แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ขาวสง่าเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 2.คำปลาฝานาทวี xxx xxx xxx
 3.ชุมชนขัวสูงสวรรค์ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านกลางนาโน xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านมาย xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านห้วยหลัว xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านโพนงาม xxx xxx xxx
 10.ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 11.ท่าศรีไคลวิทยาคม xxx xxx xxx
 12.นาข่าวิทยา xxx xxx xxx
 13.นาจานกล้วยน้อย xxx xxx xxx
 14.บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) xxx xxx xxx
 15.บ้านก่อ xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดจอก xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดจอกน้อย xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดจาน xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดจิก xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดเรือ xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดเรือคำ xxx xxx xxx
 22.บ้านขัวก่าย xxx xxx xxx
 23.บ้านขาม xxx xxx xxx
 24.บ้านข้าวแป้ง xxx xxx xxx
 25.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 26.บ้านขุนภูมิ xxx xxx xxx
 27.บ้านคอนศรีบะสะแบง xxx xxx xxx
 28.บ้านคำภูทอง xxx xxx xxx
 29.บ้านคำยาง xxx xxx xxx
 30.บ้านคำเจริญ xxx xxx xxx
 31.บ้านคึม xxx xxx xxx
 32.บ้านคูสะคาม xxx xxx xxx
 33.บ้านจาร xxx xxx xxx
 34.บ้านจำปาดง xxx xxx xxx
 35.บ้านซ่อมดู่ xxx xxx xxx
 36.บ้านดงบัง xxx xxx xxx
 37.บ้านดงมะกุ้ม xxx xxx xxx
 38.บ้านดงยาง xxx xxx xxx
 39.บ้านดงสาร xxx xxx xxx
 40.บ้านดงหม้อทอง xxx xxx xxx
 41.บ้านดงห้วยเปลือย xxx xxx xxx
 42.บ้านดงอีด่อย xxx xxx xxx
 43.บ้านดงเสียว xxx xxx xxx
 44.บ้านดงเหนือ xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนคำ xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนทอย xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนมุยหนองแฝก xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนยานาง xxx xxx xxx
 49.บ้านดอนแดง(วานรนิวาส) xxx xxx xxx
 50.บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) xxx xxx xxx
 51.บ้านดอนแดงคำอ้อ xxx xxx xxx
 52.บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ xxx xxx xxx
 53.บ้านด่านสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 54.บ้านตาด xxx xxx xxx
 55.บ้านตาดโตน xxx xxx xxx
 56.บ้านถ้ำเต่า xxx xxx xxx
 57.บ้านท่าก้อน xxx xxx xxx
 58.บ้านท่าควาย xxx xxx xxx
 59.บ้านท่างาม xxx xxx xxx
 60.บ้านท่าช้างเจริญไพศาล xxx xxx xxx
 61.บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม xxx xxx xxx
 62.บ้านท่าแร่ดงปลาปาก xxx xxx xxx
 63.บ้านทุ่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 64.บ้านธาตุตาลเดี่ยว xxx xxx xxx
 65.บ้านนากะทาด xxx xxx xxx
 66.บ้านนาคอย xxx xxx xxx
 67.บ้านนาง่ามเล้า xxx xxx xxx
 68.บ้านนาจาร xxx xxx xxx
 69.บ้านนาซอ xxx xxx xxx
 70.บ้านนาดอกไม้ xxx xxx xxx
 71.บ้านนาดูนนาดี xxx xxx xxx
 72.บ้านนาถ่อน xxx xxx xxx
 73.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 74.บ้านนายม xxx xxx xxx
 75.บ้านนายอ xxx xxx xxx
 76.บ้านนาหวาย xxx xxx xxx
 77.บ้านนาอวนน้อย xxx xxx xxx
 78.บ้านนาฮี xxx xxx xxx
 79.บ้านนาเมือง xxx xxx xxx
 80.บ้านนาแต้ xxx xxx xxx
 81.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 82.บ้านน้ำจั้น xxx xxx xxx
 83.บ้านน้ำบุ้น xxx xxx xxx
 84.บ้านบ่อแดง xxx xxx xxx
 85.บ้านบะนกทา xxx xxx xxx
 86.บ้านบะป่าคา xxx xxx xxx
 87.บ้านบะยาว xxx xxx xxx
 88.บ้านบะหว้า xxx xxx xxx
 89.บ้านปลาหลาย xxx xxx xxx
 90.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 91.บ้านพุทธรักษา xxx xxx xxx
