx
 96.บ้านบงคํา xxx xxx xxx
 97.บ้านบุ่ง xxx xxx xxx
 98.บ้านปฏิรูป xxx xxx xxx
 99.บ้านปากทวย xxx xxx xxx
 100.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) xxx xxx xxx
 101.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) xxx xxx xxx
 102.บ้านป่าหว้าน xxx xxx xxx
 103.บ้านพนอม xxx xxx xxx
 104.บ้านพะทาย xxx xxx xxx
 105.บ้านพันห่าวดอนดู่ xxx xxx xxx
 106.บ้านพืชผล xxx xxx xxx
 107.บ้านภูกระแต xxx xxx xxx
 108.บ้านม่วงชี xxx xxx xxx
 109.บ้านม่วงนาสีดา xxx xxx xxx
 110.บ้านยางงอย xxx xxx xxx
 111.บ้านรามราช xxx xxx xxx
 112.บ้านวังโพธิ์ xxx xxx xxx
 113.บ้านศรีเวินชัย xxx xxx xxx
 114.บ้านสามัคคี xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองซน xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองดุด xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองท่ม xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองนางเลิง xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองบาท้าว xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองสาหร่าย xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองเทา xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 127.บ้านหมูม้น xxx xxx xxx
 128.บ้านห้วยพระ xxx xxx xxx
 129.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 130.บ้านหัวหาด xxx xxx xxx
 131.บ้านหาดกวน xxx xxx xxx
 132.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) xxx xxx xxx
 133.บ้านอ้วน xxx xxx xxx
 134.บ้านอ้อวังหมากเห็บ xxx xxx xxx
 135.บ้านอีอูด xxx xxx xxx
 136.บ้านอุ่มไผ่ xxx xxx xxx
 137.บ้านอูนนา xxx xxx xxx
 138.บ้านอูนยางคำ xxx xxx xxx
 139.บ้านเชียงยืน xxx xxx xxx
 140.บ้านเซียงเซา xxx xxx xxx
 141.บ้านเวินพระบาท xxx xxx xxx
 142.บ้านเสาเล้า xxx xxx xxx
 143.บ้านเสียววิทยา xxx xxx xxx
 144.บ้านเสียวสงคราม xxx xxx xxx
 145.บ้านเหล่า xxx xxx xxx
 146.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม xxx xxx xxx
 147.บ้านเหล่าพัฒนา xxx xxx xxx
 148.บ้านเหล่าศรีโหนโห่ xxx xxx xxx
 149.บ้านเหล่าส้มป่อย xxx xxx xxx
 150.บ้านเหล่าหนาด xxx xxx xxx
 151.บ้านแก้วปัดโป่ง xxx xxx xxx
 152.บ้านแค xxx xxx xxx
 153.บ้านแพงสะพัง xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกพะธาย xxx xxx xxx
 155.บ้านโคกยาว xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกศรี xxx xxx xxx
 157.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 158.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 159.บ้านโคกสายทอง xxx xxx xxx
 160.บ้านโนนกุง xxx xxx xxx
 161.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา xxx xxx xxx
 162.บ้านโพน xxx xxx xxx
 163.บ้านโพนก่อ xxx xxx xxx
 164.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 165.บ้านโพนขาว xxx xxx xxx
 166.บ้านโพนงาม xxx xxx xxx
 167.บ้านโพนจาน xxx xxx xxx
 168.บ้านโพนตูมหนองแสง xxx xxx xxx
 169.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 170.บ้านโพนบก xxx xxx xxx
 171.บ้านโพนสวรรค์ xxx xxx xxx
 172.บ้านโพนสว่าง xxx xxx xxx
 173.บ้านโพนเพ็ก xxx xxx xxx
 174.บ้านโพนแดง xxx xxx xxx
 175.บ้านไชยศรี xxx xxx xxx
 176.ประชาสนธิ์นุสรณ์ xxx xxx xxx
 177.ราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 178.อนุบาลบ้านแพง xxx xxx xxx
 179.อุเทนวิทยาคาร xxx xxx xxx
 180.เพียงหลวง 10 xxx xxx xxx
 181.ไตรราษฎร์วิทยาคาร xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net