แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กู่สว่างสามัคคี xxx xxx xxx
 2.คำบอนวิทยา xxx xxx xxx
 3.คูคำพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนกระนวน xxx xxx xxx
 5.ชุมชนดูนสาด xxx xxx xxx
 6.ชุมชนน้ำอ้อม xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านบัวใหญ่ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา xxx xxx xxx
 10.ชุมชนหนองกุงวิทยา xxx xxx xxx
 11.ชุมชนหนองกุงใหญ่ xxx xxx xxx
 12.ชุมชนโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 13.ทุ่งบ่อวิทยา xxx xxx xxx
 14.นาคำพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 15.นามูลวิทยาคม xxx xxx xxx
 16.น้ำพอง xxx xxx xxx
 17.น้ำพองประชานุกูล xxx xxx xxx
 18.บ้านกระนวนซำสูง xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดกระหนวน xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดกว้าง xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดน้ำใส xxx xxx xxx
 22.บ้านกุดพังทุย xxx xxx xxx
 23.บ้านกุดพังเครือ xxx xxx xxx
 24.บ้านกุดเชียงมี xxx xxx xxx
 25.บ้านขามป้อมดงเย็น xxx xxx xxx
 26.บ้านขุนด่าน xxx xxx xxx
 27.บ้านคอกคีแสนตอ xxx xxx xxx
 28.บ้านคำครึ่ง xxx xxx xxx
 29.บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) xxx xxx xxx
 30.บ้านคำนางปุ่ม xxx xxx xxx
 31.บ้านคำบง xxx xxx xxx
 32.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 33.บ้านคำป่าก่อ xxx xxx xxx
 34.บ้านคำม่วง xxx xxx xxx
 35.บ้านคำม่วมดงเย็น xxx xxx xxx
 36.บ้านคำมืด xxx xxx xxx
 37.บ้านคำสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 38.บ้านคำแก่นคูณ xxx xxx xxx
 39.บ้านคำแคนคำเจริญ xxx xxx xxx
 40.บ้านคำแมด xxx xxx xxx
 41.บ้านคำไฮผักแว่น xxx xxx xxx
 42.บ้านจำปาหัวบึง xxx xxx xxx
 43.บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 44.บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 45.บ้านดงมัน xxx xxx xxx
 46.บ้านดงเย็น xxx xxx xxx
 47.บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ xxx xxx xxx
 48.บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา xxx xxx xxx
 49.บ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 50.บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง xxx xxx xxx
 51.บ้านทรายมูล xxx xxx xxx
 52.บ้านท่ากระเสริม xxx xxx xxx
 53.บ้านทางพาดเขาสวนกวาง xxx xxx xxx
 54.บ้านท่ามะเดื่อ xxx xxx xxx
 55.บ้านท่าลาดคำตานา xxx xxx xxx
 56.บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย xxx xxx xxx
 57.บ้านทุ่งโป่ง xxx xxx xxx
 58.บ้านทุ่งโพธิ์ชัย xxx xxx xxx
 59.บ้านทุ่งใหญ่ xxx xxx xxx
 60.บ้านนาขาม xxx xxx xxx
 61.บ้านนาค้อ xxx xxx xxx
 62.บ้านนาคู xxx xxx xxx
 63.บ้านนาง้อง xxx xxx xxx
 64.บ้านนางิ้วนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 65.บ้านนาฝาย xxx xxx xxx
 66.บ้านนาฝายเหนือ xxx xxx xxx
 67.บ้านนาศรีดงเค็ง xxx xxx xxx
 68.บ้านนาอ่างทอง xxx xxx xxx
 69.บ้านนาเรียง xxx xxx xxx
 70.บ้านน้ำสามวัง xxx xxx xxx
 71.บ้านบ่อ xxx xxx xxx
 72.บ้านบ่อใหญ่ xxx xxx xxx
 73.บ้านบะแต้ xxx xxx xxx
 74.บ้านบึงกลาง xxx xxx xxx
 75.บ้านป่าติ้ว xxx xxx xxx
 76.บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 77.บ้านผักหนาม xxx xxx xxx
 78.บ้านฝางวิทยา xxx xxx xxx
 79.บ้านพระบาทท่าเรือ xxx xxx xxx
 80.บ้านฟากพอง xxx xxx xxx
 81.บ้านภูคำเบ้า xxx xxx xxx
 82.บ้านม่วงหวาน xxx xxx xxx
 83.บ้านวังชัย xxx xxx xxx
 84.บ้านวังโพน xxx xxx xxx
 85.บ้านศรีสุขสำราญ xxx xxx xxx
 86.บ้านศาลาดินห้วยเตย xxx xxx xxx
 87.บ้านสระกุด xxx xxx xxx
 88.บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว xxx xxx xxx
 89.บ้านสว่างซำโอง xxx xxx xxx
 90.บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ xxx xxx xxx
 91.บ้านสะอาดหนองเรือ xxx xxx xxx
