แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยโสธร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านกำแมด xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 7.ชุมชนห้องแซงวิทยา xxx xxx xxx
 8.น้อมเกล้า xxx xxx xxx
 9.นาจานเจริญวิทย์ xxx xxx xxx
 10.บ้านกระจาย xxx xxx xxx
 11.บ้านกลางสระเกษ xxx xxx xxx
 12.บ้านกุดกว้าง xxx xxx xxx
 13.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ xxx xxx xxx
 14.บ้านกุดมะฮงดงสวาง xxx xxx xxx
 15.บ้านกุดสำโรง xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดหิน xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดเชียงหมี xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดแดง xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดแห่ xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดโจด xxx xxx xxx
 22.บ้านกุดไกรสร xxx xxx xxx
 23.บ้านคำกลาง xxx xxx xxx
 24.บ้านคำก้าว xxx xxx xxx
 25.บ้านคำครตา xxx xxx xxx
 26.บ้านคำน้ำสร้าง xxx xxx xxx
 27.บ้านคำบอนศรีชุมพล xxx xxx xxx
 28.บ้านคำผักหนาม xxx xxx xxx
 29.บ้านคำสร้างช้าง xxx xxx xxx
 30.บ้านคำเกิ่ง xxx xxx xxx
 31.บ้านคำเกิด xxx xxx xxx
 32.บ้านคำเตย xxx xxx xxx
 33.บ้านคำเลา xxx xxx xxx
 34.บ้านคำแขนศอก xxx xxx xxx
 35.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ xxx xxx xxx
 36.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร xxx xxx xxx
 37.บ้านคึมยาว xxx xxx xxx
 38.บ้านช่องเม็ก xxx xxx xxx
 39.บ้านดงมะไฟ xxx xxx xxx
 40.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) xxx xxx xxx
 41.บ้านดงสวรรค์ xxx xxx xxx
 42.บ้านดงสวาง xxx xxx xxx
 43.บ้านดงสำราญ xxx xxx xxx
 44.บ้านดอนม่วงป่าโมง xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนมะซ่อม xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนหวาย xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนฮี xxx xxx xxx
 48.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 49.บ้านดู่ลาด xxx xxx xxx
 50.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) xxx xxx xxx
 51.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ xxx xxx xxx
 52.บ้านท่าลาดโนนตูม xxx xxx xxx
 53.บ้านท่าศิลา xxx xxx xxx
 54.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 55.บ้านนาจาน xxx xxx xxx
 56.บ้านนาซึม xxx xxx xxx
 57.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) xxx xxx xxx
 58.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 59.บ้านนาเซแสงวิไล xxx xxx xxx
 60.บ้านนาเรียง xxx xxx xxx
 61.บ้านนาเวียง xxx xxx xxx
 62.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า xxx xxx xxx
 63.บ้านนาโป่ง xxx xxx xxx
 64.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน xxx xxx xxx
 65.บ้านนาโส่ xxx xxx xxx
 66.บ้านน้ำคำ xxx xxx xxx
 67.บ้านนิคม xxx xxx xxx
 68.บ้านบะคอม xxx xxx xxx
 69.บ้านบุ่งค้า xxx xxx xxx
 70.บ้านป่าขี้ยาง xxx xxx xxx
 71.บ้านป่าชาด xxx xxx xxx
 72.บ้านป่าตอง xxx xxx xxx
 73.บ้านป่าตาว xxx xxx xxx
 74.บ้านผักกะย่า xxx xxx xxx
 75.บ้านพรหมนิยม xxx xxx xxx
 76.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ xxx xxx xxx
 77.บ้านพืชคาม xxx xxx xxx
 78.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ xxx xxx xxx
 79.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 80.บ้านม่วงกาชัง xxx xxx xxx
 81.บ้านม่วงไข่ xxx xxx xxx
 82.บ้านมันปลา xxx xxx xxx
 83.บ้านศรีสว่าง xxx xxx xxx
 84.บ้านศรีแก้ว xxx xxx xxx
 85.บ้านส้มผ่อ xxx xxx xxx
 86.บ้านสมสะอาด xxx xxx xxx
 87.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 xxx xxx xxx
 88.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 xxx xxx xxx
 89.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ xxx xxx xxx
 90.บ้านสองคร xxx xxx xxx
 91.บ้านสามัคคี xxx xxx xxx
 92.บ้านสามแยกภูกอย xxx xxx xxx
 93.บ้านสีสุก xxx xxx xxx
 94.บ้านสุขเกษม xxx xxx xxx
