แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กองทัพบกอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านสองชั้น xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านโนนเจริญ xxx xxx xxx
 4.นิคมพัฒนาสายตรี 2 xxx xxx xxx
 5.นิคมพัฒนาสายโท 11 xxx xxx xxx
 6.นิคมสร้างตนเอง 1 xxx xxx xxx
 7.นิคมสร้างตนเอง 2 xxx xxx xxx
 8.นิคมสร้างตนเอง 3 xxx xxx xxx
 9.นิคมสร้างตนเอง 4 xxx xxx xxx
 10.นิคมสร้างตนเอง 5 xxx xxx xxx
 11.นิคมสร้างตนเอง 6 xxx xxx xxx
 12.นิคมสร้างตนเอง 7 xxx xxx xxx
 13.นิคมสร้างตนเอง 8 xxx xxx xxx
 14.นิคมสร้างตนเอง 9 xxx xxx xxx
 15.บ้านกระสัง xxx xxx xxx
 16.บ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) xxx xxx xxx
 17.บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 18.บ้านกะโดนหนองยาง xxx xxx xxx
 19.บ้านก้านเหลือง xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดโคลน xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดใหญ่ xxx xxx xxx
 22.บ้านขามตาเบ้า xxx xxx xxx
 23.บ้านขามสามัคคี xxx xxx xxx
 24.บ้านจบก xxx xxx xxx
 25.บ้านจรอกใหญ่ xxx xxx xxx
 26.บ้านจรเข้มาก xxx xxx xxx
 27.บ้านจะเนียงสามัคคี xxx xxx xxx
 28.บ้านจาน xxx xxx xxx
 29.บ้านชำแระ xxx xxx xxx
 30.บ้านชุมแสง xxx xxx xxx
 31.บ้านดวน xxx xxx xxx
 32.บ้านดอนยาว xxx xxx xxx
 33.บ้านตรุง xxx xxx xxx
 34.บ้านตะครอง xxx xxx xxx
 35.บ้านตะครองใต้ xxx xxx xxx
 36.บ้านตะลุมพุก xxx xxx xxx
 37.บ้านตะเคียน xxx xxx xxx
 38.บ้านตะแบก xxx xxx xxx
 39.บ้านตะโกบำรุง xxx xxx xxx
 40.บ้านตะโกรี xxx xxx xxx
 41.บ้านตัวอย่าง xxx xxx xxx
 42.บ้านตาราม xxx xxx xxx
 43.บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) xxx xxx xxx
 44.บ้านตาอี xxx xxx xxx
 45.บ้านตาเป้า xxx xxx xxx
 46.บ้านตาแก xxx xxx xxx
 47.บ้านถนน xxx xxx xxx
 48.บ้านถนนน้อย xxx xxx xxx
 49.บ้านถนนโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 50.บ้านทุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 51.บ้านนารา xxx xxx xxx
 52.บ้านนาราใหญ่ xxx xxx xxx
 53.บ้านน้ำอ้อม xxx xxx xxx
 54.บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ xxx xxx xxx
 55.บ้านนิคมสายโท 8 xxx xxx xxx
 56.บ้านบ่อดิน xxx xxx xxx
 57.บ้านบัว xxx xxx xxx
 58.บ้านบัวถนน xxx xxx xxx
 59.บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) xxx xxx xxx
 60.บ้านบึงเจริญ xxx xxx xxx
 61.บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) xxx xxx xxx
 62.บ้านบุญช่วย xxx xxx xxx
 63.บ้านประดู่(กระสัง) xxx xxx xxx
 64.บ้านประดู่(พลับพลาชัย) xxx xxx xxx
 65.บ้านปราสาท xxx xxx xxx
 66.บ้านปราสาททอง xxx xxx xxx
 67.บ้านปราสาทสามัคคี xxx xxx xxx
 68.บ้านปลัด xxx xxx xxx
 69.บ้านปะทัดบุวิทยา xxx xxx xxx
 70.บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 71.บ้านป่าชัน xxx xxx xxx
 72.บ้านพาชี xxx xxx xxx
 73.บ้านมะขามทานตะวัน xxx xxx xxx
 74.บ้านมะมัง xxx xxx xxx
 75.บ้านยาง(กระสัง) xxx xxx xxx
 76.บ้านยาง(บ้านกรวด) xxx xxx xxx
 77.บ้านร่มเย็นวิทยา xxx xxx xxx
