แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลาโหมราชเสนา 2 xxx xxx xxx
 2.กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) xxx xxx xxx
 3.จตุคามวิทยา xxx xxx xxx
 4.จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 5.ดมวิทยาคาร xxx xxx xxx
 6.นิคมสร้างตนเองปราสาท xxx xxx xxx
 7.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 xxx xxx xxx
 8.นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 xxx xxx xxx
 9.นิคมสร้างตนเองปราสาท2 xxx xxx xxx
 10.นิคมสร้างตนเองปราสาท3 xxx xxx xxx
 11.บ้านกระวัน xxx xxx xxx
 12.บ้านกระสัง xxx xxx xxx
 13.บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) xxx xxx xxx
 14.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 15.บ้านก็วล xxx xxx xxx
 16.บ้านกะดาด xxx xxx xxx
 17.บ้านกะปู xxx xxx xxx
 18.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม xxx xxx xxx
 19.บ้านกาบกระบือ xxx xxx xxx
 20.บ้านกำไสจาน xxx xxx xxx
 21.บ้านกุง xxx xxx xxx
 22.บ้านกู่ xxx xxx xxx
 23.บ้านกูน xxx xxx xxx
 24.บ้านขนาดมอญ xxx xxx xxx
 25.บ้านขยูงทองยางภิรมย์ xxx xxx xxx
 26.บ้านขอนแตก xxx xxx xxx
 27.บ้านคลอง xxx xxx xxx
 28.บ้านคะนา xxx xxx xxx
 29.บ้านคูขาด xxx xxx xxx
 30.บ้านคูตัน xxx xxx xxx
 31.บ้านจบก xxx xxx xxx
 32.บ้านจบก (ปราสาท) xxx xxx xxx
 33.บ้านจรัส xxx xxx xxx
 34.บ้านจรูกแขวะ xxx xxx xxx
 35.บ้านจังเอิล xxx xxx xxx
 36.บ้านจารย์ xxx xxx xxx
 37.บ้านจารย์ xxx xxx xxx
 38.บ้านจีกแดก xxx xxx xxx
 39.บ้านจีกแดก xxx xxx xxx
 40.บ้านฉลีกหนองมะแซว xxx xxx xxx
 41.บ้านชำสมิง xxx xxx xxx
 42.บ้านชำเบง xxx xxx xxx
 43.บ้านณรงค์ xxx xxx xxx
 44.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 45.บ้านตรวจ xxx xxx xxx
 46.บ้านตราด xxx xxx xxx
 47.บ้านตอกตรา xxx xxx xxx
 48.บ้านตะคร้อ xxx xxx xxx
 49.บ้านตะเคียน xxx xxx xxx
 50.บ้านตะโนน xxx xxx xxx
 51.บ้านตาคง xxx xxx xxx
 52.บ้านตานี xxx xxx xxx
 53.บ้านตาพราม xxx xxx xxx
 54.บ้านตายัวะ xxx xxx xxx
 55.บ้านตาลวก xxx xxx xxx
 56.บ้านตาวร xxx xxx xxx
 57.บ้านตาวัง xxx xxx xxx
 58.บ้านตาเตียว xxx xxx xxx
 59.บ้านตาเบา xxx xxx xxx
 60.บ้านตาเมียง xxx xxx xxx
 61.บ้านตาเสาะ xxx xxx xxx
 62.บ้านตาแตรวทัพดัด xxx xxx xxx
 63.บ้านตาโมม xxx xxx xxx
 64.บ้านถนน xxx xxx xxx
 65.บ้านถนนชัย xxx xxx xxx
 66.บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 67.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 68.บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 69.บ้านทัพทัน xxx xxx xxx
 70.บ้านทำนบ xxx xxx xxx
 71.บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) xxx xxx xxx
 72.บ้านน้อย xxx xxx xxx
 73.บ้านนา xxx xxx xxx
 74.บ้านนาครอง xxx xxx xxx
 75.บ้านบักจรัง xxx xxx xxx
 76.บ้านบักดอก xxx xxx xxx
 77.บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 78.บ้านบัวเชด xxx xxx xxx
 79.บ้านบุอันโนง xxx xxx xxx
 80.บ้านปราสาท xxx xxx xxx
 81.บ้านปราสาทเบง xxx xxx xxx
