แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดสระวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 2.ขวัญเมือง xxx xxx xxx
 3.คำนางตุ้มโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 4.คำพระโคกก่งวิทยา xxx xxx xxx
 5.จุมจังนาคำชลประทานวิทยา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนนาทมโคกก่อง xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบัวคำ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านขวาว xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านชมสะอาด xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ xxx xxx xxx
 11.ชุมชนบ้านสว่าง xxx xxx xxx
 12.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 xxx xxx xxx
 13.ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง xxx xxx xxx
 14.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 15.ชุมพรนาเจริญ xxx xxx xxx
 16.ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน xxx xxx xxx
 17.ถนนชัยสามัคคี xxx xxx xxx
 18.ทรายทองเฉลิมวิทย์ xxx xxx xxx
 19.ท่าสีดาวิทยา xxx xxx xxx
 20.นาแพงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 21.น้ำคำสมศรี xxx xxx xxx
 22.บัวดงมันวิทยา xxx xxx xxx
 23.บ้านกกตาลดงบังวิทยา xxx xxx xxx
 24.บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ xxx xxx xxx
 25.บ้านกุดขุ่น xxx xxx xxx
 26.บ้านกุดเต่าวิทยา xxx xxx xxx
 27.บ้านกุดเรือ xxx xxx xxx
 28.บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา xxx xxx xxx
 29.บ้านกุดแห่ xxx xxx xxx
 30.บ้านขว้างวิทยากร xxx xxx xxx
 31.บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา xxx xxx xxx
 32.บ้านคำนาดี xxx xxx xxx
 33.บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 34.บ้านคำอุปราช xxx xxx xxx
 35.บ้านคำโพนสูง xxx xxx xxx
 36.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 37.บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร xxx xxx xxx
 38.บ้านจัมปาพระอุ้ย xxx xxx xxx
 39.บ้านดงกลาง xxx xxx xxx
 40.บ้านดงดิบ xxx xxx xxx
 41.บ้านดงประเสริฐ xxx xxx xxx
 42.บ้านดงยาง xxx xxx xxx
 43.บ้านดงหวาย xxx xxx xxx
 44.บ้านดงแจ้งโนนสูง xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนควาย xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนชาด xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนหวาย xxx xxx xxx
 49.บ้านดอนเรือ xxx xxx xxx
 50.บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 51.บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 52.บ้านทรายมูล xxx xxx xxx
 53.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 54.บ้านท่าลาดหนองผักตบ xxx xxx xxx
 55.บ้านท่าสำราญ xxx xxx xxx
 56.บ้านท่าสี xxx xxx xxx
 57.บ้านท่าเยี่ยม xxx xxx xxx
 58.บ้านท่าเสียว xxx xxx xxx
 59.บ้านท่าไคร้ xxx xxx xxx
 60.บ้านนากระตึบ xxx xxx xxx
 61.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 62.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 63.บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง xxx xxx xxx
 64.บ้านนาศรีนวล xxx xxx xxx
 65.บ้านนาสีใส xxx xxx xxx
 66.บ้านนาอุ่ม xxx xxx xxx
 67.บ้านนาเมือง xxx xxx xxx
 68.บ้านนาเลา xxx xxx xxx
 69.บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี xxx xxx xxx
 70.บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 71.บ้านนาแพง xxx xxx xxx
 72.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 73.บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ xxx xxx xxx
 74.บ้านน้ำเกลี้ยง xxx xxx xxx
 75.บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง xxx xxx xxx
 76.บ้านบ่อแกนางเลา xxx xxx xxx
 77.บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี xxx xxx xxx
 78.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 79.บ้านบากหนองเทา xxx xxx xxx
 80.บ้านบาโคหนองแคน xxx xxx xxx
 81.บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ xxx xxx xxx
 82.บ้านปลาโด xxx xxx xxx
 83.บ้านป้องสร้างบุ xxx xxx xxx
 84.บ้านปากช่อง xxx xxx xxx
 85.บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ xxx xxx xxx
 86.บ้านป่าขีหนองขุ่น xxx xxx xxx
 87.บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ xxx xxx xxx
 88.บ้านพรมสวรรค์ xxx xxx xxx
 89.บ้านพรหมจรรย์ xxx xxx xxx
 90.บ้านพันขาง xxx xxx xxx
 91.บ้านภูเขาทอง xxx xxx xxx
 92.บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 93.บ้านยาง xxx xxx xxx
 94.บ้านราษฎร์ดำเนิน xxx xxx xxx
 95.บ้านลาด xxx xxx xxx
 96.บ้านวังม่วย xxx xxx xxx
 97.บ้านวังยาว xxx xxx xxx
 98.บ้านวังเข xxx xxx xxx
 99.บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน xxx xxx xxx
 100.บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 101.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 102.บ้านสะอาดนาดี xxx xxx xxx
 103.บ้านสำโรงหนองจอก xxx xxx xxx
