แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา xxx xxx xxx
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา xxx xxx xxx
 3.จตุรพักตรพิมาน xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านยางกู่ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม xxx xxx xxx
 10.ดงยางสะแบง xxx xxx xxx
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี xxx xxx xxx
 12.ดินดำบัวรองวิทยา xxx xxx xxx
 13.ทรายทองวิทยา xxx xxx xxx
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา xxx xxx xxx
 15.ธรรมจารีนิวาส xxx xxx xxx
 16.นาคำเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 17.บ้านกล้วยวิทยา xxx xxx xxx
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 19.บ้านกอกวิทยาคาร xxx xxx xxx
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง xxx xxx xxx
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง xxx xxx xxx
 22.บ้านขว้างใหญ่ xxx xxx xxx
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) xxx xxx xxx
 24.บ้านข่า xxx xxx xxx
 25.บ้านขาม xxx xxx xxx
 26.บ้านขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล xxx xxx xxx
 28.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 29.บ้านค้อกุดจอก xxx xxx xxx
 30.บ้านคางฮุง xxx xxx xxx
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) xxx xxx xxx
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 35.บ้านงูเหลือม xxx xxx xxx
 36.บ้านจันทร์สว่าง xxx xxx xxx
 37.บ้านจาน xxx xxx xxx
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม xxx xxx xxx
 39.บ้านซ้งวิทยาคม xxx xxx xxx
 40.บ้านซองแมว xxx xxx xxx
 41.บ้านดงกลาง xxx xxx xxx
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) xxx xxx xxx
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 44.บ้านดงยาง xxx xxx xxx
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 47.บ้านดงสวอง xxx xxx xxx
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 50.บ้านดงเครือวัลย์ xxx xxx xxx
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ xxx xxx xxx
 52.บ้านดอนชัย xxx xxx xxx
 53.บ้านดอนพยอมน้อย xxx xxx xxx
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 55.บ้านดอนสำราญ xxx xxx xxx
 56.บ้านดอนแก้ว xxx xxx xxx
 57.บ้านดอนแคน xxx xxx xxx
 58.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 59.บ้านดู่ xxx xxx xxx
 60.บ้านดู่น้อย xxx xxx xxx
 61.บ้านตรีคาม xxx xxx xxx
 62.บ้านตาอุด xxx xxx xxx
 63.บ้านธวัชบุรี xxx xxx xxx
 64.บ้านธาตุประทับ xxx xxx xxx
 65.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) xxx xxx xxx
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ xxx xxx xxx
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 69.บ้านบากหนองแดง xxx xxx xxx
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 72.บ้านป่าดวน xxx xxx xxx
 73.บ้านป่านหนองอ้อ xxx xxx xxx
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 75.บ้านป่ายาง xxx xxx xxx
 76.บ้านป่าสุ่ม xxx xxx xxx
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่ xxx xxx xxx
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) xxx xxx xxx
 80.บ้านฝั่งแดง xxx xxx xxx
 81.บ้านพยอม xxx xxx xxx
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) xxx xxx xxx
 83.บ้านพลับพลา xxx xxx xxx
 84.บ้านม่วงท่าลาด xxx xxx xxx
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) xxx xxx xxx
 86.บ้านมะยาง xxx xxx xxx
 87.บ้านมะอึ xxx xxx xxx
 88.บ้านมีชัย xxx xxx xxx
 89.บ้านยางเครือ xxx xxx xxx
 90.บ้านยางใต้ xxx xxx xxx
 91.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 92.บ้านราชธานี xxx xxx xxx
 93.บ้านวังปากบุ่ง xxx xxx xxx
 94.บ้านศรีสมเด็จ xxx xxx xxx
 95.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 96.บ้านสวนจิก xxx xxx xxx
 97.บ้านสวนมอญ xxx xxx xxx
 98.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร xxx xxx xxx
 99.บ้านสังข์ xxx xxx xxx
 100.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองคูบอน xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองจิกโคกสูง xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองช้าง xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองชาด xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองดู่ xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองต่าย xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองตาไก้หนองตุ xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองบั่ว xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองบัวดอนไผ่ xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองผือโพนศรี xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองพานแยบัวห้าว xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองยูง xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองสาหร่าย xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองหิน xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองเข็ง xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองเต่า xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองเบิด xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองแก่ง xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองแวงยาว xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองแวงหนองหัวคน xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองแอก xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 134.บ้านหนาด xxx xxx xxx