 82.บ้านปลัด xxx xxx xxx
 83.บ้านปวงตึก xxx xxx xxx
 84.บ้านพนม xxx xxx xxx
 85.บ้านพนมดิน xxx xxx xxx
 86.บ้านพรหมสะอาด xxx xxx xxx
 87.บ้านพระแก้ว xxx xxx xxx
 88.บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) xxx xxx xxx
 89.บ้านพะเนาว์ xxx xxx xxx
 90.บ้านภูมินิยมพัฒนา xxx xxx xxx
 91.บ้านมหาชัย xxx xxx xxx
 92.บ้านมะเมียง xxx xxx xxx
 93.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 94.บ้านร่มเย็น xxx xxx xxx
 95.บ้านรันเดง xxx xxx xxx
 96.บ้านราวนคร xxx xxx xxx
 97.บ้านรุน xxx xxx xxx
 98.บ้านละมงค์ xxx xxx xxx
 99.บ้านละลมระไซ xxx xxx xxx
 100.บ้านละเอาะ xxx xxx xxx
 101.บ้านลังโกม xxx xxx xxx
 102.บ้านลันแต้ xxx xxx xxx
 103.บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 104.บ้านลำดวนพัฒนา xxx xxx xxx
 105.บ้านลำพุก xxx xxx xxx
 106.บ้านลำหาด xxx xxx xxx
 107.บ้านวังปลัด xxx xxx xxx
 108.บ้านศรีนวล xxx xxx xxx
 109.บ้านศรีมงคล xxx xxx xxx
 110.บ้านศรีสวาย xxx xxx xxx
 111.บ้านศาลา xxx xxx xxx
 112.บ้านศาลาสามัคคี xxx xxx xxx
 113.บ้านสกล xxx xxx xxx
 114.บ้านสน xxx xxx xxx
 115.บ้านสนบ xxx xxx xxx
 116.บ้านสนวน xxx xxx xxx
 117.บ้านสมุด xxx xxx xxx
 118.บ้านสระทอง xxx xxx xxx
 119.บ้านสระแก้ว xxx xxx xxx
 120.บ้านสวาท xxx xxx xxx
 121.บ้านสวาย xxx xxx xxx
 122.บ้านสวายซอ xxx xxx xxx
 123.บ้านสองสะโกม xxx xxx xxx
 124.บ้านสะกาด xxx xxx xxx
 125.บ้านสะพานหัน xxx xxx xxx
 126.บ้านสะเดา xxx xxx xxx
 127.บ้านสะแร xxx xxx xxx
 128.บ้านสังขะ xxx xxx xxx
 129.บ้านสำเภาลูน xxx xxx xxx
 130.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 131.บ้านสำโรง(บางมด 2514) xxx xxx xxx
 132.บ้านสีโค xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองคันนา xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองจูบ xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองยาว xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองหรี่ xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองโจงโลง xxx xxx xxx
 143.บ้านหนองโยโคกปืด xxx xxx xxx
 144.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 145.บ้านห้วยปูน xxx xxx xxx
 146.บ้านห้วยสิงห์ xxx xxx xxx
 147.บ้านออดราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 148.บ้านอังกอล xxx xxx xxx
 149.บ้านอาวอก xxx xxx xxx
 150.บ้านอาโพน xxx xxx xxx
 151.บ้านอำปึล xxx xxx xxx
 152.บ้านอำปึลกง xxx xxx xxx
 153.บ้านอุโลก xxx xxx xxx
 154.บ้านเกษตรถาวร xxx xxx xxx
 155.บ้านเกาะตรวจ xxx xxx xxx
 156.บ้านเกาะแจนแวน xxx xxx xxx
 157.บ้านเจริญสุข xxx xxx xxx
 158.บ้านเจ้าคุณ xxx xxx xxx
 159.บ้านเชื้อเพลิง xxx xxx xxx
 160.บ้านเตาแดก xxx xxx xxx
 161.บ้านเถกิง xxx xxx xxx
 162.บ้านเลิศอรุณ xxx xxx xxx
 163.บ้านเสกกอง xxx xxx xxx
 164.บ้านเสรียง xxx xxx xxx
 165.บ้านแดง xxx xxx xxx
 166.บ้านแนงมุด xxx xxx xxx
 167.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 xxx xxx xxx
 168.บ้านแสนกาง xxx xxx xxx
