แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 2.การุญวิทยา xxx xxx xxx
 3.จตุรมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 4.ดรุณวิทยากร xxx xxx xxx
 5.ทวีคามวิทยา xxx xxx xxx
 6.บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) xxx xxx xxx
 7.บ้านกระดาน xxx xxx xxx
 8.บ้านกระออม xxx xxx xxx
 9.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช xxx xxx xxx
 10.บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) xxx xxx xxx
 11.บ้านกรูดหนองซำ xxx xxx xxx
 12.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) xxx xxx xxx
 13.บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) xxx xxx xxx
 14.บ้านกะลัน xxx xxx xxx
 15.บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา xxx xxx xxx
 16.บ้านกันตรง xxx xxx xxx
 17.บ้านกันเตรียง xxx xxx xxx
 18.บ้านกันแสง xxx xxx xxx
 19.บ้านกันโจรง xxx xxx xxx
 20.บ้านกางของ xxx xxx xxx
 21.บ้านก้านเหลือง xxx xxx xxx
 22.บ้านกาเกาะ xxx xxx xxx
 23.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 24.บ้านกาเกาะระโยง xxx xxx xxx
 25.บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ xxx xxx xxx
 26.บ้านกุง xxx xxx xxx
 27.บ้านกุดหวาย xxx xxx xxx
 28.บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) xxx xxx xxx
 29.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 30.บ้านขนวน xxx xxx xxx
 31.บ้านขนาด xxx xxx xxx
 32.บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 33.บ้านขยอง xxx xxx xxx
 34.บ้านขวาวใหญ่ xxx xxx xxx
 35.บ้านขอนแก่น xxx xxx xxx
 36.บ้านขะเนก xxx xxx xxx
 37.บ้านข่า xxx xxx xxx
 38.บ้านขามระกา xxx xxx xxx
 39.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม xxx xxx xxx
 40.บ้านขามศึกษาคาร xxx xxx xxx
 41.บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 42.บ้านค้อ xxx xxx xxx
 43.บ้านคอโค xxx xxx xxx
 44.บ้านคาบ xxx xxx xxx
 45.บ้านคาละแมะ xxx xxx xxx
 46.บ้านจบก xxx xxx xxx
 47.บ้านจรวย xxx xxx xxx
 48.บ้านจอมพระ xxx xxx xxx
 49.บ้านจักจรูก xxx xxx xxx
 50.บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 51.บ้านจังเอิดหนองแมว xxx xxx xxx
 52.บ้านจันรม xxx xxx xxx
 53.บ้านจารพัต xxx xxx xxx
 54.บ้านจารย์ xxx xxx xxx
 55.บ้านฉันเพล xxx xxx xxx
 56.บ้านช่างปี่ xxx xxx xxx
 57.บ้านชุมแสง xxx xxx xxx
 58.บ้านดงถาวร xxx xxx xxx
 59.บ้านดงมัน xxx xxx xxx
 60.บ้านดงเค็ง xxx xxx xxx
 61.บ้านดินแดง xxx xxx xxx
 62.บ้านดู่ xxx xxx xxx
 63.บ้านดู่อาราง xxx xxx xxx
 64.บ้านดู่โศกโคกสะอาด xxx xxx xxx
 65.บ้านตรมไพร xxx xxx xxx
 66.บ้านตระเปียงเตีย xxx xxx xxx
 67.บ้านตระแบก xxx xxx xxx
 68.บ้านตระแสง xxx xxx xxx
 69.บ้านตรำดม xxx xxx xxx
 70.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 71.บ้านตลาดตาโหมก xxx xxx xxx
 72.บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) xxx xxx xxx
 73.บ้านตะคร้อ xxx xxx xxx
 74.บ้านตะตึงไถง xxx xxx xxx
 75.บ้านตะบัล xxx xxx xxx
 76.บ้านตะมะหนองกระจาน xxx xxx xxx
 77.บ้านตะเคียน xxx xxx xxx
 78.บ้านตะเคียนกูยวิทยา xxx xxx xxx
 79.บ้านตะเคียนสามัคคี xxx xxx xxx
 80.บ้านตั้งใจ xxx xxx xxx
 81.บ้านตากวน xxx xxx xxx
 82.บ้านตากูก xxx xxx xxx
 83.บ้านตากแดด xxx xxx xxx
 84.บ้านตางมาง xxx xxx xxx
 85.บ้านตาอ็อง xxx xxx xxx
 86.บ้านตาเปาว์ xxx xxx xxx
 87.บ้านตาเพชร xxx xxx xxx
 88.บ้านตาเมาะ xxx xxx xxx
 89.บ้านตำปูง xxx xxx xxx
 90.บ้านทวารไพร xxx xxx xxx
 91.บ้านทะนงชัย xxx xxx xxx
 92.บ้านทัพกระบือ xxx xxx xxx
 93.บ้านท่าสว่าง xxx xxx xxx
 94.บ้านทุ่งนาค xxx xxx xxx
 95.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) xxx xxx xxx
 96.บ้านทุ่งรูง xxx xxx xxx
 97.บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 98.บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง xxx xxx xxx
 99.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 100.บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 101.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) xxx xxx xxx
 102.บ้านนาสาม(เกียรติประชา) xxx xxx xxx
 103.บ้านนาเกา xxx xxx xxx
 104.บ้านนาเสือก xxx xxx xxx