 95.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองชุม xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองซ่งแย้ xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองตาไก้ xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองนกเขียน xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองบัวบาน xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองบาก xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองบึง xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองยางห้วยสะแบก xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองลาดควาย xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองลุมพุก xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองสนม xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองสนม xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองสำโรง xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองหมี xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองเมืองกลาง xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองเลิงคำ xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองเหี่ย xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองแก xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองแข้ xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองแคนน้อย xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองแสงโคกสะอาด xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองแหน xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 126.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 127.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 128.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา xxx xxx xxx
 129.บ้านหวาย xxx xxx xxx
 130.บ้านหวายกุดสว่าง xxx xxx xxx
 131.บ้านห้องคลองร่องคำ xxx xxx xxx
 132.บ้านห้องแซง xxx xxx xxx
 133.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 134.บ้านหัวนา xxx xxx xxx
 135.บ้านหินสิ่ว xxx xxx xxx
 136.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ xxx xxx xxx
 137.บ้านเซซ่งพัฒนา xxx xxx xxx
 138.บ้านเซโนนม่วง xxx xxx xxx
 139.บ้านเตาไห xxx xxx xxx
 140.บ้านเที่ยงนาเรียง xxx xxx xxx
 141.บ้านเสาเล้า xxx xxx xxx
 142.บ้านเหล่าตำแย xxx xxx xxx
 143.บ้านเหล่าหันทราย xxx xxx xxx
 144.บ้านเหล่าหันทราย xxx xxx xxx
 145.บ้านเหล่าหันทราย xxx xxx xxx
 146.บ้านเหล่าหันทราย xxx xxx xxx
 147.บ้านเหล่าเมย xxx xxx xxx
 148.บ้านแก้งนาคำ xxx xxx xxx
 149.บ้านแดงหนองแซง xxx xxx xxx
 150.บ้านแยประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 151.บ้านแสนสำราญ xxx xxx xxx
 152.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 153.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ xxx xxx xxx
 155.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกก่อง xxx xxx xxx
 157.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) xxx xxx xxx
 158.บ้านโคกนาโก xxx xxx xxx
 159.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง xxx xxx xxx
 160.บ้านโคกศรี xxx xxx xxx
 161.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา xxx xxx xxx
 162.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 163.บ้านโคกสุวรรณ xxx xxx xxx
 164.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 165.บ้านโคกเจริญ xxx xxx xxx
 166.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 167.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ xxx xxx xxx
 168.บ้านโนนประทาย xxx xxx xxx
 169.บ้านโนนยาง xxx xxx xxx
 170.บ้านโนนหาด xxx xxx xxx
 171.บ้านโนนแดง xxx xxx xxx
 172.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 173.บ้านโนนใหญ่ xxx xxx xxx
 174.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) xxx xxx xxx
 175.บ้านโป่งหนองสิม xxx xxx xxx
 176.บ้านโพง xxx xxx xxx
 177.บ้านโพธิญาณ xxx xxx xxx
 178.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 179.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า xxx xxx xxx
 180.บ้านโพนดินแดง xxx xxx xxx
 181.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา xxx xxx xxx
 182.บ้านโสกน้ำขาว xxx xxx xxx
 183.บ้านโสกน้ำใส xxx xxx xxx
 184.บ้านโสกผักหวาน xxx xxx xxx
 185.บ้านไทยเจริญ xxx xxx xxx
 186.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล xxx xxx xxx
 187.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) xxx xxx xxx
 188.อนุบาลเลิงนกทา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net