 169.บ้านโคกกรม xxx xxx xxx
 170.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 171.บ้านโคกจำเริญ xxx xxx xxx
 172.บ้านโคกตะเคียน xxx xxx xxx
 173.บ้านโคกทม xxx xxx xxx
 174.บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) xxx xxx xxx
 175.บ้านโคกรัมย์ xxx xxx xxx
 176.บ้านโคกสมอง xxx xxx xxx
 177.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 178.บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) xxx xxx xxx
 179.บ้านโคกโบสถ์ xxx xxx xxx
 180.บ้านโคกไทร xxx xxx xxx
 181.บ้านโคลด xxx xxx xxx
 182.บ้านโจรก xxx xxx xxx
 183.บ้านโชค(บัวเชด) xxx xxx xxx
 184.บ้านโชค(ปราสาท) xxx xxx xxx
 185.บ้านโชคนาสาม xxx xxx xxx
 186.บ้านโดง xxx xxx xxx
 187.บ้านโตงน้อย xxx xxx xxx
 188.บ้านโนนทอง xxx xxx xxx
 189.บ้านโนนทอง xxx xxx xxx
 190.บ้านโนนสบาย xxx xxx xxx
 191.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 192.บ้านโนนสังข์ xxx xxx xxx
 193.บ้านโนนเจริญ xxx xxx xxx
 194.บ้านโพธิ์ xxx xxx xxx
 195.บ้านโพธิ์กอง xxx xxx xxx
 196.บ้านโพนชาย xxx xxx xxx
 197.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 198.บ้านโสน xxx xxx xxx
 199.บ้านโอทะลัน xxx xxx xxx
 200.บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) xxx xxx xxx
 201.บ้านไทยสันติสุข xxx xxx xxx
 202.บ้านไทยเดิม xxx xxx xxx
 203.บ้านไทร xxx xxx xxx
 204.ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 205.ปราสาท xxx xxx xxx
 206.พระจันทร์ศรีสุข xxx xxx xxx
 207.มหาราช ๔ xxx xxx xxx
 208.รัฐประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 209.รัฐราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 210.ราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 211.วันเจริญสามัคคี xxx xxx xxx
 212.วิทยาราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 213.ศรีณรงค์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 214.สตรีวิทยาสมาคม xxx xxx xxx
 215.สหมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 216.สหราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 217.สังขะวิทยาคม xxx xxx xxx
 218.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ xxx xxx xxx
 219.สุวรรณาคารสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 220.หนองโสนวิทยา xxx xxx xxx
 221.หวลถวิลวิทยา xxx xxx xxx
 222.อนุบาลกาบเชิง xxx xxx xxx
 223.อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) xxx xxx xxx
 224.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร xxx xxx xxx
 225.อมรินทราวารี xxx xxx xxx
 226.เกษตรอีสานสามัคคี xxx xxx xxx
 227.เจริญราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 228.เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ xxx xxx xxx
 229.เรืองเจริญพัฒนา xxx xxx xxx
 230.แสงทองสมบูรณ์วิทยา xxx xxx xxx
 231.โรงเรียนบ้านหลัก xxx xxx xxx
 232.ไพลศึกษาคาร xxx xxx xxx
 233.ไพลอำนวยวิทย์ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net