 92.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองกุงขี้ควง xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองกุงดิ่ง xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองคู xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองซา xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองบัวคำมูล xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองหว้าสุขใจ xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองหารจาง xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองอ้อโคกสว่าง xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองแต้ xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองแวงคูป่าชาติ xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองแวงเป่ง xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองแสงน้อย xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองโก xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองโอง xxx xxx xxx
 111.บ้านหม้อ xxx xxx xxx
 112.บ้านหลุบเลา xxx xxx xxx
 113.บ้านห้วยทรายศึกษา xxx xxx xxx
 114.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 115.บ้านห้วยยางสะอาด xxx xxx xxx
 116.บ้านห้วยหินลาด xxx xxx xxx
 117.บ้านห้วยเชือก xxx xxx xxx
 118.บ้านห้วยเตย xxx xxx xxx
 119.บ้านห้วยเสือเต้น xxx xxx xxx
 120.บ้านห้วยไผ่หนองโน xxx xxx xxx
 121.บ้านหัวดง xxx xxx xxx
 122.บ้านหัวนาคำ xxx xxx xxx
 123.บ้านหัวบึง xxx xxx xxx
 124.บ้านหัวฝายประชานุกูล xxx xxx xxx
 125.บ้านหินลาด xxx xxx xxx
 126.บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 127.บ้านเวียงแก้ว xxx xxx xxx
 128.บ้านเสียวโคกกลาง xxx xxx xxx
 129.บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล xxx xxx xxx
 130.บ้านแสงสว่าง xxx xxx xxx
 131.บ้านแห้ว xxx xxx xxx
 132.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 133.บ้านโคกกลางนาล้อม xxx xxx xxx
 134.บ้านโคกกลางวิทยา xxx xxx xxx
 135.บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 136.บ้านโคกสง่านางาม xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกสูงสะอาด xxx xxx xxx
 139.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 140.บ้านโคกใหม่นายม xxx xxx xxx
 141.บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ xxx xxx xxx
 142.บ้านโนน xxx xxx xxx
 143.บ้านโนนจิก xxx xxx xxx
 144.บ้านโนนทองห้วยบาก xxx xxx xxx
 145.บ้านโนนน้ำผึ้ง xxx xxx xxx
 146.บ้านโนนพยอม xxx xxx xxx
 147.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 148.บ้านโนนศิลาราศรี xxx xxx xxx
 149.บ้านโนนสง่า xxx xxx xxx
 150.บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ xxx xxx xxx
 151.บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า xxx xxx xxx
 152.บ้านโนนสว่างหนองตะนา xxx xxx xxx
 153.บ้านโนนสังป่ารัง xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนหัวช้าง xxx xxx xxx
 155.บ้านโนนหัวช้าง xxx xxx xxx
 156.บ้านโนนเชือก xxx xxx xxx
 157.บ้านโนนแดงโคกเล้า xxx xxx xxx
 158.บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข xxx xxx xxx
 159.บ้านโสกแสง xxx xxx xxx
 160.พระธาตุขามแก่น xxx xxx xxx
 161.ศรีสมบูรณ์วิทยา xxx xxx xxx
 162.ศรีเมืองแอม xxx xxx xxx
 163.ศิลาโป่งคำ xxx xxx xxx
 164.สองห้องประชาบำรุง xxx xxx xxx
 165.หนองขามพิทยาคม xxx xxx xxx
 166.หนองแวงเรือประชาศึกษา xxx xxx xxx
 167.หนองโนวิทยาคาร xxx xxx xxx
 168.ห้วยยางวิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 169.อนุบาลอุบลรัตน์ xxx xxx xxx
 170.อนุบาลเขาสวนกวาง xxx xxx xxx
 171.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 172.โคกสูงกุดน้ำใส xxx xxx xxx
 173.โคกสูงใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 174.โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ xxx xxx xxx
 175.ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net