แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านระเว xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านวังสะแบง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว xxx xxx xxx
 6.ชุมชนห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 7.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 xxx xxx xxx
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 xxx xxx xxx
 10.นิคมสร้างตนเอง 5 xxx xxx xxx
 11.นิคมสร้างตนเอง 6 xxx xxx xxx
 12.บ้านกุดก่วยโนนเจริญ xxx xxx xxx
 13.บ้านกุดชมภู xxx xxx xxx
 14.บ้านกุดเรือคำ xxx xxx xxx
 15.บ้านกุ่ม xxx xxx xxx
 16.บ้านขัวแคน xxx xxx xxx
 17.บ้านคันท่าเกวียน xxx xxx xxx
 18.บ้านคันเปือย xxx xxx xxx
 19.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) xxx xxx xxx
 20.บ้านคำก้อม xxx xxx xxx
 21.บ้านคำบง xxx xxx xxx
 22.บ้านคำผ่าน xxx xxx xxx
 23.บ้านคำหนามแท่ง xxx xxx xxx
 24.บ้านคำหมาไนร่องเข xxx xxx xxx
 25.บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 26.บ้านคำเขื่อนแก้ว xxx xxx xxx
 27.บ้านคำเตย xxx xxx xxx
 28.บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) xxx xxx xxx
 29.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 30.บ้านคำไหล xxx xxx xxx
 31.บ้านงิ้ว xxx xxx xxx
 32.บ้านจันทัย xxx xxx xxx
 33.บ้านจิกลุ่ม xxx xxx xxx
 34.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) xxx xxx xxx
 35.บ้านจุการ xxx xxx xxx
 36.บ้านชาด xxx xxx xxx
 37.บ้านชาด xxx xxx xxx
 38.บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) xxx xxx xxx
 39.บ้านซะซอม xxx xxx xxx
 40.บ้านดงดิบ xxx xxx xxx
 41.บ้านดงนา xxx xxx xxx
 42.บ้านดงบาก xxx xxx xxx
 43.บ้านดงมะไฟ xxx xxx xxx
 44.บ้านดงแถบ xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนก่อ xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนขวาง xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนงัว xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนชี xxx xxx xxx
 49.บ้านดอนตะลี xxx xxx xxx
 50.บ้านดอนน้ำคำ xxx xxx xxx
 51.บ้านดอนพันชาด xxx xxx xxx
 52.บ้านดอนโด่โคกเลียบ xxx xxx xxx
 53.บ้านดอนโพธิ์ xxx xxx xxx
 54.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 55.บ้านดูกอึ่ง xxx xxx xxx
 56.บ้านตามุย xxx xxx xxx
 57.บ้านตุงลุง xxx xxx xxx
 58.บ้านตุงลุงเหนือ xxx xxx xxx
 59.บ้านถิ่นสำราญ xxx xxx xxx
 60.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 61.บ้านท่าช้าง xxx xxx xxx
 62.บ้านท่าเสียวคันลึม xxx xxx xxx
 63.บ้านทุ่งนาเมือง xxx xxx xxx
 64.บ้านทุ่งหนองบัว xxx xxx xxx
 65.บ้านนกเต็น xxx xxx xxx
 66.บ้านนาคอ xxx xxx xxx
 67.บ้านนาคาย xxx xxx xxx
 68.บ้านนาจาน xxx xxx xxx
 69.บ้านนาชุม xxx xxx xxx
 70.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 71.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 72.บ้านนาทอย xxx xxx xxx
 73.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 74.บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 75.บ้านนาห้วยแคน xxx xxx xxx
 76.บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง xxx xxx xxx
 77.บ้านนาหว้า xxx xxx xxx
 78.บ้านนาเจริญ xxx xxx xxx
 79.บ้านนาเลิน xxx xxx xxx
 80.บ้านนาเอือด xxx xxx xxx
 81.บ้านนาแก xxx xxx xxx
 82.บ้านนาแค xxx xxx xxx
 83.บ้านนาโป่งโพน xxx xxx xxx
 84.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 85.บ้านนาโพธิ์กลาง xxx xxx xxx
 86.บ้านนาโพธิ์ใต้ xxx xxx xxx
 87.บ้านบะไห xxx xxx xxx
 88.บ้านบัวทอง xxx xxx xxx
 89.บ้านบัวแดง xxx xxx xxx
 90.บ้านบากชุม xxx xxx xxx
 91.บ้านบุ่งคำ xxx xxx xxx
 92.บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ xxx xxx xxx
 93.บ้านปากบุ่ง xxx xxx xxx
 94.บ้านป่ากุงน้อย xxx xxx xxx
 95.บ้านป่ากุงใหญ่ xxx xxx xxx
 96.บ้านป่าเลา xxx xxx xxx
 97.บ้านผักหย่า xxx xxx xxx
 98.บ้านฝางคำสามัคคี xxx xxx xxx
 99.บ้านพลาญชัย xxx xxx xxx
 100.บ้านฟ้าห่วน xxx xxx xxx
 101.บ้านภูมะหรี่ xxx xxx xxx
 102.บ้านภูหล่น xxx xxx xxx
 103.บ้านม่วงฮี xxx xxx xxx
 104.บ้านม่วงโคน xxx xxx xxx
 105.บ้านยอดดอนชี xxx xxx xxx
 106.บ้านราษฎร์เจริญ xxx xxx xxx
 107.บ้านลาดควาย xxx xxx xxx
 108.บ้านลาดวารี xxx xxx xxx
