แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กระต่ายด่อนวิทยา xxx xxx xxx
 2.ขุขันธ์วิทยา xxx xxx xxx
 3.จะกงวิทยา xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านหัวเสือ xxx xxx xxx
 5.ทับทิมสยาม ๐๖ xxx xxx xxx
 6.นิคม ๑ xxx xxx xxx
 7.นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 8.นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 9.นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 10.บ้านกระแมด xxx xxx xxx
 11.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ xxx xxx xxx
 12.บ้านกฤษณา xxx xxx xxx
 13.บ้านกอกหวาน xxx xxx xxx
 14.บ้านกะกำ xxx xxx xxx
 15.บ้านกะดึ xxx xxx xxx
 16.บ้านกันจาน xxx xxx xxx
 17.บ้านกันตรวจ xxx xxx xxx
 18.บ้านกันทรารมย์ xxx xxx xxx
 19.บ้านกันแตสระรุน xxx xxx xxx
 20.บ้านกันโทรกประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 21.บ้านกำแมด xxx xxx xxx
 22.บ้านกุดปราสาท xxx xxx xxx
 23.บ้านกู่ xxx xxx xxx
 24.บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) xxx xxx xxx
 25.บ้านขอนแต้ xxx xxx xxx
 26.บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) xxx xxx xxx
 27.บ้านขามฆ้อง xxx xxx xxx
 28.บ้านขามทับขอน xxx xxx xxx
 29.บ้านขามหนองครอง xxx xxx xxx
 30.บ้านขี้นาค xxx xxx xxx
 31.บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) xxx xxx xxx
 32.บ้านคลองเพชรสวาย xxx xxx xxx
 33.บ้านคล้อโคกกว้าง xxx xxx xxx
 34.บ้านคอกหนองไพร xxx xxx xxx
 35.บ้านคะนาสามัคคี xxx xxx xxx
 36.บ้านคำเผีอ xxx xxx xxx
 37.บ้านคูสี่แจ xxx xxx xxx
 38.บ้านจันลม xxx xxx xxx
 39.บ้านจำปานวง xxx xxx xxx
 40.บ้านชำแระ xxx xxx xxx
 41.บ้านชำแระกลาง xxx xxx xxx
 42.บ้านดองกำเม็ด xxx xxx xxx
 43.บ้านดองดึง xxx xxx xxx
 44.บ้านดอนหลี่ xxx xxx xxx
 45.บ้านดินแดง xxx xxx xxx
 46.บ้านดู่ xxx xxx xxx
 47.บ้านตรอย xxx xxx xxx
 48.บ้านตรางสวาย xxx xxx xxx
 49.บ้านตราด xxx xxx xxx
 50.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก xxx xxx xxx
 51.บ้านตะเคียนบังอีง xxx xxx xxx
 52.บ้านตะเคียนราม xxx xxx xxx
 53.บ้านตะเภา xxx xxx xxx
 54.บ้านตาจวน xxx xxx xxx
 55.บ้านตาดม xxx xxx xxx
 56.บ้านตาสุด xxx xxx xxx
 57.บ้านตาอุด xxx xxx xxx
 58.บ้านตาเจา xxx xxx xxx
 59.บ้านตาเปียง xxx xxx xxx
 60.บ้านตาเม็ง(อสพป.9) xxx xxx xxx
 61.บ้านตาโสม xxx xxx xxx
 62.บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) xxx xxx xxx
 63.บ้านติ้ว xxx xxx xxx
 64.บ้านตูม xxx xxx xxx
 65.บ้านทะลอก xxx xxx xxx
 66.บ้านท่าคอยนาง xxx xxx xxx
 67.บ้านทำนบ xxx xxx xxx
 68.บ้านทุ่งศักดิ์ xxx xxx xxx
 69.บ้านทุ่งหลวง xxx xxx xxx
 70.บ้านทุ่ม(อสพป.3) xxx xxx xxx
 71.บ้านธาตุพิทยาคม xxx xxx xxx
 72.บ้านนกยูง(อสพป.30) xxx xxx xxx
 73.บ้านนาก๊อก xxx xxx xxx
 74.บ้านนาตราว xxx xxx xxx
 75.บ้านนาวา xxx xxx xxx
 76.บ้านบ่อ xxx xxx xxx
 77.บ้านบ่อทอง xxx xxx xxx
 78.บ้านบัลลังก์ xxx xxx xxx
 79.บ้านบัวบก xxx xxx xxx
 80.บ้านบึงกระโพธิ์ xxx xxx xxx
 81.บ้านปราสาท xxx xxx xxx
 82.บ้านปราสาทกวางขาว xxx xxx xxx
 83.บ้านปราสาทเยอ xxx xxx xxx
 84.บ้านปรือคัน xxx xxx xxx
 85.บ้านปรือใหญ่ xxx xxx xxx
 86.บ้านปะอุง xxx xxx xxx
 87.บ้านป่าใต้ xxx xxx xxx
 88.บ้านปุดเนียม xxx xxx xxx
 89.บ้านผือ xxx xxx xxx
 90.บ้านพนมชัย xxx xxx xxx
 91.บ้านพรหมเจริญ xxx xxx xxx
 92.บ้านพราน xxx xxx xxx
 93.บ้านพอก xxx xxx xxx
 94.บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) xxx xxx xxx
 95.บ้านภูมิศาลา xxx xxx xxx
 96.บ้านมะขาม xxx xxx xxx
 97.บ้านมะขามภูมิ xxx xxx xxx
 98.บ้านมัดกานกทาขุมปูน xxx xxx xxx
 99.บ้านยางชุมภูมิตำรวจ xxx xxx xxx
 100.บ้านระกา xxx xxx xxx
 101.บ้านละลม xxx xxx xxx
 102.บ้านละเบิกตาฮีง xxx xxx xxx
 103.บ้านลุมพุกคลองแก้ว xxx xxx xxx
 104.บ้านศาลา(ปรางค์กู่) xxx xxx xxx
 105.บ้านศาลา(ภูสิงห์) xxx xxx xxx
 106.บ้านศาลาประปุน xxx xxx xxx