 105.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 106.บ้านบรมสุข xxx xxx xxx
 107.บ้านบ่อน้ำใส xxx xxx xxx
 108.บ้านบึง-เบาะอุ่น xxx xxx xxx
 109.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) xxx xxx xxx
 110.บ้านบึงขวาง xxx xxx xxx
 111.บ้านบุญโลก xxx xxx xxx
 112.บ้านบุทม xxx xxx xxx
 113.บ้านบุฤๅษี xxx xxx xxx
 114.บ้านบุอาไร xxx xxx xxx
 115.บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) xxx xxx xxx
 116.บ้านประทัดบุอาลอ xxx xxx xxx
 117.บ้านประทุนอายอง xxx xxx xxx
 118.บ้านประปืด xxx xxx xxx
 119.บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) xxx xxx xxx
 120.บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 xxx xxx xxx
 121.บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) xxx xxx xxx
 122.บ้านปะตาเมาะ xxx xxx xxx
 123.บ้านปะนอยไถง xxx xxx xxx
 124.บ้านผักไหม xxx xxx xxx
 125.บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา xxx xxx xxx
 126.บ้านผือ xxx xxx xxx
 127.บ้านพม่า xxx xxx xxx
 128.บ้านพระปืด xxx xxx xxx
 129.บ้านพะเนา xxx xxx xxx
 130.บ้านพันธุลี xxx xxx xxx
 131.บ้านพันษี xxx xxx xxx
 132.บ้านภูดินหนองตะครอง xxx xxx xxx
 133.บ้านภูมิสตึง xxx xxx xxx
 134.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 135.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ xxx xxx xxx
 136.บ้านมะลูจรุงหนองปรีง xxx xxx xxx
 137.บ้านยางเตี้ย xxx xxx xxx
 138.บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) xxx xxx xxx
 139.บ้านระกาสังแก xxx xxx xxx
 140.บ้านระวี xxx xxx xxx
 141.บ้านระหาร xxx xxx xxx
 142.บ้านระเภาว์ xxx xxx xxx
 143.บ้านระเวียง xxx xxx xxx
 144.บ้านระไซร์ xxx xxx xxx
 145.บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) xxx xxx xxx
 146.บ้านระไซร์สองชั้น xxx xxx xxx
 147.บ้านรัตนะ xxx xxx xxx
 148.บ้านราม xxx xxx xxx
 149.บ้านละหุ่งหนองกก xxx xxx xxx
 150.บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 151.บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) xxx xxx xxx
 152.บ้านลุมพุกหนองกุง xxx xxx xxx
 153.บ้านว่าน xxx xxx xxx
 154.บ้านวารไพรศรี xxx xxx xxx
 155.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 156.บ้านศรีราชา xxx xxx xxx
 157.บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) xxx xxx xxx
 158.บ้านสดอ xxx xxx xxx
 159.บ้านสนวนนางแก้ว xxx xxx xxx
 160.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) xxx xxx xxx
 161.บ้านส้มป่อย xxx xxx xxx
 162.บ้านสลักได xxx xxx xxx
 163.บ้านสว่างโนนแดง xxx xxx xxx
 164.บ้านสวาย xxx xxx xxx
 165.บ้านสวายไตรภูมิ xxx xxx xxx
 166.บ้านสะโน xxx xxx xxx
 167.บ้านสังแก xxx xxx xxx
 168.บ้านสังแกหนองคู xxx xxx xxx
 169.บ้านสามโค xxx xxx xxx
 170.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 171.บ้านสำโรง-โคกเพชร xxx xxx xxx
 172.บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) xxx xxx xxx
 173.บ้านสำโรงนาดี xxx xxx xxx
 174.บ้านหนองกง xxx xxx xxx
 175.บ้านหนองกระดาน xxx xxx xxx
 176.บ้านหนองกับ xxx xxx xxx
 177.บ้านหนองกัว xxx xxx xxx
 178.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 179.บ้านหนองขนาด xxx xxx xxx
 180.บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) xxx xxx xxx
 181.บ้านหนองขามวิทยาคม xxx xxx xxx
 182.บ้านหนองคู xxx xxx xxx
 183.บ้านหนองคูสะแบะ xxx xxx xxx
 184.บ้านหนองจอก xxx xxx xxx
 185.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 186.บ้านหนองดุม xxx xxx xxx
 187.บ้านหนองท่ม xxx xxx xxx
 188.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 189.บ้านหนองผือโนนแคน xxx xxx xxx
 190.บ้านหนองพญา xxx xxx xxx
 191.บ้านหนองพลวง xxx xxx xxx
 192.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 193.บ้านหนองสนิท xxx xxx xxx
 194.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร xxx xxx xxx
 195.บ้านหนองหิน xxx xxx xxx
 196.บ้านหนองอีเลิง xxx xxx xxx
 197.บ้านหนองฮะ xxx xxx xxx
 198.บ้านหนองเต่า xxx xxx xxx
 199.บ้านหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 200.บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ xxx xxx xxx
