แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านบุเปือย xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านปลาขาว xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านหนองยาว xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านโนนแดง xxx xxx xxx
 7.ดำรงสินสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 8.ดำรงสินอุทิศ xxx xxx xxx
 9.ตชด.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 10.ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 11.นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 12.นาเกษมเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 13.น้ำยืน xxx xxx xxx
 14.นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ xxx xxx xxx
 15.บ้านกระเบื้อง xxx xxx xxx
 16.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 17.บ้านกวางดีด xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดประทาย xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดเชียงมุน xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดเรือ xxx xxx xxx
 21.บ้านขอนแป้น xxx xxx xxx
 22.บ้านขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 23.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 24.บ้านคอแลน xxx xxx xxx
 25.บ้านคำกลาง xxx xxx xxx
 26.บ้านคำกลางวังม่วง xxx xxx xxx
 27.บ้านคำครั่ง xxx xxx xxx
 28.บ้านคำนาแซง xxx xxx xxx
 29.บ้านคำบอน xxx xxx xxx
 30.บ้านคำบาก xxx xxx xxx
 31.บ้านคำม่วง xxx xxx xxx
 32.บ้านคำสำราญ xxx xxx xxx
 33.บ้านคำอุดม xxx xxx xxx
 34.บ้านคุ้มแสนชะนี xxx xxx xxx
 35.บ้านจันลา xxx xxx xxx
 36.บ้านซำงู xxx xxx xxx
 37.บ้านซำสะกวยน้อย xxx xxx xxx
 38.บ้านซำหวาย xxx xxx xxx
 39.บ้านดงกระชู xxx xxx xxx
 40.บ้านดงขวางคำโทน xxx xxx xxx
 41.บ้านดงเมย xxx xxx xxx
 42.บ้านดวน xxx xxx xxx
 43.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 44.บ้านดอนชัยชนะ xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนม่วย xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนยาว xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนโจด xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนโมกข์ xxx xxx xxx
 49.บ้านตบหู xxx xxx xxx
 50.บ้านตายอย xxx xxx xxx
 51.บ้านตาเกาตาโกย xxx xxx xxx
 52.บ้านตาโม xxx xxx xxx
 53.บ้านตาโอง xxx xxx xxx
 54.บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) xxx xxx xxx
 55.บ้านทองสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 56.บ้านทับไฮ xxx xxx xxx
 57.บ้านท่าก่อ xxx xxx xxx
 58.บ้านท่าหลวงนาคำ xxx xxx xxx
 59.บ้านท่าโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 60.บ้านทุ่งช้าง xxx xxx xxx
 61.บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ xxx xxx xxx
 62.บ้านทุ่งเทิง xxx xxx xxx
 63.บ้านทุ่งเพียง xxx xxx xxx
 64.บ้านนากระแซง xxx xxx xxx
 65.บ้านนาทุ่ง xxx xxx xxx
 66.บ้านนานวล xxx xxx xxx
 67.บ้านนาประดู่ xxx xxx xxx
 68.บ้านนาสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 69.บ้านนาส่วง xxx xxx xxx
 70.บ้านนาสามัคคี xxx xxx xxx
 71.บ้านนาห้วยแคน xxx xxx xxx
 72.บ้านนาห่อม xxx xxx xxx
 73.บ้านนาอุดม xxx xxx xxx
 74.บ้านนาเจริญ xxx xxx xxx
 75.บ้านนาเลิง xxx xxx xxx
 76.บ้านนาแก xxx xxx xxx
 77.บ้านนาแคน xxx xxx xxx
 78.บ้านนาโดม xxx xxx xxx
 79.บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า xxx xxx xxx
 80.บ้านบก xxx xxx xxx
 81.บ้านบัวงาม xxx xxx xxx
 82.บ้านบัวทอง xxx xxx xxx
 83.บ้านบัวเจริญ xxx xxx xxx
 84.บ้านบัวเทียม xxx xxx xxx
 85.บ้านบุ่งคำ xxx xxx xxx
 86.บ้านประหูต xxx xxx xxx
 87.บ้านป่าก้าว xxx xxx xxx
 88.บ้านป่าตาว xxx xxx xxx
 89.บ้านป่าพอก xxx xxx xxx
 90.บ้านป่าสน xxx xxx xxx