 107.บ้านสกุล xxx xxx xxx
 108.บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 xxx xxx xxx
 109.บ้านสนาย xxx xxx xxx
 110.บ้านสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 111.บ้านสมอ xxx xxx xxx
 112.บ้านสระบานสามัคคี xxx xxx xxx
 113.บ้านสร้างใหญ่ xxx xxx xxx
 114.บ้านสลักได xxx xxx xxx
 115.บ้านสวาย xxx xxx xxx
 116.บ้านสวาย-สนวน xxx xxx xxx
 117.บ้านสวายสนิท xxx xxx xxx
 118.บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 119.บ้านสะเดาน้อย xxx xxx xxx
 120.บ้านสะเดาใหญ่ xxx xxx xxx
 121.บ้านสามขา xxx xxx xxx
 122.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 123.บ้านสำโรงตาเจ็น xxx xxx xxx
 124.บ้านสำโรงพลัน xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองกาด xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองคล้า xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองคูขาม xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองคูอาวอย xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองบัวตาคง xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองพัง xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองระนาม xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองระเยียว xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองสะแกสน xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองอิไทย xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองเชียงทูน xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองเพดาน xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 138.บ้านหลัก xxx xxx xxx
 139.บ้านห้วยตามอญ xxx xxx xxx
 140.บ้านห้วยสระภูมิ xxx xxx xxx
 141.บ้านหว้า xxx xxx xxx
 142.บ้านหว้าน xxx xxx xxx
 143.บ้านหัวช้าง xxx xxx xxx
 144.บ้านอังกุล xxx xxx xxx
 145.บ้านอาลัย xxx xxx xxx
 146.บ้านอาวอย xxx xxx xxx
 147.บ้านเกาะกระโพธิ์ xxx xxx xxx
 148.บ้านเขวา xxx xxx xxx
 149.บ้านเขวิก xxx xxx xxx
 150.บ้านเค็ง xxx xxx xxx
 151.บ้านเคาะสนวนสามัคคี xxx xxx xxx
 152.บ้านเปี่ยมตะลวก xxx xxx xxx
 153.บ้านเริงรมย์ xxx xxx xxx
 154.บ้านเรียม xxx xxx xxx
 155.บ้านเรือทองคลองคำ xxx xxx xxx
 156.บ้านเสลาสุขเกษม xxx xxx xxx
 157.บ้านเหล็ก xxx xxx xxx
 158.บ้านแขว xxx xxx xxx
 159.บ้านแซรสะโบว xxx xxx xxx
 160.บ้านแซรไปร xxx xxx xxx
 161.บ้านแดง xxx xxx xxx
 162.บ้านแทรง xxx xxx xxx
 163.บ้านโคกตาล xxx xxx xxx
 164.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 165.บ้านโคกเพชร xxx xxx xxx
 166.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 167.บ้านโนนดั่ง xxx xxx xxx
 168.บ้านโนนดู่ xxx xxx xxx
 169.บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) xxx xxx xxx
 170.บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 171.บ้านโป่ง(ปรางค์กู่) xxx xxx xxx
 172.บ้านโป่ง(ไพรบึง) xxx xxx xxx
 173.บ้านโพง xxx xxx xxx
 174.บ้านโพงกอก xxx xxx xxx
 175.บ้านโพธิ์สามัคคี xxx xxx xxx
 176.บ้านโพนปลัด xxx xxx xxx
 177.บ้านโสน xxx xxx xxx
 178.บ้านใจดี xxx xxx xxx
 179.บ้านใหม่ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 180.บ้านไทร xxx xxx xxx
 181.บ้านไพรพัฒนา xxx xxx xxx
 182.บ้านไม้แก่น xxx xxx xxx
 183.บ้านไฮ xxx xxx xxx
 184.บ้านไฮน้อย xxx xxx xxx
 185.บ้านไฮเลิง xxx xxx xxx
 186.วนาสวรรค์ xxx xxx xxx
 187.วัดเขียน xxx xxx xxx
 188.ศรีสะอาดวิทยาคม xxx xxx xxx
 189.สวงษ์พัฒนศึกษา xxx xxx xxx
 190.สวัสดีวิทยา xxx xxx xxx
 191.หนองอารีพิทยา xxx xxx xxx
 192.อนุบาลปรางค์กู่ xxx xxx xxx
 193.อนุบาลภูสิงห์ xxx xxx xxx
 194.อนุบาลศรีประชานุกูล xxx xxx xxx
 195.อนุบาลไพรบึง xxx xxx xxx
 196.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 197.เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี xxx xxx xxx
 198.โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net