แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านหนองคู xxx xxx xxx
 3.บ้านกงพาน xxx xxx xxx
 4.บ้านกระสังข์ xxx xxx xxx
 5.บ้านกระเดาอุ่มแสง xxx xxx xxx
 6.บ้านกระเต็ล xxx xxx xxx
 7.บ้านกล้วยกว้าง xxx xxx xxx
 8.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 9.บ้านกอย xxx xxx xxx
 10.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) xxx xxx xxx
 11.บ้านกุง xxx xxx xxx
 12.บ้านกุงขาม xxx xxx xxx
 13.บ้านขนวนสีแก้ว xxx xxx xxx
 14.บ้านขวาว xxx xxx xxx
 15.บ้านขะยุง xxx xxx xxx
 16.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) xxx xxx xxx
 17.บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา xxx xxx xxx
 18.บ้านครั่ง xxx xxx xxx
 19.บ้านคลีกลิ้ง xxx xxx xxx
 20.บ้านค้อกำแพง xxx xxx xxx
 21.บ้านค้อโนนเพ็ก xxx xxx xxx
 22.บ้านคูสระ xxx xxx xxx
 23.บ้านจังเอิน xxx xxx xxx
 24.บ้านจาน xxx xxx xxx
 25.บ้านจานแสนไชย xxx xxx xxx
 26.บ้านจิก xxx xxx xxx
 27.บ้านดงเค็งตู้ xxx xxx xxx
 28.บ้านดงแดง xxx xxx xxx
 29.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด xxx xxx xxx
 30.บ้านดอนไม้งาม xxx xxx xxx
 31.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 32.บ้านด่านนอกดง xxx xxx xxx
 33.บ้านดู่ค้อ xxx xxx xxx
 34.บ้านตลาดหนองเรือ xxx xxx xxx
 35.บ้านตัง xxx xxx xxx
 36.บ้านตาทอง xxx xxx xxx
 37.บ้านตาโกน xxx xxx xxx
 38.บ้านทัพส่วยหนองพอก xxx xxx xxx
 39.บ้านท่า xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าบ่อ xxx xxx xxx
 41.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 42.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่ม xxx xxx xxx
 44.บ้านนาทุ่ง xxx xxx xxx
 45.บ้านนานวนหนองแคน xxx xxx xxx
 46.บ้านนาโนน xxx xxx xxx
 47.บ้านน้ำอ้อมน้อย xxx xxx xxx
 48.บ้านบอนใหญ่ xxx xxx xxx
 49.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 50.บ้านบึงหมอก xxx xxx xxx
 51.บ้านบุยาว xxx xxx xxx
 52.บ้านปลาขาว xxx xxx xxx
 53.บ้านปะหละ xxx xxx xxx
 54.บ้านปะอาว xxx xxx xxx
 55.บ้านปะโด๊ะ xxx xxx xxx
 56.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 57.บ้านผือ xxx xxx xxx
 58.บ้านพงพรต xxx xxx xxx
 59.บ้านพงสิม xxx xxx xxx
 60.บ้านพลับฝางผักหม xxx xxx xxx
 61.บ้านพอกหนองแข้ xxx xxx xxx
 62.บ้านพะวร xxx xxx xxx
 63.บ้านฟ้าผ่า xxx xxx xxx
 64.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 65.บ้านมะฟัก xxx xxx xxx
 66.บ้านมะยาง xxx xxx xxx
 67.บ้านยาง xxx xxx xxx
 68.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) xxx xxx xxx
 69.บ้านยางเอือด xxx xxx xxx
 70.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) xxx xxx xxx
 71.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 xxx xxx xxx
 72.บ้านสระภู xxx xxx xxx
 73.บ้านสร้างปี่ xxx xxx xxx
 74.บ้านสร้างเรือ xxx xxx xxx
 75.บ้านสะเดา xxx xxx xxx
 76.บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 77.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) xxx xxx xxx
 78.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองกก xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองบ่อ xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองปลาคูณ xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองม้า xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองลุงตาเกษ xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองสวง(อสพป.2) xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองสะมอน xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองสำโรงน้อย xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองหงอก xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองหัวหมู xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองห้าง xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองอาคูณ xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองแคสวนสวรรค์ xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองแปน xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองโง้ง xxx xxx xxx