 78.บ้านระกา xxx xxx xxx
 79.บ้านระกาเสม็ด xxx xxx xxx
 80.บ้านระโยงใหญ่ xxx xxx xxx
 81.บ้านราษฏร์นิยม xxx xxx xxx
 82.บ้านละลมพนู xxx xxx xxx
 83.บ้านละลูน xxx xxx xxx
 84.บ้านละหอกกระสัง xxx xxx xxx
 85.บ้านละหอกตะแบง xxx xxx xxx
 86.บ้านละหานทรายเก่า xxx xxx xxx
 87.บ้านละหานทรายใหม่ xxx xxx xxx
 88.บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 89.บ้านลำดวน xxx xxx xxx
 90.บ้านศรีถาวร xxx xxx xxx
 91.บ้านศรีภูมิสามัคคี xxx xxx xxx
 92.บ้านศรีสุข xxx xxx xxx
 93.บ้านสวายสอ(เมืองไผ่) xxx xxx xxx
 94.บ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 95.บ้านสังเคิล xxx xxx xxx
 96.บ้านสายตรี 16 xxx xxx xxx
 97.บ้านสายตรี 9 xxx xxx xxx
 98.บ้านสายโท 1 xxx xxx xxx
 99.บ้านสายโท 4 ใต้ xxx xxx xxx
 100.บ้านสารภี xxx xxx xxx
 101.บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 102.บ้านสี่เหลี่ยม xxx xxx xxx
 103.บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา xxx xxx xxx
 104.บ้านสูงเนิน xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองกระต่าย xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองขอน xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองคูณพิณทอง xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองตระเสก xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองตะขบ xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองตะเคียน xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองตะโก xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองนา xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองบอนวิทยา xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองม่วงพัฒนา xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองรักษ์ xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองร้าน xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองอาแมะ xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองเก็ม xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองเอียน xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองไม้งาม 1 xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองไม้งาม 2 xxx xxx xxx
 130.บ้านหลัก xxx xxx xxx
 131.บ้านห้วยปอ xxx xxx xxx
 132.บ้านห้วยสำราญ xxx xxx xxx
 133.บ้านห้วยเสลา xxx xxx xxx
 134.บ้านหว้า xxx xxx xxx
 135.บ้านหินกอง xxx xxx xxx
 136.บ้านหินลาด xxx xxx xxx
 137.บ้านอโณทัย xxx xxx xxx
 138.บ้านเกต xxx xxx xxx
 139.บ้านเก็ม xxx xxx xxx
 140.บ้านเกษตรสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 141.บ้านเกียรติเจริญ xxx xxx xxx
 142.บ้านเขว้า xxx xxx xxx
 143.บ้านเขาคอก xxx xxx xxx
 144.บ้านเขาดินเหนือ xxx xxx xxx
 145.บ้านเขาดินใต้ xxx xxx xxx
 146.บ้านเพชรประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 147.บ้านเมืองไผ่ xxx xxx xxx
 148.บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 149.บ้านเสม็ด(กระสัง) xxx xxx xxx
 150.บ้านเสม็ด(พลับพลา) xxx xxx xxx
 151.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 152.บ้านแซวประดู่ xxx xxx xxx
