แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดบากราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 2.งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง xxx xxx xxx
 3.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนนิรมัย xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านกุดไห xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านสร้างค้อ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 10.ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 11.ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ xxx xxx xxx
 12.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 13.ท่าแร่วิทยา xxx xxx xxx
 14.ทุ่งมนพิทยาคาร xxx xxx xxx
 15.ธาตุนาเวงวิทยา xxx xxx xxx
 16.นางอยโพนปลาโหล xxx xxx xxx
 17.นายอวัฒนา xxx xxx xxx
 18.นาอ้อยคำสะอาด xxx xxx xxx
 19.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 20.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) xxx xxx xxx
 21.นาแก้วพิทยาคม xxx xxx xxx
 22.น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา xxx xxx xxx
 23.บ้านกกปลาซิวนาโด่ xxx xxx xxx
 24.บ้านกกส้มโฮง xxx xxx xxx
 25.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 26.บ้านกลางนาเดื่อ xxx xxx xxx
 27.บ้านกวนบุ่น xxx xxx xxx
 28.บ้านกุงศรี xxx xxx xxx
 29.บ้านกุดน้ำใส xxx xxx xxx
 30.บ้านกุดสะกอย xxx xxx xxx
 31.บ้านกุดฮู xxx xxx xxx
 32.บ้านกุดแข้ xxx xxx xxx
 33.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง xxx xxx xxx
 34.บ้านค้อน้อย xxx xxx xxx
 35.บ้านค้อใหญ่ xxx xxx xxx
 36.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 37.บ้านจันทร์เพ็ญ xxx xxx xxx
 38.บ้านชมภูพาน xxx xxx xxx
 39.บ้านซ่งเต่า xxx xxx xxx
 40.บ้านดงขวาง xxx xxx xxx
 41.บ้านดงขุมข้าว xxx xxx xxx
 42.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 43.บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ xxx xxx xxx
 44.บ้านดงหนองเหียน xxx xxx xxx
 45.บ้านดงหลวง xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนสัมพันธ์ xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 49.บ้านดอนเชียงคูณ xxx xxx xxx
 50.บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) xxx xxx xxx
 51.บ้านด่านม่วงคำ xxx xxx xxx
 52.บ้านตองโขบ xxx xxx xxx
 53.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ xxx xxx xxx
 54.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 55.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 56.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง xxx xxx xxx
 57.บ้านน้อยจอมศรี xxx xxx xxx
 58.บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) xxx xxx xxx
 59.บ้านนากับแก้ xxx xxx xxx
 60.บ้านนาขาม xxx xxx xxx
 61.บ้านนาคำวิทยาคาร xxx xxx xxx
 62.บ้านนาจาน xxx xxx xxx
 63.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา xxx xxx xxx
 64.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 65.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 66.บ้านนาตาลคำข่า xxx xxx xxx
 67.บ้านนามนประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 68.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา xxx xxx xxx
 69.บ้านนาสีนวล xxx xxx xxx
 70.บ้านนาอ่างม่วงคำ xxx xxx xxx
 71.บ้านนาเดื่อ xxx xxx xxx
 72.บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 73.บ้านนาแก xxx xxx xxx
 74.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 75.บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 76.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 77.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 78.บ้านบ่อเดือนห้า xxx xxx xxx
 79.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 80.บ้านประชาสุขสันติ์ xxx xxx xxx
 81.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา xxx xxx xxx
 82.บ้านป่าผาง xxx xxx xxx
 83.บ้านป่าหว้าน xxx xxx xxx
 84.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 85.บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม xxx xxx xxx
 86.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 87.บ้านพะโค xxx xxx xxx
 88.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ xxx xxx xxx
 89.บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 90.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 91.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ xxx xxx xxx
 92.บ้านม่วงวิทยา xxx xxx xxx
 93.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 94.บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ xxx xxx xxx
 95.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) xxx xxx xxx
 96.บ้านลาดค้อ xxx xxx xxx
 97.บ้านวังปลาเซือม xxx xxx xxx
 98.บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 99.บ้านสนามบิน xxx xxx xxx
 100.บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 101.บ้านสะพานสาม xxx xxx xxx
 102.บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองกอมป่าขาว xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองนาเลิศ xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองบึงทวาย xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองมะเกลือ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองสระ xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองแข้โนนมาลา xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 122.บ้านหลุบเลา xxx xxx xxx
 123.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม xxx xxx xxx
 124.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 125.บ้านห้วยหวด xxx xxx xxx
 126.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร xxx xxx xxx
 127.บ้านห้วยแคน xxx xxx xxx
 128.บ้านอีกุด xxx xxx xxx
 129.บ้านอุ่มจาน xxx xxx xxx
 130.บ้านฮ่องสิมประชาสรร xxx xxx xxx
 131.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 132.บ้านเชิงดอย xxx xxx xxx
 133.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย xxx xxx xxx
 134.บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 135.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 136.บ้านแมดนาท่ม xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร xxx xxx xxx
 139.บ้านโคกภู xxx xxx xxx
 140.บ้านโคกม่วง xxx xxx xxx
 141.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 142.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 143.บ้านโคกแก้ว xxx xxx xxx
 144.บ้านโนนกุง xxx xxx xxx
 145.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท xxx xxx xxx
 146.บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 147.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 148.บ้านโพนทองประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 149.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 150.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา xxx xxx xxx
 151.บ้านโพนวัฒนาวิทยา xxx xxx xxx
 152.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 xxx xxx xxx
 153.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 154.บ้านไร่นาดี xxx xxx xxx
 155.ผักแพวบำรุงวิทยา xxx xxx xxx
 156.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 157.ศิริราษฎร์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 158.สกลนคร(วันครู2501) xxx xxx xxx
 159.หนองผือเทพนิมิต xxx xxx xxx
 160.ห้วยทรายวิทยา xxx xxx xxx
 161.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา xxx xxx xxx
 162.อนุบาลกุสุมาลย์ xxx xxx xxx
 163.อนุบาลภูพาน xxx xxx xxx
 164.อนุบาลสกลนคร xxx xxx xxx
 165.อนุบาลเต่างอย xxx xxx xxx
 166.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ xxx xxx xxx
 167.อนุบาลโพนนาแก้ว xxx xxx xxx
 168.เขื่อนน้ำพุง xxx xxx xxx
 169.เชิงชุมราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 170.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) xxx xxx xxx
 171.แก้งคำประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 172.โคกเลาะวิทยาคาร xxx xxx xxx
 173.โพนงามโคกวิทยาคาร xxx xxx xxx
 174.โพนบกผดุงศาสตร์ xxx xxx xxx
 175.ไพศาลวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net