 91.บ้านป่าหวาย xxx xxx xxx
 92.บ้านป่าเตี้ย xxx xxx xxx
 93.บ้านป่าแขมหนองเรือ xxx xxx xxx
 94.บ้านป่าโมง xxx xxx xxx
 95.บ้านป่าไร่ xxx xxx xxx
 96.บ้านฝั่งเพ xxx xxx xxx
 97.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 98.บ้านม่วงนาดี xxx xxx xxx
 99.บ้านม่วงโนนกระแต xxx xxx xxx
 100.บ้านยาง xxx xxx xxx
 101.บ้านยางกลาง xxx xxx xxx
 102.บ้านยางใหญ่ xxx xxx xxx
 103.บ้านราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 104.บ้านวารีอุดม xxx xxx xxx
 105.บ้านสมพรรัตน์ xxx xxx xxx
 106.บ้านสมสะอาด xxx xxx xxx
 107.บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว xxx xxx xxx
 108.บ้านสร้างหอม xxx xxx xxx
 109.บ้านสวนสวรรค์ xxx xxx xxx
 110.บ้านสว่างโนนทอง xxx xxx xxx
 111.บ้านสองคอน xxx xxx xxx
 112.บ้านสุขสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองกบ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองขอน xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองขี้เห็น xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองคู(น้ำยืน) xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองคู(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองดินดำ xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองดุม xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองถาวร xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองทัพ xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองบัว(บุณฑริก) xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองบัว(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองบัวหลวง xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองบัวอารี xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองบัวแดง xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองยู xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองสนม xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองสนมพะลาน xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองสำราญ xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองหัวลิงหนองขอน xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองอ้ม xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองเงินฮ้อย xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองเทา xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองแต้ xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองแปก xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองแปน xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา xxx xxx xxx
 143.บ้านหนองโด xxx xxx xxx
 144.บ้านหนองไฮ xxx xxx xxx
 145.บ้านหม้อทอง xxx xxx xxx
 146.บ้านหมากมาย xxx xxx xxx
 147.บ้านหมากแหน่ง xxx xxx xxx
 148.บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 149.บ้านห้วยข่า xxx xxx xxx
 150.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 151.บ้านห้วยปอ xxx xxx xxx
 152.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 153.บ้านห้วยสำราญ xxx xxx xxx
 154.บ้านห้วยเสลา xxx xxx xxx
 155.บ้านห้วยแก้ว xxx xxx xxx
 156.บ้านห่องคำ xxx xxx xxx
 157.บ้านห่องปอ xxx xxx xxx
 158.บ้านห่องเตย xxx xxx xxx
 159.บ้านหัวแข้ xxx xxx xxx
 160.บ้านหาดทรายคูณ xxx xxx xxx
 161.บ้านอิสานเศรษฐกิจ xxx xxx xxx
 162.บ้านอุดมชาติ xxx xxx xxx
 163.บ้านอุดมสุข xxx xxx xxx
 164.บ้านเก่ากลาง xxx xxx xxx
 165.บ้านเก่าขาม xxx xxx xxx
 166.บ้านเตย xxx xxx xxx
 167.บ้านเบญจ์โนนดู่ xxx xxx xxx
 168.บ้านเปือย xxx xxx xxx
 169.บ้านเม็กใหญ่ xxx xxx xxx
 170.บ้านเสาเล้า xxx xxx xxx
 171.บ้านแก้ง xxx xxx xxx
 172.บ้านแก้งขอ xxx xxx xxx
 173.บ้านแก้งขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 174.บ้านแก้งยาง xxx xxx xxx
