แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุดรธานี เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 2.คำบงเจริญสุข xxx xxx xxx
 3.จอมศรีโคกก่องวิทยา xxx xxx xxx
 4.ชายแดนประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านสร้างแป้น xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านแวง xxx xxx xxx
 8.ชุมชนสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนหนองแปนหินโงม xxx xxx xxx
 10.ชุมพลนาคลัง xxx xxx xxx
 11.ดอนตาลดงบังวิทยา xxx xxx xxx
 12.น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 13.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 xxx xxx xxx
 14.บริบาลภูมิเขตต์ xxx xxx xxx
 15.บ้านกานต์สามัคคี xxx xxx xxx
 16.บ้านกาลึม xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดจับ xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดเม็ก xxx xxx xxx
 19.บ้านขอนยูง xxx xxx xxx
 20.บ้านขัวล้อ xxx xxx xxx
 21.บ้านข่า xxx xxx xxx
 22.บ้านข้าวสาร xxx xxx xxx
 23.บ้านค้อปัญญานุสรณ์ xxx xxx xxx
 24.บ้านคำด้วง xxx xxx xxx
 25.บ้านคูดงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 26.บ้านจำปาทอง xxx xxx xxx
 27.บ้านดงธาตุ xxx xxx xxx
 28.บ้านดงน้อย xxx xxx xxx
 29.บ้านดงบัง xxx xxx xxx
 30.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ xxx xxx xxx
 31.บ้านดงหมูชัยเจริญ xxx xxx xxx
 32.บ้านดงหวาย xxx xxx xxx
 33.บ้านดงหวายดงขวาง xxx xxx xxx
 34.บ้านตาดน้ำพุ xxx xxx xxx
 35.บ้านติ้ว xxx xxx xxx
 36.บ้านถิ่น xxx xxx xxx
 37.บ้านท่าลี่ xxx xxx xxx
 38.บ้านท่าโปงทอง xxx xxx xxx
 39.บ้านท่าโสม xxx xxx xxx
 40.บ้านทุ่งทอง xxx xxx xxx
 41.บ้านธาตุประชานุกูล xxx xxx xxx
 42.บ้านนาคำ xxx xxx xxx
 43.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 44.บ้านนาคำน้อย xxx xxx xxx
 45.บ้านนาคูณ xxx xxx xxx
 46.บ้านนางัว xxx xxx xxx
 47.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 48.บ้านนางิ้ว xxx xxx xxx
 49.บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 50.บ้านนาต้องนาสมนึก xxx xxx xxx
 51.บ้านนาตูม xxx xxx xxx
 52.บ้านนายูง xxx xxx xxx
 53.บ้านนารายณ์ xxx xxx xxx
 54.บ้านนาล้อม xxx xxx xxx
 55.บ้านนาสี xxx xxx xxx
 56.บ้านนาหลวง xxx xxx xxx
 57.บ้านนาอ่าง xxx xxx xxx
 58.บ้านนาเก็น xxx xxx xxx
 59.บ้านนาเตย xxx xxx xxx
 60.บ้านนาเมืองไทย xxx xxx xxx
 61.บ้านนาแค xxx xxx xxx
 62.บ้านนาไฮ xxx xxx xxx
 63.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม xxx xxx xxx
 64.บ้านน้ำซึม xxx xxx xxx
 65.บ้านน้ำทรง xxx xxx xxx
 66.บ้านน้ำปู่ xxx xxx xxx
 67.บ้านปากเจียงโนนทอง xxx xxx xxx
 68.บ้านผักบุ้ง xxx xxx xxx
 69.บ้านภูดิน xxx xxx xxx
 70.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 71.บ้านลาดหอคำ xxx xxx xxx
 72.บ้านลาน xxx xxx xxx
 73.บ้านลำภู xxx xxx xxx
 74.บ้านวังบง xxx xxx xxx
 75.บ้านวังเลาโสมสวรรค์ xxx xxx xxx
 76.บ้านวังแข้ xxx xxx xxx
 77.บ้านสมประสงค์ xxx xxx xxx
 78.บ้านสระคลองพัฒนา xxx xxx xxx
 79.บ้านสร้างก่อ xxx xxx xxx
 80.บ้านสวัสดี xxx xxx xxx
 81.บ้านสว่างปากราง xxx xxx xxx
 82.บ้านสะคุวิทยา xxx xxx xxx
 83.บ้านสาครพัฒนา xxx xxx xxx
 84.บ้านสามัคคี xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองกบนาแมน xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองกุงหนองเจริญ xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองทุ่ม xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองนกเขียน xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองบอนเวียงชัย xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองสร้างไพร xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองหัวคู xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองแวง(น้ำโสม) xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองแวง(บ้านผือ) xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองโนไชยวาน xxx xxx xxx
 96.บ้านหยวก xxx xxx xxx
 97.บ้านหลุมข้าว xxx xxx xxx
 98.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า xxx xxx xxx
 99.บ้านหันเทาผักกาดย่า xxx xxx xxx
 100.บ้านหัวขัว xxx xxx xxx
 101.บ้านหัวช้าง xxx xxx xxx
 102.บ้านหายโศก xxx xxx xxx
 103.บ้านหินตั้ง xxx xxx xxx
 104.บ้านเขือน้ำ xxx xxx xxx
 105.บ้านเจริญสุข xxx xxx xxx
 106.บ้านเชียงดีกุดเชือม xxx xxx xxx
 107.บ้านเชียงเพ็ง xxx xxx xxx
 108.บ้านเทพประทาน xxx xxx xxx
 109.บ้านเทื่อม xxx xxx xxx
 110.บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 111.บ้านเม็ก xxx xxx xxx
 112.บ้านเหล่าตำแย xxx xxx xxx
 113.บ้านแดง xxx xxx xxx
 114.บ้านแหลมทองพัฒนา xxx xxx xxx
 115.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร xxx xxx xxx
 116.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 117.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 118.บ้านโคกสีแก้ว xxx xxx xxx
 119.บ้านโชคเจริญ xxx xxx xxx
 120.บ้านโนนฐานะ xxx xxx xxx
 121.บ้านโนนดู่ xxx xxx xxx
 122.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) xxx xxx xxx
 123.บ้านโนนสว่าง xxx xxx xxx
 124.บ้านโนนสะอาด xxx xxx xxx
 125.บ้านโนนอุดม xxx xxx xxx
 126.บ้านโนนแดง xxx xxx xxx
 127.บ้านโพธิ์ xxx xxx xxx
 128.บ้านโพธิ์โนนแดง xxx xxx xxx
 129.บ้านโสกแกคำเจริญ xxx xxx xxx
 130.บ้านโสมเยี่ยม xxx xxx xxx
 131.บ้านใหม่ xxx xxx xxx
 132.ยางโกนวิทย์ xxx xxx xxx
 133.ราษฎร์จุฬาสามัคคี xxx xxx xxx
 134.หนองกุงวังแสง xxx xxx xxx
 135.อนุบาลบ้านก้องวิทยา xxx xxx xxx
 136.อนุบาลบ้านผือ xxx xxx xxx
 137.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 xxx xxx xxx
 138.อุดรวัฒนานุสรณ์ xxx xxx xxx
 139.เตชะไพบูลย์ (2) xxx xxx xxx
 140.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา xxx xxx xxx
 141.โนนทองโนนหวาย xxx xxx xxx
 142.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 143.โนนสูงวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net