 92.บ้านยางคำ xxx xxx xxx
 93.บ้านลึมบอง xxx xxx xxx
 94.บ้านวังบง xxx xxx xxx
 95.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 96.บ้านวังหว้า xxx xxx xxx
 97.บ้านวังเยี่ยม xxx xxx xxx
 98.บ้านวังโพน xxx xxx xxx
 99.บ้านวาน้อย xxx xxx xxx
 100.บ้านศรีวิชัย xxx xxx xxx
 101.บ้านส้งเปือย xxx xxx xxx
 102.บ้านสงเปือย xxx xxx xxx
 103.บ้านสรศรี xxx xxx xxx
 104.บ้านสันติสุขสระแก้ว xxx xxx xxx
 105.บ้านสามแยกพิทักษ์ xxx xxx xxx
 106.บ้านสุวรรณคีรี xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองขุ่นนาคำ xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองตากวย xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองตาไก้ xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองท่มท่ากระดัน xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองบ่อ xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองบัวสิม xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองบัวแดง xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองพอกน้อย xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองลาด xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองสนม xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองสามขา xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองฮาง xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองเหมือดเมี่ยง xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองแสงคำ xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ xxx xxx xxx
 130.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 131.บ้านห้วยน้ำเที่ยง xxx xxx xxx
 132.บ้านห้วยหิน xxx xxx xxx
 133.บ้านห้วยหินลาด xxx xxx xxx
 134.บ้านห้วยแสง xxx xxx xxx
 135.บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ xxx xxx xxx
 136.บ้านหว้านสหวิทยา xxx xxx xxx
 137.บ้านหินเหิบ xxx xxx xxx
 138.บ้านอากาศ xxx xxx xxx
 139.บ้านอินทร์แปลง xxx xxx xxx
 140.บ้านเชียงเพ็ง xxx xxx xxx
 141.บ้านเซือม xxx xxx xxx
 142.บ้านเดื่อศรีคันไชย xxx xxx xxx
 143.บ้านเม่นน้อย xxx xxx xxx
 144.บ้านเสาวัด xxx xxx xxx
 145.บ้านเหล่าผักใส่ xxx xxx xxx
 146.บ้านแก้ง xxx xxx xxx
 147.บ้านแพงน้อย xxx xxx xxx
 148.บ้านแพงใหญ่ xxx xxx xxx
 149.บ้านแสนสุขสามัคคี xxx xxx xxx
 150.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 151.บ้านโคกก่องคูสะคาม xxx xxx xxx
 152.บ้านโคกก่องหนองแวง xxx xxx xxx
 153.บ้านโคกถาวร xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 155.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกแสง xxx xxx xxx
 157.บ้านโคกไม้ล้ม xxx xxx xxx
 158.บ้านโนนชนะสังคม xxx xxx xxx
 159.บ้านโนนทับช้าง xxx xxx xxx
 160.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 161.บ้านโนนสะอาดนาเหมือด xxx xxx xxx
 162.บ้านโนนอุดม xxx xxx xxx
 163.บ้านโนนเจริญศิลป์ xxx xxx xxx
 164.บ้านโนนแต้ xxx xxx xxx
 165.บ้านโนนแพง xxx xxx xxx
 166.บ้านโนนแสบง xxx xxx xxx
 167.บ้านโนนไทย xxx xxx xxx
 168.บ้านโพธิ์ชัย xxx xxx xxx
 169.บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง xxx xxx xxx
 170.บ้านโพนก่อ xxx xxx xxx
 171.บ้านโพนสวาง xxx xxx xxx
 172.บ้านโพนแพง xxx xxx xxx
 173.ประชานาดอกไม้ xxx xxx xxx
 174.สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ xxx xxx xxx
 175.อนุบาลคำตากล้า xxx xxx xxx
 176.อนุบาลบ้านม่วง xxx xxx xxx
 177.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 178.เพียพิทยาพัฒน์ xxx xxx xxx
 179.แพดพิทยารัตน์ xxx xxx xxx
 180.โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น xxx xxx xxx
 181.โรงเรียนบ้านวังเวิน xxx xxx xxx
 182.โรงเรียนบ้านวาใหญ่ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net