แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครพนม เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนนามนวิทยาคาร xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านพิมาน xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านพุ่มแก xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น xxx xxx xxx
 5.ชุมชนหนองฮีสามัคคี xxx xxx xxx
 6.ดงสว่างเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 7.ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 8.ดอนเหลืองทองวิทยา xxx xxx xxx
 9.ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล xxx xxx xxx
 10.ธารน้ำใจ xxx xxx xxx
 11.นางามวิทยาคาร xxx xxx xxx
 12.นาถ่อนท่าวิทยาคาร xxx xxx xxx
 13.นาถ่อนวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 14.นาผือบอนราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 15.นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี xxx xxx xxx
 16.นาเหนือทุ่งทองวิทยา xxx xxx xxx
 17.บ่อดอกซ้อนท่าวัด xxx xxx xxx
 18.บ้านกกไฮ xxx xxx xxx
 19.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 20.บ้านกลางน้อย xxx xxx xxx
 21.บ้านกลางบ้านหนาด xxx xxx xxx
 22.บ้านกลางมูลอ้น xxx xxx xxx
 23.บ้านกอก xxx xxx xxx
 24.บ้านกุงโกน xxx xxx xxx
 25.บ้านกุดฉิม xxx xxx xxx
 26.บ้านกุตาไก้ xxx xxx xxx
 27.บ้านกุรุคุ xxx xxx xxx
 28.บ้านขอนกองโพนทอง xxx xxx xxx
 29.บ้านขอนขว้าง xxx xxx xxx
 30.บ้านขามเฒ่า xxx xxx xxx
 31.บ้านคับพวง xxx xxx xxx
 32.บ้านคำชะอี xxx xxx xxx
 33.บ้านคำผาสุก xxx xxx xxx
 34.บ้านคำพอก xxx xxx xxx
 35.บ้านคำสว่าง xxx xxx xxx
 36.บ้านคำเตย xxx xxx xxx
 37.บ้านคำเม็ก xxx xxx xxx
 38.บ้านจรุกเตย xxx xxx xxx
 39.บ้านจอมมณี xxx xxx xxx
 40.บ้านจำปา xxx xxx xxx
 41.บ้านชะโงมนาโดน xxx xxx xxx
 42.บ้านชะโนต xxx xxx xxx
 43.บ้านชาติพัฒนาสันติสุข xxx xxx xxx
 44.บ้านดงดู่งาม xxx xxx xxx
 45.บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 46.บ้านดงติ้ว xxx xxx xxx
 47.บ้านดงน้อยพัฒนา xxx xxx xxx
 48.บ้านดงบาก xxx xxx xxx
 49.บ้านดงป่ายูง xxx xxx xxx
 50.บ้านดงมะเอก xxx xxx xxx
 51.บ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) xxx xxx xxx
 52.บ้านดงยอ(อ.เมือง) xxx xxx xxx
 53.บ้านดงอินำ xxx xxx xxx
 54.บ้านดงโชค xxx xxx xxx
 55.บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา xxx xxx xxx
 56.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 57.บ้านดอนขาว xxx xxx xxx
 58.บ้านดอนข้าวหลาม xxx xxx xxx
 59.บ้านดอนดู่ xxx xxx xxx
 60.บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) xxx xxx xxx
 61.บ้านดอนม่วง xxx xxx xxx
 62.บ้านดอนยานาง xxx xxx xxx
 63.บ้านดอนสวรรค์ xxx xxx xxx
 64.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 65.บ้านดอนแดงเจริญทอง xxx xxx xxx
 66.บ้านดอนโทน xxx xxx xxx
 67.บ้านดินดำหมากเฟือง xxx xxx xxx
 68.บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 69.บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี xxx xxx xxx
 70.บ้านตับเต่าโนนจันทร์ xxx xxx xxx
 71.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 72.บ้านถาวรนาอุดม xxx xxx xxx
 73.บ้านทรายมูลคำผักแพว xxx xxx xxx
 74.บ้านทันสมัย xxx xxx xxx
 75.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) xxx xxx xxx
 76.บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) xxx xxx xxx
 77.บ้านทุ่งมน xxx xxx xxx
 78.บ้านทุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 79.บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) xxx xxx xxx
 80.บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 81.บ้านนกเหาะ xxx xxx xxx
 82.บ้านน้อยใต้ xxx xxx xxx
 83.บ้านนากุงยางคำ xxx xxx xxx
 84.บ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) xxx xxx xxx