 104.บ้านสีเสียด xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองขอนแก่น xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองขี้ม้า xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองตอ xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองตาไก้ xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองนกทา xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองนกเป็ด xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองบก xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองฟ้า xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองสำราญหนองเรือ xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองสิม xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองหงษ์หนองงู xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองหิ่งหาย xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองอิโล xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองอึ่งโปโล xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองเดิ่น xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองแข้ดง xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองแวงแห่ xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองแวงใหญ่ xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองแสงทุ่ง xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองโน xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองใหญ่ทับครัว xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองไผ่หนองหว้า xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองไฮ xxx xxx xxx
 143.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 144.บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) xxx xxx xxx
 145.บ้านหันหน่องสามัคคี xxx xxx xxx
 146.บ้านหัวคู xxx xxx xxx
 147.บ้านอุ่มเม่า xxx xxx xxx
 148.บ้านเหล่าน้อย xxx xxx xxx
 149.บ้านเหล่าแขมดงกลาง xxx xxx xxx
 150.บ้านเหล่าโพนงาม xxx xxx xxx
 151.บ้านแก้งศรีสว่าง xxx xxx xxx
 152.บ้านแฝก xxx xxx xxx
 153.บ้านแห่ประชานุกูล xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกกกม่วง xxx xxx xxx
 155.บ้านโคกกุงดอนกอก xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกนาคำ xxx xxx xxx
 157.บ้านโคกสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 158.บ้านโคกสี xxx xxx xxx
 159.บ้านโคกหนองบัว xxx xxx xxx
 160.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 161.บ้านโจด xxx xxx xxx
 162.บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ xxx xxx xxx
 163.บ้านโนนปลาเข็ง xxx xxx xxx
 164.บ้านโนนยาง xxx xxx xxx
 165.บ้านโนนลาด xxx xxx xxx
 166.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 167.บ้านโนนสว่าง xxx xxx xxx
 168.บ้านโนนโพธิ์ xxx xxx xxx
 169.บ้านโนนใหญ่ xxx xxx xxx
 170.บ้านโนนไชยศรี xxx xxx xxx
 171.บ้านโป่งประชาพัฒน์ xxx xxx xxx
 172.บ้านโพธิ์งาม xxx xxx xxx
 173.บ้านโพธิ์ชัน xxx xxx xxx
 174.บ้านโพธิ์ตาก xxx xxx xxx
 175.บ้านโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 176.บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว xxx xxx xxx
 177.บ้านโพนงามหนองน้ำกิน xxx xxx xxx
 178.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 179.บ้านโพนเฒ่า xxx xxx xxx
 180.บ้านโสกเตย xxx xxx xxx
 181.บึงอุดมบึงคำ xxx xxx xxx
 182.ป่าไม้อุทิศ 11 xxx xxx xxx
 183.พนาลัยวิทยาเสริม xxx xxx xxx
 184.วังหลวง xxx xxx xxx
 185.วังใหญ่หนองผักแว่น xxx xxx xxx
 186.ศรีสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 187.สะอาดเจริญใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 188.สามพานประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 189.สีดากระพี้ประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 190.หนองคำวิทยา xxx xxx xxx
 191.หนองจอกวิทยา xxx xxx xxx
 192.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ xxx xxx xxx
 193.หนองหลวงประชาบำรุง xxx xxx xxx
 194.หนองแวงบึงงาม xxx xxx xxx
 195.หนองโนราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 196.หนองไฮภูเขาทอง xxx xxx xxx
 197.อนุบาลเมืองหนองพอก xxx xxx xxx
 198.อนุบาลเมืองเมยวดี xxx xxx xxx
 199.อนุบาลเมืองเสลภูมิ xxx xxx xxx
 200.อนุบาลโพนทอง xxx xxx xxx
 201.อัคคะวิทยา xxx xxx xxx
 202.เมืองโพธิ์ชัย xxx xxx xxx
 203.เมืองไพรวิทยาคาร xxx xxx xxx
 204.เสลภูมิสามัคคี xxx xxx xxx
 205.เหล่าขุมมันท่าสะอาด xxx xxx xxx
 206.โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ xxx xxx xxx
 207.โคกล่ามวิทยาคาร xxx xxx xxx
 208.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ xxx xxx xxx
 209.โนนเพชรพัฒนา xxx xxx xxx
 210.โรงเรียนบ้านหนองตุ xxx xxx xxx
 211.โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา xxx xxx xxx
 212.ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด xxx xxx xxx
 213.ไตรมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 214.ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net