 109.บ้านวังพอก xxx xxx xxx
 110.บ้านวังแคน xxx xxx xxx
 111.บ้านสงยาง xxx xxx xxx
 112.บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) xxx xxx xxx
 113.บ้านสระคำ xxx xxx xxx
 114.บ้านสร้างถ่อ xxx xxx xxx
 115.บ้านสร้างแก้ว xxx xxx xxx
 116.บ้านสวาสดิ์ xxx xxx xxx
 117.บ้านสะพือท่าค้อ xxx xxx xxx
 118.บ้านสะพือใต้ xxx xxx xxx
 119.บ้านสัน xxx xxx xxx
 120.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 121.บ้านสิม xxx xxx xxx
 122.บ้านสุวรรณวารี xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองกอก xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองกุงน้อย xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองขุ่น xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองคูณ xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองชาด xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองบัวฮี xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองผักแพว xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองสองห้องดอนตูม xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองห้าง xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองเชือก xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองแสง-วังอ่าง xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองแสงใหญ่ xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองโน xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 143.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข xxx xxx xxx
 144.บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 145.บ้านหนามแท่ง xxx xxx xxx
 146.บ้านห้วยดู่ xxx xxx xxx
 147.บ้านห้วยน้ำใส xxx xxx xxx
 148.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 149.บ้านห้วยสะคาม xxx xxx xxx
 150.บ้านห้วยหมาก xxx xxx xxx
 151.บ้านห้วยหมากใต้ xxx xxx xxx
 152.บ้านห้วยเดื่อ xxx xxx xxx
 153.บ้านห้วยแดง xxx xxx xxx
 154.บ้านห้วยไฮ xxx xxx xxx
 155.บ้านหัวเห่ว xxx xxx xxx
 156.บ้านหินลาดแสนตอ xxx xxx xxx
 157.บ้านหินสูง xxx xxx xxx
 158.บ้านหินโงม xxx xxx xxx
 159.บ้านหุ่งหลวงพะเนียด xxx xxx xxx
 160.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) xxx xxx xxx
 161.บ้านอ่างหินน้อย xxx xxx xxx
 162.บ้านเดื่อสะพานโดม xxx xxx xxx
 163.บ้านเม็ก xxx xxx xxx
 164.บ้านเลิงบาก xxx xxx xxx
 165.บ้านเวินบึก xxx xxx xxx
 166.บ้านเหล่าคำ xxx xxx xxx
 167.บ้านเหล่าอินทร์แปลง xxx xxx xxx
 168.บ้านเอือดใหญ่ xxx xxx xxx
 169.บ้านแก่งกบ xxx xxx xxx
 170.บ้านแก่งกอก xxx xxx xxx
 171.บ้านแก้งกอก xxx xxx xxx
 172.บ้านแก่งดูกใส xxx xxx xxx
 173.บ้านแก่งยาง xxx xxx xxx
 174.บ้านแก่งเจริญ xxx xxx xxx
 175.บ้านแขมเหนือ xxx xxx xxx
 176.บ้านแขมใต้ xxx xxx xxx
 177.บ้านแหลมทอง xxx xxx xxx
 178.บ้านโคกเที่ยง xxx xxx xxx
 179.บ้านโชคอำนวย xxx xxx xxx
 180.บ้านโดมประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 181.บ้านโนน xxx xxx xxx
 182.บ้านโนนก่อ xxx xxx xxx
 183.บ้านโนนกาหลง xxx xxx xxx
 184.บ้านโนนกุง xxx xxx xxx
 185.บ้านโนนข่าโนนยาง xxx xxx xxx
 186.บ้านโนนค้อลุคุ xxx xxx xxx
 187.บ้านโนนคูณ xxx xxx xxx
 188.บ้านโนนจันทน์ xxx xxx xxx
 189.บ้านโนนจิก xxx xxx xxx
 190.บ้านโนนม่วง xxx xxx xxx
 191.บ้านโนนม่วงโนนจิก xxx xxx xxx
 192.บ้านโนนยานาง xxx xxx xxx
 193.บ้านโนนสว่าง xxx xxx xxx
 194.บ้านโนนสุข xxx xxx xxx
 195.บ้านโนนหนองบัว xxx xxx xxx
 196.บ้านโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 197.บ้านโพนแพง xxx xxx xxx
 198.บ้านโหง่นขาม xxx xxx xxx
 199.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 200.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 201.บ้านไร่ใต้ xxx xxx xxx
 202.บ้านไฮหย่อง xxx xxx xxx
 203.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) xxx xxx xxx
 204.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 xxx xxx xxx
 205.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร xxx xxx xxx
 206.อนุบาลศรีเมืองใหม่ xxx xxx xxx
 207.เพียงหลวง 12 xxx xxx xxx
 208.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) xxx xxx xxx
 209.ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net