 85.บ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) xxx xxx xxx
 86.บ้านนาขามส้มป่อย xxx xxx xxx
 87.บ้านนาคอกควาย xxx xxx xxx
 88.บ้านนาคำ xxx xxx xxx
 89.บ้านนาคำโนนขาม xxx xxx xxx
 90.บ้านนาคู่ xxx xxx xxx
 91.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 92.บ้านนางเลิศ xxx xxx xxx
 93.บ้านนาดอกไม้ xxx xxx xxx
 94.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 95.บ้านนาทราย xxx xxx xxx
 96.บ้านนาทุ่งมั่ง xxx xxx xxx
 97.บ้านนาบั่ว xxx xxx xxx
 98.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 99.บ้านนาป่ง xxx xxx xxx
 100.บ้านนาป่งคอง xxx xxx xxx
 101.บ้านนามนดงติ้ววิทยา xxx xxx xxx
 102.บ้านนาม่วง xxx xxx xxx
 103.บ้านนามะเขือ xxx xxx xxx
 104.บ้านนามูลฮิ้น xxx xxx xxx
 105.บ้านนายอ xxx xxx xxx
 106.บ้านนายอน้อย xxx xxx xxx
 107.บ้านนาราชควาย xxx xxx xxx
 108.บ้านนาราชควายน้อย xxx xxx xxx
 109.บ้านนาสะเดา xxx xxx xxx
 110.บ้านนาสีนวล xxx xxx xxx
 111.บ้านนาหนาด xxx xxx xxx
 112.บ้านนาหลวง xxx xxx xxx
 113.บ้านนาหัวบ่อ xxx xxx xxx
 114.บ้านนาเชือก xxx xxx xxx
 115.บ้านนาเลียง xxx xxx xxx
 116.บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 117.บ้านนาแกบึงเหล็ก xxx xxx xxx
 118.บ้านนาโดนเก่า xxx xxx xxx
 119.บ้านนาโดนใหม่ xxx xxx xxx
 120.บ้านนาโสก xxx xxx xxx
 121.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) xxx xxx xxx
 122.บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 123.บ้านน้ำบ่อ xxx xxx xxx
 124.บ้านปลาปากน้อย xxx xxx xxx
 125.บ้านปากบัง xxx xxx xxx
 126.บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง xxx xxx xxx
 127.บ้านผึ้ง xxx xxx xxx
 128.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 129.บ้านพระซองเหนือ xxx xxx xxx
 130.บ้านพิมานท่า xxx xxx xxx
 131.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 132.บ้านมหาชัย xxx xxx xxx
 133.บ้านยอดชาดวิทยา xxx xxx xxx
 134.บ้านวังกระแส xxx xxx xxx
 135.บ้านวังกะเบา xxx xxx xxx
 136.บ้านวังตามัว xxx xxx xxx
 137.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 138.บ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) xxx xxx xxx
 139.บ้านวังยาง(อ.วังยาง) xxx xxx xxx
 140.บ้านวังสิม xxx xxx xxx
 141.บ้านวังโพธิ์ xxx xxx xxx
 142.บ้านวังไฮหนองกุง xxx xxx xxx
 143.บ้านศรีธน xxx xxx xxx
 144.บ้านสร้างหิน xxx xxx xxx
 145.บ้านสร้างเม็ก xxx xxx xxx
 146.บ้านสร้างแป้น xxx xxx xxx
 147.บ้านสร้างแห่ xxx xxx xxx
 148.บ้านสว่างสำราญ xxx xxx xxx
 149.บ้านสามแยกหัวภูธร xxx xxx xxx
 150.บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 xxx xxx xxx
 151.บ้านสุขเกษม xxx xxx xxx
 152.บ้านสุขเจริญ xxx xxx xxx
 153.บ้านสําราญ xxx xxx xxx
 154.บ้านหนองกกคูณ xxx xxx xxx
 155.บ้านหนองกุง(อ.นาแก) xxx xxx xxx
 156.บ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) xxx xxx xxx
 157.บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) xxx xxx xxx
 158.บ้านหนองกุดแคน xxx xxx xxx
 159.บ้านหนองคอง xxx xxx xxx
 160.บ้านหนองค้าโคกกุง xxx xxx xxx
 161.บ้านหนองจันทน์ xxx xxx xxx
 162.บ้านหนองญาติ xxx xxx xxx
 163.บ้านหนองดินแดง xxx xxx xxx
 164.บ้านหนองนางด่อน xxx xxx xxx
 165.บ้านหนองบ่อ xxx xxx xxx
 166.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 167.บ้านหนองบัวคำ xxx xxx xxx
 168.บ้านหนองบัวด่านเก่า xxx xxx xxx
 169.บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง xxx xxx xxx
 170.บ้านหนองบัวหนองแวง xxx xxx xxx
 171.บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน xxx xxx xxx
 172.บ้านหนองบึง xxx xxx xxx
 173.บ้านหนองปลาดุก xxx xxx xxx
 174.บ้านหนองยอโพนแพง xxx xxx xxx
 175.บ้านหนองยาว xxx xxx xxx
 176.บ้านหนองสะโน xxx xxx xxx