 175.บ้านแก้งสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 176.บ้านแก้งสว่าง xxx xxx xxx
 177.บ้านแก้งโตน xxx xxx xxx
 178.บ้านแข้ด่อน xxx xxx xxx
 179.บ้านแขมเจริญ xxx xxx xxx
 180.บ้านแปดอุ้ม xxx xxx xxx
 181.บ้านแมด xxx xxx xxx
 182.บ้านแสนถาวร xxx xxx xxx
 183.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 184.บ้านโคกชำแระ xxx xxx xxx
 185.บ้านโคกน้อย xxx xxx xxx
 186.บ้านโคกเทียม xxx xxx xxx
 187.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 188.บ้านโชคชัย xxx xxx xxx
 189.บ้านโซง xxx xxx xxx
 190.บ้านโนน xxx xxx xxx
 191.บ้านโนนกอย xxx xxx xxx
 192.บ้านโนนกาหลงน้อย xxx xxx xxx
 193.บ้านโนนกาเร็น xxx xxx xxx
 194.บ้านโนนขาม xxx xxx xxx
 195.บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) xxx xxx xxx
 196.บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 197.บ้านโนนคูณแสนสุข xxx xxx xxx
 198.บ้านโนนจานหนองสีขา xxx xxx xxx
 199.บ้านโนนจิก(บุณฑริก) xxx xxx xxx
 200.บ้านโนนจิก(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 201.บ้านโนนน้อย xxx xxx xxx
 202.บ้านโนนบก xxx xxx xxx
 203.บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 xxx xxx xxx
 204.บ้านโนนยาง xxx xxx xxx
 205.บ้านโนนรังหนองบัวดง xxx xxx xxx
 206.บ้านโนนว่าน xxx xxx xxx
 207.บ้านโนนสนาม xxx xxx xxx
 208.บ้านโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 209.บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) xxx xxx xxx
 210.บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) xxx xxx xxx
 211.บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 212.บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) xxx xxx xxx
 213.บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) xxx xxx xxx
 214.บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) xxx xxx xxx
 215.บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 216.บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) xxx xxx xxx
 217.บ้านโนนสว่างวังเสือ xxx xxx xxx
 218.บ้านโนนสำราญ xxx xxx xxx
 219.บ้านโนนสูง xxx xxx xxx
 220.บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) xxx xxx xxx
 221.บ้านโนนหมากเดือย xxx xxx xxx
 222.บ้านโนนหลี่ xxx xxx xxx
 223.บ้านโนนหุ่ง xxx xxx xxx
 224.บ้านโนนเขืองจงเจริญ xxx xxx xxx
 225.บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ xxx xxx xxx
 226.บ้านโนนแก้ง xxx xxx xxx
 227.บ้านโนนแคน xxx xxx xxx
 228.บ้านโนนแฝก xxx xxx xxx
 229.บ้านโนนใหญ่ xxx xxx xxx
 230.บ้านโพธิ์สง่า xxx xxx xxx
 231.บ้านโพธิ์ไทร xxx xxx xxx
 232.บ้านโพนดวน xxx xxx xxx
 233.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 234.บ้านโพนแอวขัน xxx xxx xxx
 235.บ้านโสกแสง xxx xxx xxx
 236.บ้านไพบูลย์ xxx xxx xxx
 237.บ้านไฮตาก xxx xxx xxx
 238.ประชานุเคราะห์ศึกษา xxx xxx xxx
 239.ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 240.ผอบ ณ นคร 2 xxx xxx xxx
 241.พิชัยศึกษา xxx xxx xxx
 242.รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา xxx xxx xxx
 243.ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) xxx xxx xxx
 244.สมสะอาดสวนฝ้าย xxx xxx xxx
 245.สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) xxx xxx xxx
 246.หนองโพดวิทยา xxx xxx xxx
 247.อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม xxx xxx xxx
 248.อนุบาลน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 249.อนุบาลบุณฑริก xxx xxx xxx
 250.อุดมสามัคคี xxx xxx xxx
 251.เจริญศึกษา xxx xxx xxx
 252.เมืองเดช xxx xxx xxx
 253.เวตวันวิทยา xxx xxx xxx
 254.โนนสูงโนนโฮมวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net