แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดจิกวิทยา xxx xxx xxx
 2.กุดหานสามัคคี xxx xxx xxx
 3.ชุมชนนาคำไฮวิทยา xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านกุดดู่ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านนากอก xxx xxx xxx
 6.ดอนปอวิทยา xxx xxx xxx
 7.ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี xxx xxx xxx
 8.ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 9.นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 10.นิคมวัฒนา 6 xxx xxx xxx
 11.นิคมสงเคราะห์ 2 xxx xxx xxx
 12.นิคมสงเคราะห์ 3 xxx xxx xxx
 13.นิคมสงเคราะห์วิทยา xxx xxx xxx
 14.นิคมโคกม่วงศรีสมพร xxx xxx xxx
 15.บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดกวางสร้อย xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดคอเมย xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดจิก xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดฉิม(โนนสัง) xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดดุกสุขเกษม xxx xxx xxx
 22.บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง xxx xxx xxx
 23.บ้านกุดเต่า xxx xxx xxx
 24.บ้านกุดแท่น xxx xxx xxx
 25.บ้านกุดแห่ xxx xxx xxx
 26.บ้านข้องโป้ xxx xxx xxx
 27.บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ xxx xxx xxx
 28.บ้านข่าดอนเข็ม xxx xxx xxx
 29.บ้านข่าน้อย xxx xxx xxx
 30.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 31.บ้านคอกวัว xxx xxx xxx
 32.บ้านคึมชาดห้วยบง xxx xxx xxx
 33.บ้านดงบาก xxx xxx xxx
 34.บ้านดอนข่า xxx xxx xxx
 35.บ้านดอนนาดี xxx xxx xxx
 36.บ้านดอนยานาง xxx xxx xxx
 37.บ้านดอนหัน xxx xxx xxx
 38.บ้านดอนเกล็ด xxx xxx xxx
 39.บ้านดินทรายอ่อน xxx xxx xxx
 40.บ้านตะเคียนทอง xxx xxx xxx
 41.บ้านตำแย xxx xxx xxx
 42.บ้านถิ่น xxx xxx xxx
 43.บ้านทรายงาม xxx xxx xxx
 44.บ้านทรายมูล xxx xxx xxx
 45.บ้านท่าลาด xxx xxx xxx
 46.บ้านท่าศิลา xxx xxx xxx
 47.บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม xxx xxx xxx
 48.บ้านนาชุมแสง xxx xxx xxx
 49.บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 50.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 51.บ้านนาทับควาย xxx xxx xxx
 52.บ้านนามะเฟือง xxx xxx xxx
 53.บ้านนาวังเวิน xxx xxx xxx
 54.บ้านนาสำราญรุ่งเรือง xxx xxx xxx
 55.บ้านนาอ่าง xxx xxx xxx
 56.บ้านนาเลิง xxx xxx xxx
 57.บ้านนาแพง xxx xxx xxx
 58.บ้านบกโนนเรียง xxx xxx xxx
 59.บ้านบุ่งบก xxx xxx xxx
 60.บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด xxx xxx xxx
 61.บ้านป่าคา xxx xxx xxx
 62.บ้านผาสุก xxx xxx xxx
 63.บ้านพร้าว xxx xxx xxx
 64.บ้านภูพานคำ xxx xxx xxx
 65.บ้านภูพานทอง xxx xxx xxx
 66.บ้านมอเหนือ xxx xxx xxx
 67.บ้านมอใต้ xxx xxx xxx
 68.บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย xxx xxx xxx
 69.บ้านลาด xxx xxx xxx
 70.บ้านลำภู xxx xxx xxx
 71.บ้านวังคูณ xxx xxx xxx
 72.บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ xxx xxx xxx
 73.บ้านวังมน xxx xxx xxx
 74.บ้านวังมนสาขาชัยมงคล xxx xxx xxx
 75.บ้านวังโปร่ง xxx xxx xxx
 76.บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง xxx xxx xxx
 77.บ้านวังไฮ xxx xxx xxx
 78.บ้านศรีบุญเรือง xxx xxx xxx
 79.บ้านศรีสุขนาล้อม xxx xxx xxx
 80.บ้านสร้างเสี่ยน xxx xxx xxx
 81.บ้านสันป่าพลวง xxx xxx xxx
 82.บ้านสำราญสุข xxx xxx xxx
 83.บ้านสุขเกษม xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองกุงคำไฮ xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองกุงแก้ว xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองขามท่างาม xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองคังคา xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองตานา xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองทุ่งมน xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองทุ่ม xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองนกเขียน xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองบัวน้อย xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองบัวเงิน xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองบัวโซม xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองปลาขาว xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองผำโคกสวรรค์ xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองผือท่าปากเป่ง xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองลุมพุก xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองศาลาโนนสว่าง xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองสะแบง xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองอุ xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองเล้าข้าว xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองเหมือดแอ่ xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองแตง xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองแวงงิ้วตาก xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองแวงป่งสัง xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองแสงนาล้อม xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองโน xxx xxx xxx