 177.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 178.บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง xxx xxx xxx
 179.บ้านหนองหญ้าม้า xxx xxx xxx
 180.บ้านหนองหญ้าไซ xxx xxx xxx
 181.บ้านหนองหอยคำอ้อม xxx xxx xxx
 182.บ้านหนองหอยใหญ่ xxx xxx xxx
 183.บ้านหนองห้าง xxx xxx xxx
 184.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 185.บ้านหนองแซง(อ.เมือง) xxx xxx xxx
 186.บ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) xxx xxx xxx
 187.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 188.บ้านหนองโพธิ์วังโน xxx xxx xxx
 189.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 190.บ้านห้วยไหล่ xxx xxx xxx
 191.บ้านหัวขัวใต้ xxx xxx xxx
 192.บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) xxx xxx xxx
 193.บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) xxx xxx xxx
 194.บ้านเนินสะอาด xxx xxx xxx
 195.บ้านเหล่าทุ่ง xxx xxx xxx
 196.บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ xxx xxx xxx
 197.บ้านเหล่าสำราญ xxx xxx xxx
 198.บ้านเหิบ xxx xxx xxx
 199.บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี xxx xxx xxx
 200.บ้านแก่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 201.บ้านแขนนาง xxx xxx xxx
 202.บ้านแสนพันหมันหย่อน xxx xxx xxx
 203.บ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) xxx xxx xxx
 204.บ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) xxx xxx xxx
 205.บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ xxx xxx xxx
 206.บ้านโคกก่อง xxx xxx xxx
 207.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 208.บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) xxx xxx xxx
 209.บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 xxx xxx xxx
 210.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 211.บ้านโคกหินแฮ่ xxx xxx xxx
 212.บ้านโชคอํานวย xxx xxx xxx
 213.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 214.บ้านโนนสังข์ xxx xxx xxx
 215.บ้านโนนหอม xxx xxx xxx
 216.บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา xxx xxx xxx
 217.บ้านโพธิ์ตาก xxx xxx xxx
 218.บ้านโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 219.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ xxx xxx xxx
 220.บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 221.บ้านโพนทัน xxx xxx xxx
 222.บ้านโพนทา xxx xxx xxx
 223.บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร xxx xxx xxx
 224.บ้านโพนป่าหว้าน xxx xxx xxx
 225.บ้านโพนสวางหนองแหน xxx xxx xxx
 226.บ้านโพนสาวเอ้ xxx xxx xxx
 227.บ้านโพนแพง xxx xxx xxx
 228.บ้านโสกแมว xxx xxx xxx
 229.บ้านใหม่วังเซือม xxx xxx xxx
 230.บ้านไทยสามัคคี xxx xxx xxx
 231.ปลาปากราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 232.พระกลางวิทยาคาร xxx xxx xxx
 233.พระซองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 234.มรุกขนคร xxx xxx xxx
 235.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 236.ลาดสว่างวิทยา xxx xxx xxx
 237.วัดพระธาตุพนม xxx xxx xxx
 238.ศรีโพนทองวิทยา xxx xxx xxx
 239.สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) xxx xxx xxx
 240.หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี xxx xxx xxx
 241.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 242.อนุบาลนครพนม xxx xxx xxx
 243.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ xxx xxx xxx
 244.อุ่มเหม้าวิทยาคาร xxx xxx xxx
 245.เมืองนครพนม xxx xxx xxx
 246.เรณูวิทยาคาร xxx xxx xxx
 247.โพนทองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 248.โพนสวางนางิ้ววิทยา xxx xxx xxx
 249.ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net