 201.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 202.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 203.บ้านหนองแล้ง xxx xxx xxx
 204.บ้านหมื่นศรีน้อย xxx xxx xxx
 205.บ้านห้วยโนนเจริญ xxx xxx xxx
 206.บ้านหัวตะพาน xxx xxx xxx
 207.บ้านหัวแรต xxx xxx xxx
 208.บ้านหัวแรตนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 209.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 210.บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง xxx xxx xxx
 211.บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 212.บ้านอันโนง xxx xxx xxx
 213.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ xxx xxx xxx
 214.บ้านอาวุธ xxx xxx xxx
 215.บ้านอาแวะ xxx xxx xxx
 216.บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 217.บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) xxx xxx xxx
 218.บ้านอำปึลสนวน xxx xxx xxx
 219.บ้านอู่โลก xxx xxx xxx
 220.บ้านเกาะแก้ว xxx xxx xxx
 221.บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 222.บ้านเทนมีย์ xxx xxx xxx
 223.บ้านเปรียง xxx xxx xxx
 224.บ้านเพี้ยราม xxx xxx xxx
 225.บ้านเมืองลีง xxx xxx xxx
 226.บ้านเล้าข้าว xxx xxx xxx
 227.บ้านเวียย xxx xxx xxx
 228.บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) xxx xxx xxx
 229.บ้านแกน้อย xxx xxx xxx
 230.บ้านแกสระใหญ่ xxx xxx xxx
 231.บ้านแกใหญ่ xxx xxx xxx
 232.บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) xxx xxx xxx
 233.บ้านแตล xxx xxx xxx
 234.บ้านแสรออ xxx xxx xxx
 235.บ้านแสลงพันธ์ xxx xxx xxx
 236.บ้านแสลงพันบุณเยิง xxx xxx xxx
 237.บ้านโคกกรวด xxx xxx xxx
 238.บ้านโคกกระเพอ xxx xxx xxx
 239.บ้านโคกปราสาท xxx xxx xxx
 240.บ้านโคกพระ xxx xxx xxx
 241.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) xxx xxx xxx
 242.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) xxx xxx xxx
 243.บ้านโคกลาวหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 244.บ้านโคกลำดวน xxx xxx xxx
 245.บ้านโคกวัด xxx xxx xxx
 246.บ้านโคกสนวน xxx xxx xxx
 247.บ้านโคกสำโรง xxx xxx xxx
 248.บ้านโคกอารักษ์ xxx xxx xxx
 249.บ้านโคกอาโพน xxx xxx xxx
 250.บ้านโคกเกาะ xxx xxx xxx
 251.บ้านโคกเพชร xxx xxx xxx
 252.บ้านโคกเมือง xxx xxx xxx
 253.บ้านโชกเหนือ xxx xxx xxx
 254.บ้านโชกใต้ xxx xxx xxx
 255.บ้านโชค xxx xxx xxx
 256.บ้านโดนออง xxx xxx xxx
 257.บ้านโดนโอก xxx xxx xxx
 258.บ้านโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 259.บ้านโนนถ่อน xxx xxx xxx
 260.บ้านโนนลี xxx xxx xxx
 261.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 262.บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) xxx xxx xxx
 263.บ้านโสน(พิทยศึกษา) xxx xxx xxx
 264.บ้านใต้ฆ้องโนนจิก xxx xxx xxx
 265.บ้านใหม่ xxx xxx xxx
 266.บ้านไถงตรง xxx xxx xxx
 267.บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) xxx xxx xxx
 268.บึงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 269.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 270.ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 271.รุ่งรัฐวิทยา xxx xxx xxx
 272.ลุ่มระวีวิทยา xxx xxx xxx
 273.วัดทักษิณวารี xxx xxx xxx
 274.วัดประสพ xxx xxx xxx
 275.ศิริราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 276.สะโนวิทยา xxx xxx xxx
 277.สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 278.หนองเหล็กเบญจวิทยา xxx xxx xxx
 279.หนองโตง"สุรวิทยาคม" xxx xxx xxx
 280.หมื่นศรีประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 281.อนุบาลจอมพระ xxx xxx xxx
 282.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) xxx xxx xxx
 283.อนุบาลศีขรภูมิ xxx xxx xxx
 284.อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) xxx xxx xxx
 285.อนุบาลสุรินทร์ xxx xxx xxx
 286.อนุบาลเขวาสินรินทร์ xxx xxx xxx
 287.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 288.อุปัชฌาย์พวนอุทิศ xxx xxx xxx
 289.เมืองที xxx xxx xxx
 290.เมืองสุรินทร์ xxx xxx xxx
 291.เสกวิทยาคม xxx xxx xxx
 292.ไตรมิตรวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net