 153.บ้านแพงพวย xxx xxx xxx
 154.บ้านแสลงพันกระเจา xxx xxx xxx
 155.บ้านแสลงโทน xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกกลอย xxx xxx xxx
 157.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 158.บ้านโคกกะชาย xxx xxx xxx
 159.บ้านโคกกี่ xxx xxx xxx
 160.บ้านโคกขมิ้น xxx xxx xxx
 161.บ้านโคกขมิ้นพัฒนา xxx xxx xxx
 162.บ้านโคกชุม xxx xxx xxx
 163.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี xxx xxx xxx
 164.บ้านโคกตูม xxx xxx xxx
 165.บ้านโคกมะขาม xxx xxx xxx
 166.บ้านโคกย่าง xxx xxx xxx
 167.บ้านโคกยาง(กระสัง) xxx xxx xxx
 168.บ้านโคกยาง(บ้านกรวด) xxx xxx xxx
 169.บ้านโคกระเหย xxx xxx xxx
 170.บ้านโคกรัง xxx xxx xxx
 171.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 172.บ้านโคกสำโรง xxx xxx xxx
 173.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 174.บ้านโคกเบง xxx xxx xxx
 175.บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 176.บ้านโคกเพชรไสยา xxx xxx xxx
 177.บ้านโคกเห็ด xxx xxx xxx
 178.บ้านโคกโพธิ์ xxx xxx xxx
 179.บ้านโคลด xxx xxx xxx
 180.บ้านโชคกราด xxx xxx xxx
 181.บ้านโนนศิลา xxx xxx xxx
 182.บ้านโนนสว่าง xxx xxx xxx
 183.บ้านโนนเสน่ห์ xxx xxx xxx
 184.บ้านโนนแดง xxx xxx xxx
 185.บ้านโพธิ์ไทร xxx xxx xxx
 186.บ้านไทรโยง xxx xxx xxx
 187.บ้านไผ่ลวก xxx xxx xxx
 188.บ้านไพรวัลย์น้อย xxx xxx xxx
 189.บ้านไพศาลสามัคคี xxx xxx xxx
 190.บ้านไม้แดง xxx xxx xxx
 191.ประโคนชัยวิทยา xxx xxx xxx
 192.พุทธบารมี xxx xxx xxx
 193.วัดชุมพลมณีรัตน์ xxx xxx xxx
 194.วัดตะลุงเก่า xxx xxx xxx
 195.วัดธรรมถาวร xxx xxx xxx
 196.วัดบ้านกันทรารมย์ xxx xxx xxx
 197.วัดบ้านจอม xxx xxx xxx
 198.วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 199.วัดบ้านชุมแสง xxx xxx xxx
 200.วัดบ้านตะโกตาพิ xxx xxx xxx
 201.วัดบ้านตาเสา xxx xxx xxx
 202.วัดบ้านปราสาท xxx xxx xxx
 203.วัดบ้านปะทัดบุ xxx xxx xxx
 204.วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) xxx xxx xxx
 205.วัดบ้านสนวน xxx xxx xxx
 206.วัดบ้านสวายจีกน้อย xxx xxx xxx
 207.วัดบ้านหนองพลวง xxx xxx xxx
 208.วัดบ้านหนองแขม xxx xxx xxx
 209.วัดบ้านเมืองต่ำ xxx xxx xxx
 210.วัดบ้านเมืองโพธิ์ xxx xxx xxx
 211.วัดบ้านแสลงคง xxx xxx xxx
 212.วัดบ้านโคกเหล็ก xxx xxx xxx
 213.วัดบ้านใหม่ xxx xxx xxx
 214.วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 215.วัดบ้านไพบูลย์ xxx xxx xxx
 216.วัดปทุมคงคา xxx xxx xxx
 217.วัดพลับพลา xxx xxx xxx
 218.วัดสำโรง xxx xxx xxx
 219.วัดหนองตะครอง xxx xxx xxx
 220.วัดอินทบูรพา xxx xxx xxx
 221.วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 222.วัดโคกเจริญ xxx xxx xxx
 223.อนุบาลกระสัง xxx xxx xxx
 224.อนุบาลบ้านกรวด xxx xxx xxx
 225.อนุบาลบ้านสะเดา xxx xxx xxx
 226.อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 227.อนุบาลห้วยราช xxx xxx xxx
 228.เขว้าศึกษา xxx xxx xxx
 229.เพียงหลวง ๒ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net