 114.บ้านห้วยกวางทอง xxx xxx xxx
 115.บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 116.บ้านห้วยค้อ xxx xxx xxx
 117.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 118.บ้านห้วยบง xxx xxx xxx
 119.บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) xxx xxx xxx
 120.บ้านห้วยบ่อทอง xxx xxx xxx
 121.บ้านห้วยลึก xxx xxx xxx
 122.บ้านห้วยหว้าวังทอง xxx xxx xxx
 123.บ้านห้วยหามต่าง xxx xxx xxx
 124.บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย xxx xxx xxx
 125.บ้านห้วยโจด xxx xxx xxx
 126.บ้านห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 127.บ้านห้วยไร่ xxx xxx xxx
 128.บ้านหัวขัว xxx xxx xxx
 129.บ้านหินคูณ xxx xxx xxx
 130.บ้านหินลับศิลามงคล xxx xxx xxx
 131.บ้านหินสิ่ว xxx xxx xxx
 132.บ้านอ่างบูรพา xxx xxx xxx
 133.บ้านเพ็กเฟื้อย xxx xxx xxx
 134.บ้านเสาเล้า xxx xxx xxx
 135.บ้านแกท่าวารี xxx xxx xxx
 136.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกกลางโนนงาม xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกกุง xxx xxx xxx
 139.บ้านโคกน้ำเกี้ยง xxx xxx xxx
 140.บ้านโคกป่ากุง xxx xxx xxx
 141.บ้านโคกม่วงชุม xxx xxx xxx
 142.บ้านโคกม่วย xxx xxx xxx
 143.บ้านโคกล่าม xxx xxx xxx
 144.บ้านโคกสนั่น xxx xxx xxx
 145.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 146.บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ xxx xxx xxx
 147.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 148.บ้านโต่งโต้น xxx xxx xxx
 149.บ้านโนนขมิ้น xxx xxx xxx
 150.บ้านโนนข่า(พอง) xxx xxx xxx
 151.บ้านโนนคูณ xxx xxx xxx
 152.บ้านโนนงาม xxx xxx xxx
 153.บ้านโนนตาล xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนทัน xxx xxx xxx
 155.บ้านโนนปอแดง xxx xxx xxx
 156.บ้านโนนม่วง xxx xxx xxx
 157.บ้านโนนสงเปลือย xxx xxx xxx
 158.บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา xxx xxx xxx
 159.บ้านโนนสวรรค์หนองแก xxx xxx xxx
 160.บ้านโนนสว่าง โนนสง่า xxx xxx xxx
 161.บ้านโนนสว่าง(โนนสัง) xxx xxx xxx
 162.บ้านโนนสะอาด xxx xxx xxx
 163.บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ xxx xxx xxx
 164.บ้านโนนสำราญสมสนุก xxx xxx xxx
 165.บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ xxx xxx xxx
 166.บ้านโนนสูงใหม่วังทอง xxx xxx xxx
 167.บ้านโนนหว้าทอง xxx xxx xxx
 168.บ้านโนนอุดม xxx xxx xxx
 169.บ้านโนนเมือง xxx xxx xxx
 170.บ้านโนนเสถียร xxx xxx xxx
 171.บ้านโปร่งแจ้ง xxx xxx xxx
 172.บ้านโสกก้านเหลือง xxx xxx xxx
 173.บ้านโสกจาน xxx xxx xxx
 174.บ้านโสกช้าง xxx xxx xxx
 175.ปรางค์กู่ xxx xxx xxx
 176.ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล xxx xxx xxx
 177.ฝายหินประชารักษ์ xxx xxx xxx
 178.ยางหลวงพิทยาคม xxx xxx xxx
 179.ร่มเกล้า xxx xxx xxx
 180.วังแคนวังคูณวิทยา xxx xxx xxx
 181.หนองกุงจารย์ผางวิทยา xxx xxx xxx
 182.หนองบัววิทยายน xxx xxx xxx
 183.หนองปิงบุ่งบกวิทยา xxx xxx xxx
 184.หนองม่วงชมพูทอง xxx xxx xxx
 185.หนองหว้าวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 186.หนองแกสระแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 187.หัวนาศึกษาวิทย์ xxx xxx xxx
 188.หินตลาดศรีสง่าวิทยา xxx xxx xxx
 189.หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง xxx xxx xxx
 190.อนุบาลหนองบัวลำภู xxx xxx xxx
 191.เมืองใหม่วิทยา xxx xxx xxx
 192.โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 193.โคกม่วงทองวิทยา xxx xxx xxx
 194.โคกม่วงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 195.โนนคูณวิทยา xxx xxx xxx
 196.โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา xxx xxx xxx
 197.โนนสมบูรณ์วิทยา xxx xxx xxx
 198.โนนสังวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 199.โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา xxx xxx xxx
 200.โสกแคนหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 201.ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net