แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านดอนหันนาจาน xxx xxx xxx
 2. บ้านหนองวัดป่า xxx xxx xxx
 3. บ้านโนนตะโก xxx xxx xxx
 4.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ xxx xxx xxx
 5.จตุคามวิทยา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านชาด xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านดอนหัน xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านโคกสี xxx xxx xxx
 11.ชุมชนวังหิน xxx xxx xxx
 12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 13.ชุมชนหนองเม็ก xxx xxx xxx
 14.นาโพธิ์ชีวิทยา xxx xxx xxx
 15.บ้านกระหนวนดอนดั่ง xxx xxx xxx
 16.บ้านกอกโนนแต้ xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดรู xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดหมากเห็บ xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดหว้า xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดหอยกาบ xxx xxx xxx
 21.บ้านคอนฉิม xxx xxx xxx
 22.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี xxx xxx xxx
 23.บ้านชาดศรีสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 24.บ้านชาดหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 25.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 26.บ้านดงเค็ง xxx xxx xxx
 27.บ้านดอนชาด xxx xxx xxx
 28.บ้านดอนดู่ xxx xxx xxx
 29.บ้านดอนโจด xxx xxx xxx
 30.บ้านตลาดหนองแก xxx xxx xxx
 31.บ้านตะกั่วป่า xxx xxx xxx
 32.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว xxx xxx xxx
 33.บ้านถลุงเหล็ก xxx xxx xxx
 34.บ้านทับบา xxx xxx xxx
 35.บ้านทางขวาง xxx xxx xxx
 36.บ้านท่านางแนว xxx xxx xxx
 37.บ้านท่าหนองหว้า xxx xxx xxx
 38.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย xxx xxx xxx
 39.บ้านทุ่งแค xxx xxx xxx
 40.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี xxx xxx xxx
 41.บ้านบะแหบหญ้าคา xxx xxx xxx
 42.บ้านปอแดง xxx xxx xxx
 43.บ้านป่าพร้าว-บูรณะ xxx xxx xxx
 44.บ้านป่าเป้งน้ำซับ xxx xxx xxx
 45.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว xxx xxx xxx
 46.บ้านป่าเป้า xxx xxx xxx
 47.บ้านผักหวาน xxx xxx xxx
 48.บ้านฝาผนังวังจาน xxx xxx xxx
 49.บ้านยานางโนนแต้ xxx xxx xxx
 50.บ้านรวงโนนไทโนนโจด xxx xxx xxx
 51.บ้านรัตนะ xxx xxx xxx
 52.บ้านลอมคอม xxx xxx xxx
 53.บ้านละหานนา xxx xxx xxx
 54.บ้านวังขอนพาดหนองแวง xxx xxx xxx
 55.บ้านวังคูณ xxx xxx xxx
 56.บ้านวังยาวสามัคคี xxx xxx xxx
 57.บ้านศุภชัย xxx xxx xxx
 58.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 59.บ้านสว่างวิทยา xxx xxx xxx
 60.บ้านสำราญ xxx xxx xxx
 61.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 62.บ้านหญ้าคาท่าหลวง xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองกาว xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองกุงสว่าง xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองกุงโนนทัน xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองขี้เห็น xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองคลองดอนแดง xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม xxx xxx xxx
 69.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 70.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก xxx xxx xxx
 71.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง xxx xxx xxx
 72.บ้านหนองทุ่มหนองหว้า xxx xxx xxx
 73.บ้านหนองบะโคกสว่าง xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองบัวแดง xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองบัวแดงวิทยา xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองสะแบงสามัคคี xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองหญ้าขาว xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองหว้าสามัคคี xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองห้าง xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองอรุณ xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองเปล่ง xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองแขมอีโล xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองแซงแสงอรุณ xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองแดง xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองแปน xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองแวงตอตั้ง xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองแวงท่าวัด xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองแวงนอก xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองแวงน้อย xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองแวงนางเบ้า xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองแวงมน xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองแวงยาว xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองแวงโสกพระ xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองโกโสกกระหนวน xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองไผ่น้อย xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองไผ่วิทยา xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองไฮประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 108.บ้านหลักด่าน xxx xxx xxx
 109.บ้านหลุบคา xxx xxx xxx
 110.บ้านห้วยทรายทุ่งมน xxx xxx xxx
 111.บ้านห้วยแคน xxx xxx xxx
 112.บ้านห้วยโจด xxx xxx xxx
 113.บ้านหันน้อย xxx xxx xxx
 114.บ้านหันศิลางาม xxx xxx xxx
 115.บ้านหันโจดหนองกุง xxx xxx xxx
 116.บ้านหันโสกเชือก xxx xxx xxx
 117.บ้านหันใหญ่ xxx xxx xxx
 118.บ้านหัวนาหนองแวง xxx xxx xxx
 119.บ้านหินลาดนาดี xxx xxx xxx
 120.บ้านหินแร่ xxx xxx xxx
 121.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 122.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) xxx xxx xxx
 123.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู xxx xxx xxx
 124.บ้านเปาะ xxx xxx xxx
 125.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ xxx xxx xxx
 126.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 127.บ้านเมย xxx xxx xxx
 128.บ้านเหล่านกชุม xxx xxx xxx
 129.บ้านเหล่าโนนคูณ xxx xxx xxx
 130.บ้านแฝก xxx xxx xxx
 131.บ้านแวงน้อย xxx xxx xxx
 132.บ้านโคกกลางประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 133.บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 134.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี xxx xxx xxx
 135.บ้านโคกสง่า xxx xxx xxx
 136.บ้านโคกสูงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกสูงวิทยา xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง xxx xxx xxx
 139.บ้านโจดหนองแกหนองสิม xxx xxx xxx
 140.บ้านโจดใหญ่ xxx xxx xxx
 141.บ้านโนนกราด xxx xxx xxx
 142.บ้านโนนกอกโนนแต้ xxx xxx xxx
 143.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 144.บ้านโนนขามป้อม xxx xxx xxx
 145.บ้านโนนข่าวิทยา xxx xxx xxx
 146.บ้านโนนชาดวิทยา xxx xxx xxx
 147.บ้านโนนทองหลางโคกสูง xxx xxx xxx
 148.บ้านโนนท่อน xxx xxx xxx
 149.บ้านโนนธาตุ xxx xxx xxx
 150.บ้านโนนรังหนองบอน xxx xxx xxx
 151.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 152.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา xxx xxx xxx
 153.บ้านโนนหอมโนนศาลา xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา xxx xxx xxx
 155.บ้านโนนเมืองโคกกุง xxx xxx xxx
 156.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว xxx xxx xxx
 157.บ้านโนนแดง xxx xxx xxx
 158.บ้านโสกนกเต็น xxx xxx xxx
 159.บ้านโสกน้ำขาว xxx xxx xxx
 160.บ้านโสกไผ่ xxx xxx xxx
 161.บ้านใหม่นาเพียง xxx xxx xxx
 162.ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 163.ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) xxx xxx xxx
 164.มิตรภาพ 2 xxx xxx xxx
 165.วังบงน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 166.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 167.วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 168.สหราษฎร์อนุกูล xxx xxx xxx
 169.หนองกุงห้วยเสียววิทยา xxx xxx xxx
 170.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร xxx xxx xxx
 171.หนองพลวงมิตรประชา xxx xxx xxx
 172.หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี xxx xxx xxx
 173.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา xxx xxx xxx
 174.เบญจคามสามัคคี xxx xxx xxx
 175.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา xxx xxx xxx
 176.โนนชาดหนองช้างน้ำ xxx xxx xxx
 177.โนนทองวิทยา xxx xxx xxx
 178.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ xxx xxx xxx
 179.ไตรคามราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 180.ไตรมิตรพัฒนศึกษา xxx xxx xxx
 181.ไตรมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 182.ไตรราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net