 135.บ้านหมูม้น xxx xxx xxx
 136.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง xxx xxx xxx
 137.บ้านหวายน้อย xxx xxx xxx
 138.บ้านหวายหลึม xxx xxx xxx
 139.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 140.บ้านหัวนาคำ xxx xxx xxx
 141.บ้านหัวโนน xxx xxx xxx
 142.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) xxx xxx xxx
 143.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 144.บ้านอีง่อง xxx xxx xxx
 145.บ้านอีหมุน xxx xxx xxx
 146.บ้านอีโก่ม xxx xxx xxx
 147.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 148.บ้านอุ่มจาน xxx xxx xxx
 149.บ้านอุ่มเม้า xxx xxx xxx
 150.บ้านเกษมสุข xxx xxx xxx
 151.บ้านเขวาทุ่ง xxx xxx xxx
 152.บ้านเขือง xxx xxx xxx
 153.บ้านเทอดไทย xxx xxx xxx
 154.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) xxx xxx xxx
 155.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล xxx xxx xxx
 156.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 157.บ้านเปลือยสีแก้ว xxx xxx xxx
 158.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา xxx xxx xxx
 159.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 160.บ้านเมืองน้อย xxx xxx xxx
 161.บ้านเล้าวิทยาคาร xxx xxx xxx
 162.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต xxx xxx xxx
 163.บ้านเหล่ากล้วย xxx xxx xxx
 164.บ้านเหล่ากุด xxx xxx xxx
 165.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 166.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) xxx xxx xxx
 167.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม xxx xxx xxx
 168.บ้านเหล่ายูง xxx xxx xxx
 169.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) xxx xxx xxx
 170.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) xxx xxx xxx
 171.บ้านแคน xxx xxx xxx
 172.บ้านแคนสามัคคี xxx xxx xxx
 173.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า xxx xxx xxx
 174.บ้านแดงโนนสว่าง xxx xxx xxx
 175.บ้านแมดโพธิ์กลาง xxx xxx xxx
 176.บ้านแมตวิทยาคาร xxx xxx xxx
 177.บ้านแวงวิทยา xxx xxx xxx
 178.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 179.บ้านโคกข่าหนองโก xxx xxx xxx
 180.บ้านโคกมอน xxx xxx xxx
 181.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) xxx xxx xxx
 182.บ้านโนนข่า xxx xxx xxx
 183.บ้านโนนรัง xxx xxx xxx
 184.บ้านโนนราษี xxx xxx xxx
 185.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี xxx xxx xxx
 186.บ้านโนนสำราญ xxx xxx xxx
 187.บ้านโนนแท่น xxx xxx xxx
 188.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 189.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 190.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) xxx xxx xxx
 191.บ้านไก่ป่า xxx xxx xxx
 192.บ้านไผ่ xxx xxx xxx
 193.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 194.บึงงามพัฒนา xxx xxx xxx
 195.ประชาราษฏร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 196.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา xxx xxx xxx
 197.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย xxx xxx xxx
 198.พรหมยานุสรณ์ xxx xxx xxx
 199.ร่องคำวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 200.รัฐทวิคาม xxx xxx xxx
 201.รัฐประชาวิทยาคาร xxx xxx xxx
 202.รัตนประชานุสรณ์ xxx xxx xxx
 203.ราชสารสุธีอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 204.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร xxx xxx xxx
 205.วังยาวเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 206.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) xxx xxx xxx
 207.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 208.สหคามวิทยาคาร xxx xxx xxx
 209.สหสามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 210.หนองคูโคกขุมดิน xxx xxx xxx
 211.หนองตอวิทยา xxx xxx xxx
 212.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ xxx xxx xxx
 213.หัวนางามวิทยา xxx xxx xxx
 214.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 215.อนุบาลร้อยเอ็ด xxx xxx xxx
 216.เขวาชีรัฐประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 217.เมืองจังหาร xxx xxx xxx
 218.เมืองธวัชบุรี xxx xxx xxx
 219.เมืองร้อยเอ็ด xxx xxx xxx
 220.เวฬุวันวิทยา xxx xxx xxx
 221.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) xxx xxx xxx
 222.โนนสีดาวิทยา xxx xxx xxx
 223.โนนเชียงบังหาดหนองแค xxx xxx xxx
 224.โพธิ์สัยสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 225.โสภโณประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 226.ไตรคามวิทยา xxx xxx xxx
 227.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) xxx xxx xxx
 228.ไตรมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 229.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ xxx xxx xxx
 230.ไพศาลวิทยาคม xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net