 106.บ้านหลักด่านหนองจอก xxx xxx xxx
 107.บ้านห้วย xxx xxx xxx
 108.บ้านหว้า xxx xxx xxx
 109.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 110.บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 111.บ้านหอย xxx xxx xxx
 112.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง xxx xxx xxx
 113.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 114.บ้านหาด(อสพป.13) xxx xxx xxx
 115.บ้านอ้อมแก้ว xxx xxx xxx
 116.บ้านอะลาง xxx xxx xxx
 117.บ้านอีสร้อย xxx xxx xxx
 118.บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) xxx xxx xxx
 119.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) xxx xxx xxx
 120.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 121.บ้านฮ่องข่า xxx xxx xxx
 122.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) xxx xxx xxx
 123.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) xxx xxx xxx
 124.บ้านเขวา xxx xxx xxx
 125.บ้านเชือก xxx xxx xxx
 126.บ้านเปือยขาม xxx xxx xxx
 127.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) xxx xxx xxx
 128.บ้านเมี่ยงแคนดวน xxx xxx xxx
 129.บ้านเมืองจันทร์ xxx xxx xxx
 130.บ้านเมืองน้อย xxx xxx xxx
 131.บ้านเมืองหลวง xxx xxx xxx
 132.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 133.บ้านเสียว xxx xxx xxx
 134.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ xxx xxx xxx
 135.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม xxx xxx xxx
 136.บ้านแข้ xxx xxx xxx
 137.บ้านแขมโพนทอง xxx xxx xxx
 138.บ้านแต้(ประชาบำรุง) xxx xxx xxx
 139.บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) xxx xxx xxx
 140.บ้านแต้มะหลี่นาดี xxx xxx xxx
 141.บ้านแสงเมืองแคน xxx xxx xxx
 142.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ xxx xxx xxx
 143.บ้านโก xxx xxx xxx
 144.บ้านโกทา xxx xxx xxx
 145.บ้านโคก xxx xxx xxx
 146.บ้านโคก xxx xxx xxx
 147.บ้านโคกหล่าม xxx xxx xxx
 148.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ xxx xxx xxx
 149.บ้านโจดม่วง xxx xxx xxx
 150.บ้านโซงเลง xxx xxx xxx
 151.บ้านโดด xxx xxx xxx
 152.บ้านโต่งโต้น xxx xxx xxx
 153.บ้านโทะ xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนกลาง xxx xxx xxx
 155.บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 156.บ้านโนนตุ่น xxx xxx xxx
 157.บ้านโนนน้อย xxx xxx xxx
 158.บ้านโนนลาน xxx xxx xxx
 159.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว xxx xxx xxx
 160.บ้านโนนสูง xxx xxx xxx
 161.บ้านโนนเค็ง xxx xxx xxx
 162.บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น xxx xxx xxx
 163.บ้านโนนแดงโนนม่วง xxx xxx xxx
 164.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 165.บ้านโปร่งสามัคคี xxx xxx xxx
 166.บ้านโพธิ์แคน xxx xxx xxx
 167.บ้านโพนเมือง xxx xxx xxx
 168.บ้านไผ่ xxx xxx xxx
 169.บ้านไพรพะยอม xxx xxx xxx
 170.บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย xxx xxx xxx
 171.สระกำแพงวิทยาคม xxx xxx xxx
 172.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) xxx xxx xxx
 173.อนุบาลราษีไศล xxx xxx xxx
 174.อนุบาลศิลาลาด xxx xxx xxx
 175.อนุบาลห้วยทับทัน xxx xxx xxx
 176.อนุบาลอุทุมพรพิสัย xxx xxx xxx
 177.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) xxx xxx xxx
 178.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ xxx xxx xxx
 179.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 180.เมืองคง(คงคาวิทยา) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net